Фильтр
Автор(ы):
  
ОБ ЭФФЕКТИВНОСТИ И РЕАЛЬНЫХ ВОЗМОЖНОСТЯХ ПРИМЕНЕНИЯ АНТИ-ФНО ПРЕПАРАТА «ФЛАММЭГИС» ПРИ ХРОНИЧЕСКИХ ВОСПАЛИТЕЛЬНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЯХ КИШЕЧНИКА
Введение. Хронические воспалительные заболевания кишечника (ХВЗК), а именно язвенный колит (ЯК) и болезнь Крона (БК) являются одними из наиболее тяжелых заболеваний органов пищеварения.
Цель: изучение эффективности биосимиляра инфликсимаба «Фламмэгис» при хронических заболеваниях кишечника.
Материалы и методы. Проведение биологической терапии осуществлялось в условиях гастроэнтерологического отделения Университетского госпиталя Государственного медицинского университета города. Семей по разработанной и общепринятой методике: в/в инфузии Фламмэгис (Инфл...
More
2018 year | Issue: 6 | Pages: 143-149

ВЛИЯНИЕ ЭРИТРОЦИТАРНЫХ ИЗОАНТИГЕНОВ НА РАЗВИТИЕ ЦИРРОЗА ПЕЧЕНИ
Введение. Высокие показатели распространенности и летальности циррозов печени, их поздняя клиническая манифестация, недостатки биопсии печени обусловливают актуальность нашего исследования
Цель. Изучить изоантигенный профиль эритроцитов у пациентов с циррозами печени в зависимости от национальной принадлежности пациента
Материалы и методы. Нами обследовано 140 пациентов с достоверно установленным диагнозом цирроза печени и 272 условно здоровых участника казахской и русской национальности. Проводилось определение фенотипов эритроцитов венозной крови систем АВ0, MNS, P1, CDE. Для сра...
More
2016 year | Issue: 5 | Pages: 80-89

REHABILITATION OF PATIENTS WITH CHRONIC LIVER DISEASES AND ITS EFFICIENCY MONITORING IN THE INCREASED RADIATION RISK REGION OF EAST KAZAKHSTAN AREA
The possibilities of noninvasive evaluation of the fibrosis formation were recognized by using discriminant score scale in comparison with the indicators of hepatic hemodynamics.
The antiproliferating properties of carnitine complex treatment among the East Kazakhstan residents exposed to radiation with chronic liver disease were identified.
More
| Issue: 2 | Pages: 13-15

ІШЕКТІҢ СҮЛЕЛІ ҚАБЫНБАЛЫ АУРУЛАРЫ КЕЗІНДЕ «ФЛАММЭГИС» АНТИ-ФНО ПРЕПАРАТТЫН ҚОЛДАНУДАҒЫ НАҚТЫ БОЛЖАМДАР МЕН НӘТИЖЕЛІГІ ТУРАЛЫ
Кіріспе: Ішектің сүлелі қабынбалы ауруы (ІСҚА) - Жаралы колит (ЖК) және Крон ауруы (КА) асқорту ағзаларының ішінде ең ауыры болып табылады.
Мақсаты: Ішектің сүлелі қабынбалы аурулары кезінде инфликсимаб биосимиляры «Фламмэгис» нәтижелігін зерттеу.
Мәліметтер мен әдістері. Зерттеу Семей қаласы ММУ университет госпиталінің гастроэнтерология бөлімінде жалпыға белгілі  көк тамыр ішілік инфузия Фламмэгис( Инфликсимаб, өндіруші СЕЛЛТРИОН, Кәріс Республикасы, ҚР өкілділігі ЗАҚ «Фармацевтік завод ЭГИС» 2013жыл), әр бір бір сегіз апта сайын ГИБТ-н...
More
2018 year | Issue: 6 | Pages: 143-149

ЭРИТРОЦИТАРЛЫҚ ИЗОАНТИГЕНДЕРДІҢ БАУЫРЦИРРОЗЫНЫҢДАМУЫНАӘСЕРІ
манифестациясы, бауыр биопсиясының кемшіліктері біздің зерттеудің өзектілігін тудырады.
Зерттеудің мақсаты. Бауыр циррозы бар науқастың ұлттық белгiлерiне қарай эритроциттердің изоантигендік күйін аңықтау
Материалдар мен әдістер. Біз жеткілікті сенімділікпен қойылған бауыр циррозы диагнозы бар қазақ және орыс ұлтының 140 науқасында және 272 сау қатысушында  венозды қанындағы эритроциттердің АВ0, MNS, P1, CDE жүйелерін зерттедік. Фенотиптік көріністерін жиілігін салыстыру үшін χ2 қолдана отырып, сонымен қатар бірлестіктің күшін анықтау мүмкіндік қатынасы (OR) мен 9...
More
2016 year | Issue: 5 | Pages: 80-89

