МЕМЛЕКЕТТІК КЛИНИКАЛАРДА ДӘРІГЕРЛЕРДІ УӘЖДЕНДІРУ
Еліміздің қоғамдық-экономикалық және халық шаруашылығының кез келген салалары қызметінің дамуы тек қана қызметкерлер еңбектерінің жоғарғы өнімділігі негізінде ғана іске асуы мүмкін. Бұндай еңбек әркім тарапынан үлкен ынталылықты талап етеді, яғни, еңбекті уәждендіру негіздері мықты болу Салауатты өмір салтын қалыптастыратын негізгі факторлар: еңбектік белсенділік пен еңбекпен қанағаттанушылық, психологиялық элементтер ретінде тек денсаулықтың қалыптасуында ғана емес, сонымен қатар, оның бұзылыстарының дамуында да маңызды рөл атқарады. Медицина қызметкерлерінің қоғамдық-экономикалық жағдайларымен қанағаттанбауы медициналық көмектің сапасына айтарлықтай әсер етеді. Жоғарыда аталғандар, дәрігерлер еңбегінің уәждену жүйесін құруға бағытталған кешенді қоғамдық-гигиеналық зерттеулердің жүргізілуінде заманауи әдістерінің қолданылуының қажеттілігін көрсетеді.
А.К. Садыков, Ж.Б. Базарбек, Г.А. Берекенова, Р.М. Амирханов Семей қаласының Мемлекеттік медицина университеті, Қоғамдық денсаулық сақтау кафедрасы
1. Иванюшкин А.Я., Курило Л.Ф., Лопухин Ю.М., Се-дова Н.Н., Тищенко П.Д., Юдин Б.Г. Биоэтика: вопросы и ответы. – М.: Прогресс-Традиция, 2005. – C. 8-65. 2. Закон Республики Казахстан «Об охране здоровья граждан», 2006. - www.zakon.kz. 3. Нокиной Г., В. Гуревич Отношение населения к своему здоровью и системе здравоохранения: Резуль-таты социолог.исслед. – Алматы: Фонд XXI век, 2002. – C. 13-49. 4. Зыятдинов К.Ш. Некоторые этико-правовые про-блемы взаимоотношений врача и пациента // Проблемы социальной гигиены, здравоохранения и истории меди-цины. – 2000. – № 2. – С. 22-25.
: 32

: