CORRELATION ANALYSIS OF DATA USING STATISTICA AND SPSS SOFTWARE

In this paper we present the main principles of correlation analysis using parametric and non-parametric methods. Algorithms for calculations of Pearson’s, Spearmen’s and Kendall’s coefficients using Statistica 10 and SPSS 20 software are presented. Special emphasis is given to interpretation of results of statistical analysis. The article complements, but does not substitute specialized literature on biostatistics and clinical epidemiology.

Andrej M. Grjibovski 1-4, http://orcid.org/0000-0002-5464-0498,

Sergej V. Ivanov 5, http://orcid.org/0000-0003-0254-3941

Maria A. Gorbatova 2, http://orcid.org/0000-0002-6363-9595

1 Norwegian Institute of Public Health, Oslo, Norway;

2 Northern State Medical University, Arkhangelsk, Russia;

3 International Kazakh-Turkish University, Turkestan, Kazakhstan;

4 North-Eastern Federal University, Yakutsk, Russia;

5 Pavlov First Saint Petersburg State Medical University, St. Petersburg, Russia.


1. Akanov A.A., Turdalieva B.S., Izekenova A.K., Ramazanova M.A., Abdraimova, Grjibovski A.M. Otsenka ispolzovania statisticheskih metodov v nauchnih statyakh Kazakhstana [Assesment of use of statistical methods in scientific articles of the Kazakhstan’s medical journals]. Ekologiya cheloveka [Human Ecology]. 2013. No.5. PP. 61-64. [in Russian]

2. Banerzhi A. Meditsinskaya statistika ponyatnym yazykom : vvodnyy kurs [Medical statistics in plain language : an introductory course ]. M. : Prakticheskaya meditsina , 2007. P. 287.  [in Russian].

3. Borovikov V. STATISTICA. Iskusstvo analiza dannikh na kompyutere: dlya professionalov [STATISTICA. The art of data analysis using computer: for professionals]. SPb. : Piter, 2003. P. 688.

4. Buhl A., Zofel P. SPSS: isskustvo obrabotki informatsii. Analiz statisticheskih daanikh i vosstanovlenie skritikh zakonomernostey [SPSS: the art of information analysis. Statistical data analysis and hidden regularities identification]. SPb. : OOO «DiaSoftUP», 2005. P. 608. [in Russian]

5. Glants S. Mediko-biologicheskaya statistika [The biomedical statistics]. M. : Praktika, 1998. PP. 459. [in Russian]

6. Grjibovski A.M. Analiz poryadkovikh dannikh [Analysis of ordinal data]. Ekologiya cheloveka [Human Ecology]. 2008. No.1. PP. 56-62. [in Russian].

7. Grjibovski A.M. Korrelatsionniy analiz [Correlation analysis]. Ekologiya cheloveka [Human Ecology]. 2008. No.9. PP. 50-60. [in Russian].

8. Grjibovski A.M. Tipy dannikh, proverka raspredeleniya I opisatelnaya statistika [Types of data, distribution estimation and descriptive statistics]. Ekologiya cheloveka [Human Ecology]. 2008. No.1. PP. 52-58. [in Russian].

9. Grjibovski A.M., Ivanov S.V. Analiz nominalnykh I rangovykh peremennykh dannykh s ispol'zovaniyem programmnogo obespecheniya Statistica i SPSS [Analysis of nominal and ordinal data using Statistica and SPSS software]. Nauka i Zdravoohranenie [Science & Healthcare]. 2016. № 6. pp. 5-39. [in Russian].

10. Grjibovski A.M., Ivanov S.V. Issledovaniya tipa sluchay-kontrol v zdravoohranenii [Case-control studies in health sciences]. Nauka i Zdravookhranenie [Science & Healthcare]. 2015, 4, рр. 5-17 [in Russian].

11. Grjibovski A.M., Ivanov S.V. Kogortnie issledovaniya v zdravoohranenii [Cohort studies in health sciences]. Nauka i Zdravookhranenie [Science & Healthcare]. 2015, 3, pp. 5-16. [in Russian]

12. Grjibovski A.M., Ivanov S.V. Poperechnye (odnomomentnye) issledovaniya v zdravookhranenii [Cross-sectional studies in health sciences]. Nauka i Zdravookhranenie [Science & Healthcare]. 2015, No2, рр. 5-18. [in Russian]

13. Grjibovski A.M., Ivanov S.V., Gorbatova M.A. Opisatel'naya statistika s ispol'zovaniyem paketov statisticheskikh programm Statistica i SPSS I proverka raspredeleniya [Descriptive statistics using Statistica and SPSS software]. Nauka i Zdravookhranenie [Science & Healthcare]. 2016, 1, pp. 7-23 [in Russian].