ШЫҒЫС ҚАЗАҚСТАН АЙМАҒЫНЫҢ ЖОҒАРЫ РАДИАЦИЯЛЫҚ ТӘУЕКЕЛДІ ӨҢІРДЕГІ СОЗЫЛМАЛЫ БАУЫР АУРУЫНА ШАЛДЫҚҚАНДАРДЫҢ ОҢАЛТУЫ МЕН ОНЫҢ ТИІМДІЛІГІНІҢ БАҚЫЛАУЫ
Бұрыңғы ядролық сынақ полигонымен шектескен Шығыс Қазақстан аймағындағы созылмалы бауыр ауруларының ағымының ерекшеліктері мен патогенетикалық механизмдері зерттелген. Өңірдегі бауыр ауруларының құрылымы аңықталған. Бауыр гемодинамикасының көрсеткіштерімен салыстырылған дискриминантты есептік шкаланы пайдалану арқылы фиброз түзілу дәрежесін инвазивті емес бағалау мүмкіндігі белгіленген. Фиброз түзілу дәрежесінің 21,8 пайызға төмендеген фиброз индексі мониторингімен өткізілген жоғары радиациялық тәуекелді өңірдегі созылмалы бауыр патологиясы бар аурулардың сауығу шараларының тиімділігі бағаланғ...
More
2014 year | Issue: 2 | Pages: 13-15

ABOUT THE OBVIOUS EFFICIENCY AND REAL PREDICTIONS OF THE APPLICATION OF ANTI-FNO DRAG «FLAMMEGIS» IN CHRONIC INFLAMMATORY DISEASES OF THE INTESTINE
Introduction: Chronic inflammatory bowel disease (HIBD), namely ulcerative colitis (UC) and Crohn's disease (CD) are among the most severe diseases of the digestive system.
Aim: to study the effeciency of infliximab biosimilar "Flammegis" in chronic inflammatory bowel disease.
Materials and methods. Biological therapy (BT) was carried out under the conditions of the gastroenterology department of the University Hospital of Semey State Medical University according to the developed and generally accepted methodology: the Flammegis intrav...
More
2018 year | Issue: 6 | Pages: 143-149

IMPACT OF ERYTHROCYTES ANTIGENS ON DEVELOPMENT OF LIVER CIRRHOSIS
Introduction. High rates of prevalence and mortality of liver cirrhosis, it’s late clinical manifestation, disadvantages of liver biopsy highlight the background points of our research.
Aim. Research of erythrocytes’ antigens profile in patients with liver cirrhosis of Kazakh and Russian ethnical groups.
Materials and Methods: One hundred and forty patients with liver cirrhosis and 272 relatively healthy participants of both of nationalities were involved into research. АВ0, MNS, P1, CDE systems of erythrocytes of venous blood were investigated. For the comparison of the frequenc...
More
2016 year | Issue: 5 | Pages: 80-89

РЕАБИЛИТАЦИЯ ПАЦИЕНТОВ С ХРОНИЧЕСКИМИ ЗАБОЛЕВАНИЯМИ ПЕЧЕНИ И МОНИТОРИНГ ЕЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ В ЗОНЕ ПОВЫШЕННОГО РАДИАЦИОННОГО РИСКА В ВОСТОЧНО-КАЗАХСТАНСКОМ РЕГИОНЕ
Изучены особенности течения и патогенетические механизмы хронических заболеваний печени в экологически неблагоприятном регионе Восточного Казахстана, прилегающих к бывшему испытательному ядерному полигону. Определена структура патологии печени в регионе. Отмечены возможности неинвазивной оценки степени фиброзообразования посредством использования дискриминантной счетной шкалы в сопоставлении с показателями печеночной гемодинамики. Оценена эффективность реабилитации больных с патологией печени в регионе повы-шенного радиационного риска с мониторингом динамики индекса фиброза, определяющей сниже...
More
2014 year | Issue: 2 | Pages: 13-15

MOLECULAR GENETIC MECHANISMS OF DEVELOPING COMPLICATIONS OF CHRONIC VIRAL HEPATITIS B AND C (Literature review)
Viral hepatitis is one of the serious problems of Hepatology in the world. Chronic viral hepatitis known to exhibit a higher susceptibility to transformation into cirrhosis and hepatocellular carcinoma. In this review article is examine the issues of predicting the transformation of viral hepatitis B and C into liver cirrhosis and hepatocellular carcinoma.
More
2014 year | Issue: 1 | Pages: 11-14