Фильтр
Автор(ы):
  
ТРИАЖ СИСТЕМА: ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ, ПРОБЛЕМЫ И ПУТИ РЕШЕНИЯ В КАЗАХСТАНЕ
Введение: Показатель состояния здоровья населения страны напрямую зависит от качества неотложной помощи. В настоящее время предпринимаются первые шаги по внедрению сортировочной системы в отделениях неотложной помощи в Казахстане, также была введена новая специальность «врача неотложной помощи».
Цель: анализ сортировочных систем в разных странах с целью привлечения интереса медицинского сообщества в Казахстане к использованию формальных сортировочных систем в отделениях неотложной помощи.
Методы: поиск соответствующих научных публикаций проводился в базах данных доказательной медиц...
More
2018 year | Issue: 5 | Pages: 23-30

РОЛЬ УСТРОЙСТВ ДЛЯ ФИКСАЦИИ ПОВРЕЖДЕНИЙ ТАЗА НА ДОГОСПИТАЛЬНОМ И ГОСПИТАЛЬНОМ ЭТАПАХ НЕОТЛОЖНОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ. ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ

Введение. В научной сфере имеется тенденция к проведению исследований в области неотложной медицины [28, 39]. Травмы таза занимают одно из лидирующих мест среди проблем травматологии и неотложной медицины. Вопрос о выборе лучшего и эффективного способа иммобилизации при повреждениях таза до сих пор остается актуальным.

Цель. Анализ литературных данных о роли устройств для временной и постоянной фиксации повреждений таза на догоспитальном и госпитальном этапах неотложной медицинской помощи.

Методы исследования. В процессе поиска литературы бы...

More
2018 year | Issue: 3 | Pages: 99-110

НАУҚАСТАРДЫ САРАЛАУ ЖҮЙЕСІ: ӘДЕБИЕТТІК ШОЛУ, ҚАЗАҚСТАНДАҒЫ МӘСЕЛЕЛЕР ЖӘНЕ ОЛАРДЫ ШЕШУ.
Кіріспе: Еліміздің тұрғындарының денсаулық көрсеткіші жедел медициналық көмек сапасына тікелей байланысты. Бүгінгі таңда Қазақстанда науқастарды саралауды енгізуде алғашқы қадамдар жасалуда, сондықтан «жедел жәрдем дәрігері» жаңа мамандығы енгізілді. Мақсаты: Әртүрлі елдерде саралау жүйелерін талдау арқылы Қазақстандағы медицина қауымдастығының саралау жүйелерін пайдалануға қызуғышылықты арттыру. Әдістері: дәлелді медицина деректер базасында (PubMed, Cochrane Library, ResearchGate) тиісті ғылыми жарияланымдарды іздеу жүргізілді. Барлығы 809 мақалалар табылды, олардың 50-і қосымша талдау үші...
More
2018 year | Issue: 5 | Pages: 23-30

ЖАМБАС ЖАРАҚАТТАРЫН ФИКСАЦИЯЛАУҒА АРНАЛҒАН ҚҰРЫЛҒЫЛАРДЫҢ ШҰҒЫЛ КӨМЕК КӨРСЕТУДІҢ АУРУХАНАҒА ДЕЙІНГІ ЖӘНЕ АУРУХАНАЛЫҚ КЕЗЕҢІНДЕГІ МАҢЫЗДЫЛЫҒЫ. ӘДЕБИЕТТІК ШОЛУ

Кіріспе. Ғылыми ортада шұғыл медицина саласында зерттеу жүргізу бағыты байқалуда [28, 39]. Жамбас жарақаттары травматология мен шұғыл медицинаның басты мәселелеріне жатады. Жамбас жарақаттары кезінде тиімді иммобилизация әдісін таңдау өзекті мәселеге болып табылады.

Мақсаты. Шұғыл медициналық көмектің ауруханаға дейінгі және ауруханалық кезеңде жамбас жарақаттарын уақытша және тұрақты фиксациялайтын құрылғыларға әдебиеттік шолу жасау.


More
2018 year | Issue: 3 | Pages: 99-110

TRIAGE SYSTEM: LITERATURE REVIEW, PROBLEMS AND SOLUTIONS IN KAZAKHSTAN
Introduction: The indicator of the state of health of the country's population directly depends on the quality of emergency care. At present, the first steps are being taken in implementation the triage system in the emergency rooms in Kazakhstan, therefore a new specialty of a "emergency doctor" has been introduced. Purpose: analysis of the triage systems in different countries with a view to inducing the interest of the medical community in Kazakhstan to use formal sorting systems in emergency departments. Methods: the search for relevant scientific publications was carried out in databas...
More
2018 year | Issue: 5 | Pages: 23-30

THE ROLE OF DEVICES FOR FIXATION OF PELVIC INJURIES IN THE PREHOSPITAL AND HOSPITAL STAGES OF EMERGENCY CARE. A LITERATURE REVIEW

Introduction. There is a tendency to conduct research in the field of emergency medicine [28, 39]. Pelvic injuries occupy a leading position among the problems of traumatology and emergency medicine. The question of choosing the best and effective method of immobilization in pelvic injuries is still relevant.


More
2018 year | Issue: 3 | Pages: 99-110