Фильтр
Автор(ы):
  
ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ОМЕГА-3 ЖИРНЫХ КИСЛОТ ДЛЯ ВТОРИЧНОЙ ПРОФИЛАКТИКИ ВНЕЗАПНОЙ СЕРДЕЧНОЙ СМЕРТИ У ПАЦИЕНТОВ С ИНФАРКТОМ МИОКАРДА: СИСТЕМАТИЧЕСКИЙ ОБЗОР И МЕТА АНАЛИЗ
Введение: Заболеваемость инфарктом миокарда продолжает расти, особенно среди лиц молодого и среднего возраста - частота возникновения в возрасте до 40 лет достигает 35%. У выживших сохраняется высокий риск повторной сосудистой катастрофы: 18% мужчин и 35% женщин в течение последующих 6 лет переносят второй инфаркт миокарда. Опыт стран, в том числе США, добившихся значительного снижения смертности от ССЗ, указывает на необходимость активно заниматься вопросами профилактики ССЗ, основанной на концепции кардиологических факторов риска. Реализация этой стратегии обусловливает необходим...
More
2019 year | Issue: 1 | Pages: 7-20

ЖЕДЕЛ ЖҮРЕК ИНФАРКТІСІ БАР НАУҚАСТАРДА ЖЕДЕЛ ЖҮРЕК ӨЛІМІНІҢ ЕКІНШІ ПРОФИЛАКТИКАСЫ РЕТІНДЕ ОМЕГА-3 МАЙ ҚЫШҚЫЛДАРЫН ПАЙДАЛАНУ: ЖҮЙЕЛІК ШОЛУ ЖӘНЕ МЕТА АНАЛИЗ
Кіріспе. Миокард инфарктісінің жиілігі әсіресе жас және орта жастағы адамдар арасында өсуде - 40 жасқа толмағандар саны 35%-ға жетеді. Зардап шеккендер қайталанатын тамырлы апаттың жоғары тәуекеліне ие: ерлердің 18%-ы және 35%-ы келесі 6 жыл ішінде екінші миокард инфарктісінен зардап шегеді. Жүрек-қан тамырлары ауруларынан болатын өлім-жітімді айтарлықтай төмендетуге қол жеткізген елдердің, соның ішінде Құрама Штаттардың тәжірибесі жүрек-қан тамырларының қауіп факторлары тұжырымдамасына негізделген миокард инфарктысының алдын алу бойынша белсенді жұмыс жасау қажеттігін көрсетеді. О...
More
2019 year | Issue: 1 | Pages: 7-20

OMEGA-3 PUFA AS SECONDARY PROPHYLAXIS OF SUDDEN CARDIAC DEATH AFTER ACUTE MYOCARDIAL INFARCTION: SYSTEMATIC REVIEW AND META-ANALYSIS
Introduction. The incidence of myocardial infarction continues to grow, especially among young and middle-aged people - the incidence rate before the age of 40 reaches 35%. Survivors still have a high risk of recurrent vascular catastrophe: 18% of men and 35% of women suffer a second myocardial infarction over the next 6 years. The experience of countries, including the United States, which have achieved a significant reduction in mortality from CVD, indicates the need to actively address issues of CVD prevention based on the concept of cardiac risk factors.
The implementati...
More
2019 year | Issue: 1 | Pages: 7-20