Фильтр
Автор(ы):
  
ПРИМЕНЕНИЕ РЕГРЕССИИ КОКСА В ЗДРАВООХРАНЕНИИ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ПАКЕТА СТАТИСТИЧЕСКИХ ПРОГРАММ SPSS
В статье представлены теоретические основы проведения одного из наиболее популярных многомерных методов анализа дожития – регрессии Кокса. Данный метод анализа в большинстве случаев используется для определения независимого влияния потенциальных факторов риска на скорость наступления изучаемого события за изучаемый пр...
Подробнее
2017 год | Выпуск: 6 | Страницы: 5-27

ПРИМЕНЕНИЕ АНАЛИЗА ВЫЖИВАЕМОСТИ В ЗДРАВООХРАНЕНИИ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ПАКЕТА СТАТИСТИЧЕСКИХ ПРОГРАММ SPSS
В статье представлены теоретические основы проведения двух методов анализа выживаемости для прогнозирования значения одной зависимой дихотомической переменной на основании одной или двух независимых за определенный временной интервал при использовании пакета прикладных статистических программ SPSS. На практических прим...
Подробнее
2017 год | Выпуск: 5 | Страницы: 5-28

ПРИМЕНЕНИЕ МНОЖЕСТВЕННОГО ЛОГИСТИЧЕСКОГО РЕГРЕССИОННОГО АНАЛИЗА В ЗДРАВООХРАНЕНИИ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ПАКЕТА СТАТИСТИЧЕСКИХ ПРОГРАММ SP...
В данной статье представлены теоретические основы проведения множественного логистического регрессионного анализа для оценки связи между одной зависимой дихотомической переменной и нескольких независимых переменных c использованием пакета прикладных статистических программ SPSS. Также подробно описаны принципы интерпр...
Подробнее
2017 год | Выпуск: 4 | Страницы: 5-26

ПРИМЕНЕНИЕ МНОЖЕСТВЕННОГО ЛИНЕЙНОГО РЕГРЕССИОННОГО АНАЛИЗА В ЗДРАВООХРАНЕНИИ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ПАКЕТА СТАТИСТИЧЕСКИХ ПРОГРАММ SPSS
В данной статье представлены теоретические основы проведения множественного линейного регрессионного анализа для прогнозирования значения одной зависимой количественной переменной на основании нескольких независимых при использования пакета прикладных статистических программ SPSS, описаны принципы интерпретации получ...
Подробнее
2017 год | Выпуск: 3 | Страницы: 5-31

SPSS СТАТИСТИКАЛЫҚ БАҒДАРЛАМАЛАР ПАКЕТІН ПАЙДАЛАНУМЕН ДЕНСАУЛЫҚ САҚТАУДАҒЫ КОКС РЕГРЕССИЯСЫН ҚОЛДАНУ

Мақалада өмір сүру Кокс регрессиясын - талдаудың ең белгілі көпшамалы әдістерінің бірін өткізудің теориялық негіздері берілген. Көптеген жағдайларда талдаудың осы әдісі зерделенетін уақыт арасындағы зерттелетін жағдайдың орнауы жылдамдығына қауіптің әлеуетті факторларының тәуелсіз әсерін анықтау үшін қолданы...

Подробнее
2017 год | Выпуск: 6 | Страницы: 5-27

SPSS СТАТИСТИКАЛЫҚ БАҒДАРЛАМАСЫ ПАКЕТІН ПАЙДАЛАНУМЕН ДЕНСАУЛЫҚ САҚТАУДАҒЫ ӨМІРШЕҢДІКТІ ТАЛДАУДЫ ҚОЛДАНУ
Мақалада SPSS қолданбалы статистиалық бағдарламалар пакетін пайдалану кезінде нақты уақыт арасында бір немесе екі тәуелсіздік негізінде бір тәуелді дихотомиялық ауыспалыны ңмәнін баолжау үшін өміршеңдікті талдаудың екі әдісін өткізудің теориялық негіздері көрсетілген. Бір немесе бінеше топтар үшін өміршеңдік кестелерін ...
Подробнее
2017 год | Выпуск: 5 | Страницы: 5-28