14. Grjibovski A.M., Ivanov S.V., Gorbatova M.A. Sravneniye kolichestvennykh dannykh dvukh nezavisimykh vyborok s ispol'zovaniyem programmnogo obespecheniya Statistica i SPSS : parametricheskiye i neparametricheskiye kriterii [Comparing the quantitative data of two independent groups using the software Statistica and SPSS: parametric and nonparametric tests]. Nauka i Zdravookhranenie [Science & Healthcare]. 2016, 2, pp.5-28 [in Russian].

15. Grjibovski A.M., Ivanov S.V., Gorbatova M.A. Sravneniye kolichestvennykh dannykh dvukh parnikh viborok s ispol'zovaniyem programmnogo obespecheniya Statistica i SPSS : parametricheskiye i neparametricheskiye kriterii [Comparing the quantitative data of two dependent variations using the software Statistica and SPSS: parametric and nonparametric tests]. Nauka i Zdravookhranenie [Science & Healthcare]. 2016, 3, pp. 5-25. [in Russian].

16. Grjibovski A.M., Ivanov S.V., Gorbatova M.A. Sravneniye kolichestvennykh dannykh trekh i boleye nezavisimykh vyborok s ispol'zovaniyem programmnogo obespecheniya Statistica i SPSS : parametricheskiye i neparametricheskiye kriterii [Comparing of the quantitative data of three or more independent samples using Statistica and SPSS software: parametric and nonparametric methods]. Nauka i Zdravoohranenie [Science & Healthcare]. 2016. 4. pp. 5-37. [in Russian].

17. Grjibovski A.M., Ivanov S.V., Gorbatova M.A. Sravneniye kolichestvennykh dannykh trekh i boleye parnikh vyborok s ispol'zovaniyem programmnogo obespecheniya Statistica i SPSS : parametricheskiye i neparametricheskiye kriterii [Comparing of the quantitative data of three or more dependent samples using Statistica and SPSS software: parametric and nonparametric methods]. Nauka i Zdravoohranenie [Science & Healthcare]. 2016. 5. С. 5-29 [in Russian].

18. Grjibovski A.M., Ivanov S.V. Ekologicheskiye (korrelyatsionnye) issledovaniya v zdravoohranenii. [Ecological (correlational) studies in health sciences]. Nauka i Zdravookhranenie [Science & Healthcare]. 2015, 5, pp. 5-18. [in Russian].

19. Grjibovski A.M., Ivanov S.V. Eksperimentalnye issledovaniya v zdravookhranenii [Experimental studies in health sciences]. Nauka i Zdravookhranenie [Science & Healthcare]. 2015, 6, pp. 5-17. [in Russian].

20. Zhunissova M.B., Shalkarova Zh.S., Shalkarova Zh. N., Nuskabayeva G.O., Sadykova K.Zh., Madenbay K.M., Grjibovski A.M. Tipy pischevogo povedeniya i abdominalnoe ozhirenie [Eating behavior types and abdominal obesity]. Meditsina [Medicine]. 2015. No.4. pp. 92-95. [in Russian].

21. Zhunissova M.B., Shalkarova Zh.S., Shalkarova Zh. N., Nuskabayeva G.O., Sadykova K. Zh., Madenbay K.M., Grjibovski A.M. Psykhoemotsionalniy stress kak predictor tipa pischevogo povedeniya v Kazakhstane [Psychoemotional stress and eating behavior in Kazakhstan]. Ekologiya cheloveka [Human Ecology]. 2015. No.5. pp. 36-45. [in Russian]

22. Zaytsev V.M., Liflyandskiy V.G., Marinkin V.I. Prikladnaya meditsinskaya statistika [Applied medical statistics] . SPb . : Foliant , 2003. P. 428. [in russian]

23. Zueva L.P, Yafaev R.H. Epidemiologiya: uchebnik [Epidemiology: the textbook]. SPb : OOO «Izdatelstvo Foliant», 2008. P. 752. [in Russian].

24. Lakin G.F. Biometria [Biometrics]. M. : Vyscshaya shkola. 1990. P. 351. [in Russian]

25. Madenbay K.M., Shalkarova Zh.S., Shalkarova Zh. N., Zhunissova M.B., Sadykova K.Zh., Nuskabayeva G.O., Grjibovski A.M. Otsenka svyazi mezhdu ploshadyu podkojnoy jirovoy tkani I pokazatelyami electroneyromiografii [Assesment of the relationship between subcutaneous fat tissue an results of electromyoneurography]. Ekologiya cheloveka [Human Ecology]. 2015. No.7. pp. 58-64. [in Russian]

26. Petri A., Sebin K. Naglyadnaya statistika v meditsine [Demonstrative statistics in medicine]. M. : GEAOTAR-Med, 2003. p. 140. [in Russian]

27. Rakhypbekov T.K., Grjibovski A.M. K voprosu o neobhodimosti povysheniya kachestva kazakhstanskih nauchykh publikatsii dlya uspeshnoi integratsii v mezhdunarodnoe nauchnoe soobschestvo [The need for improvement of the quality of Kazakhstani publications for successful integration in the international research community]. Nauka i Zdravookhranenie [Science & Healthcare]. 2015. No.1. pp. 5-11. [in Russian]

28. Rebrova O. Yu. Statisticheskii analiz meditsinskikh danykh. Primenenie paketa prikladnikh program STATISTICA [Statistical analysis of medical data. Using of STATISTICA software]. M. : MediaSphera, 2002. P. 312.

29. Sadykova K.Zh., Shalkharova Zh.S., Shalkharova Zh.N. Nuskabaeva G.O., Sadykova A.D., Zhunissova M.B., Madenbay K.M., Grjibovski A.M. Rasprostranennost' anemii, yeye sotsial'no - demograficheskiye determinanty i vozmozhnaya svyaz' s metabolicheskim sindromom v g. Turkestan, Yuzhniy Kazakhstan [Prevalence of anemia, its socio-demographic determinants and potential association with metabolic syndrome in residents of Turkestan, Southern Kazakhstan]. Ekologiya cheloveka [Human Ecology]. 2015. No.8. pp. 58-64. [in Russian]

30. Statistical analysis of empirical research [website] Available at: www.statexpert.org/articles/таблицы_критических_значений_статистических_критериев (Accesed 08 September 2015).

31. Subbotina A.V., Grjibovski A.M. Opisatelnaya statistika I proverka normal’nosti raspredeleniya kolichestvennyh dannykh [Descriptive statistics and normality testing for quantitative data]. Ekologiya cheloveka [Human Ecology]. 2014. No.2. pp. 51-57. [in Russian].

32. Unguryanu T.N., Grjibovski A.M. Korrelatsionnyi analiz s ispol'zovaniyem paketa statisticheskikh programm STATA [Correlation analysis using STATA] Ekologiya cheloveka [Human Ecology]. 2014. No.9. PP. 60-64. [in Russian].

33. Fletcher R. et al. Klinicheskaya epidemiologiya. Osnovy dokazatel'noi meditsiny [Clinical epidemiology. Basics of the evidence-based medicine] / R. Fletchtr, C. Fletcher, E. Vagner. M. : Media Sphere, 1998. 352 p. [in Russian].

34. Yunkerov V.I., Grigoryev S.G. Matematiko-statisticheskaya obrabotka dannykh meditsinskih issledovanii [Mathematical and statistical analysis of medical research data]. SPb : VMedA, 2002. P. 266. [in Russian]

35. Anderson M. RSM simplified: optimizing processes using response surface methods for design of experiments / M. Anderson P., Whitcomb. London: Taylor & Francis, 2005. P. 39–42.

36. Beaglehole R., Bonita R. Basic epidemiology. World Health Organization, Geneva, 1993.

37. Bonett D. Wright T. Sample size requirements for estimating Pearson, Kendall and Spearman correlations // Psychometrica. 2000. Vol. 65. P. 23-28.

38. Cleopas T.J. et al. Statistics Applied to Clinical Trials. 4th ed. Springer, 2009.

39. David F. Tables of the ordinates and probability integral of the distribution of the correlation coefficient in small samples. Cambridge : Cambridge University Press, 1938.

40. Kendall M. A new method of rank correlation // Biometrika. 1938. Vol. 30. P. 91-93.

41. Kruskal W. Ordinal measures of association // Journal of the American Statistical Association.1958. Vol. 53. P. 814-861.

Number of Views: 5397


Bibliography link

Grjibovski A.M., Ivanov S.V., Gorbatova M.A. Correlation analysis of data using Statistica and SPSS software. Nauka i Zdravookhranenie [Science & Healthcare]. 2017, 1, pp. 7-36.

Авторизируйтесь для отправки комментариев