SPSS СТАТИСТИКАЛЫҚ БАҒДАРЛАМАЛАР ПАКЕТІН ПАЙДАЛАНУМЕН ДЕНСАУЛЫҚ САҚТАУДАҒЫ КӨПШІЛІК ЛОГИСТИКАЛЫҚ РЕГРЕССИВТІК ТАЛДАУДЫ ҚОЛДАНУ
Осы мақалада SPSS қолданбалы статистикалық бағдарламаларды бір тәуелді дихотомиялық ауыспалы және бірнеше тәуелді емес ауыспалыларды пайдаланумен арасындағы байланысты бағалау үшін көптеген логистикалық регрессивтік талдауды өткізудің теориялық негіздері берілген. Сол сияқты толық осы әдісті қолдану кезінде шыққан негі...
Подробнее
2017 год | Выпуск: 4 | Страницы: 5-26

SPSS СТАТИСТИКАЛЫҚ БАҒДАРЛАМАЛАР ПАКЕТІН ПАЙДАЛАНУМЕН ДЕНСАУЛЫҚ САҚТАУДАҒЫ КӨПШІЛІК СЫЗЫҚТЫҚ РЕГРЕССИВТІК ТАЛДАУДЫ ҚОЛДАНУ
Осы мақалада SPSS қолданбалы статистикалық бағдарламаларды пайдалану кезіндегі бірнеше тәуелсіздер негізінде бір тәуелді сандық ауыспалының мәнін болжау үшін көпшілік сызықтық регрессивтік талдауды өткізудің теориялық негіздері берілген, тәжірибелік мысалда алынған ақпаратты интерпретациялары принциптері көрсетілген, ...
Подробнее
2017 год | Выпуск: 3 | Страницы: 5-31

COX REGRESSION IN HEALTH SCIENCES USING SPSS SOFTWARE
In this paper presents theoretical bases of the Cox regression as one of the most popular multidimensional methods of survival analysis. This method of analysis in most cases is used to determine the independent influence of potential risk factors on the rate of occurrence of the event under study during the time period studied. The practical example describes the principles of Cox proportional hazard analysis and the basic principles of interpreting the information received with the SPSS application statistical software package.
Подробнее
2017 год | Выпуск: 6 | Страницы: 5-27

SURVIVAL ANALYSIS IN HEALTH SCIENCES USING SPSS SOFTWARE
In this paper we present theoretical basis of the two methods of survival analysis for the prognosis of survival dependent on one or two independent variables during the time period with the use of SPSS software. We describe the main principles of Kaplan-Meier analysis and survival tables for one or several groups. Special emphasis is given to interpretation of the results and practical examples
Подробнее
2017 год | Выпуск: 5 | Страницы: 5-28

MULTIVARIABLE LOGISTIC REGRESSION USING SPSS SOFTWARE IN HEALTH RESEARCH
In this article we present theoretical basis for conducting multivariable logistic regression analysis for predicting one dichotomous outcome based on several independent variables using the SPSS software. The article describes basic principles and peculiarities of interpretation of the results using practical examples. We also describe advantages and disadvantages of this type of analysis
Подробнее
2017 год | Выпуск: 4 | Страницы: 5-26

APPLICATION OF THE MULTIVARIABLE LINEAR REGRESSION ANALYSIS IN HEALTHCARE USING SPSS SOFTWARE
In this article we present theoretical basis for conducting multivariable linear regression analysis for predicting the one dichotomous outcome based on several independent variables using the SPSS software. The article describes the principles of interpretation of the results using practical examples. We also describe advantages and disadvantages of this type of analysis
Подробнее
2017 год | Выпуск: 3 | Страницы: 5-31