Фильтр
Автор(ы):
  
О ВЛИЯНИИ AНТРOПOГЕННЫХ ХИМИЧЕСКИХ ФAКТOРOВ И КУРЕНИЯ НA РAЗВИТИЕ СИНДРOМA ЗAДЕРЖКИ РAЗВИТИЯ ПЛOДA. OБЗOР ЛИТЕРAТУРЫ

По данным ВОЗ частота встречаемости новорожденных с задержкой внутриутробного развития (ЗВУР) колеблется от 31,1% в Центральной Азии, до 6,5% в странах Европы, от 2,4 до 17% в странах СНГ. Анализ литературных источников подтверждает тот факт, что основными социально-экономическими факторами, влияющими на развитие данной патологии, является курение матери, уровень экологии, действие промышленых отходов: кадмия, мышьяка, свинца, бензола, формальдегида и др., проблемы их утилизации. Отмечен рост общей и соматической заболеваемости по отдельным классам болезней почти в 1,5-2,3 раза, увеличе...

Подробнее
2018 год | Выпуск: 2 | Страницы: 129-147

ПРИНЦИПЫ МЕДИЦИНСКОЙ СОРТИРОВКИ БОЛЬНЫХ НА ГОСПИТАЛЬНОМ ЭТАПЕ В ОТДЕЛЕНИЯХ НЕОТЛОЖНОЙ ПОМОЩИ
Отделение неотложной помощи является основополагающим звеном между службой скорой медицинской помощи и стационаром. В отделении неотложной помощи  медицинская сортировка направлена на оценку степени тяжести заболевания или травмы в течение короткого времени после поступления пациента, определения приоритетов в оказании помощи и транспортировки больного в наиболее подходящее место для лечения.
Подробнее
2018 год | Выпуск: 2 | Страницы: 115-128

ЗАБОЛЕВАЕМОСТЬ И СМЕРТНОСТЬ ОТ РАКА ЭНДОМЕТРИЯ В РЕСПУБЛИКЕ КАЗАХСТАН ЗА 5 ЛЕТНИЙ ПЕРИОД (С 2012 ПО 2016 гг)

В развитых странах мира рак эндометрия представляет собой наиболее часто встречающееся злокачественное гинекологическое заболевание со средней заболеваемостью 14,7 на 100 000 женщин и находится на 2-м месте после рака шейки матки. Во всем мире средняя заболеваемость в 2012 году составила 8,2 на 100 000 женщин или 319 605 новых случаев рака эндометрия с совокупным риском, равным 0,97%. К странам с самыми высокими показателями заболеваемости в пересчете на 100 000 женщин относят Македонию (29), Люксембург (24,2), Чешскую Республику (17,97), Гайану (22,65), Сербию (17,8), Болгарию (17,83) ...

Подробнее
2018 год | Выпуск: 2 | Страницы: 67-77

ЖЕДЕЛ ЖӘРДЕМ КӨРСЕТУ КЕЗІНДЕ НАУҚАСТАРДЫ МЕДИЦИНАЛЫҚ САРАЛАУ (TRIAGE) ЖҮЙЕСІН ҚОЛДАНУ
Жедел жәрдем бөлімі жедел медициналық көмек қызметі мен стационар арасындағы негізін қалаушы буын болып табылады. Жедел жәрдем бөлімінде медициналық сұрыптау науқас түскеннен кейін қысқа уақыт ішінде жарақаттың немесе аурудың ауырлық дәрежесін бағалауға, көмек көрсетудің приоритетін анықтауға және науқасты емдеу үшін қолайлы жерге тасымалдауға бағытталған.
Подробнее
2018 год | Выпуск: 2 | Страницы: 115-128

АНТРОПОГЕНДІ ХИМИЯЛЫҚ ФАКТОРЛАРДЫҢ ҰРЫҚ ДАМУЫНЫҢ ТЕЖЕЛУ СИНДРОМЫНА ӘСЕРІ. ӘДЕБИЕТКЕ ШОЛУ.

БДҰ мәліметтері бойынша ұрықтың жатыр ішілік дамуының тежелуімен туатын нәрестелердің кездесу жиілігі Орта Азияда 31,1 %-дан, Еуропа елдерінде 6,5%-ға дейін, ТМД елдерінде 2,4%-17%-ға дейін өзгереді. Бұл патологияның дамуына әсер ететін негізгі әлеуметтік-экономикалық факторлардың бірі, анасының шылым шегуі, экология деңгейі, өндірістік қалдықтардың әсері және олардың утилизация мәселелері екендігін әдебиет көздерінің талдауы растайды. Жалпы және соматикалық аурушаңдықтың жеке аурулар класстары бойынша 1,5-2,3 есе өсуі, асқынумен өтетін босанулардың жиілігінің өсуі, өндірісті...

Подробнее
2018 год | Выпуск: 2 | Страницы: 129-147

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНДА ЭНДОМЕТРИЯЛЫҚ ҚАТЕРЛІ ІСІК АУРУШАҢДЫҚ ЖӘНЕ ӨЛІМ (2012-2016 жылдары)

Кіріспе: Дамыған елдерінде гинекологиялық аурулардың ішінде жиі кездесетін қатерлі ісік эндометриялық қатерлі ісік (14,7) және жатыр мойны обырынан кейін екінші орында. Әлемде орташа аурушаңдық 2012 жылы 8,2 құрады 100 000 әйелдерге немесе 319 605 жаңа жағдайларды ісік эндометрия жиынтық тәуекел тең 0,97%. Елдерге көрсеткіштері ең жоғары сырқаттанушылық есептегенде 100 000 әйелдер жатқызады Македонию (29), Люксембург (24,2), Чех Республикасы (17,97), Гайану (22,65), Сербия (17,8), Боливия.

Мақсаты: Шығыс Қазақстан облысымен салыстырғанд...

Подробнее
2018 год | Выпуск: 2 | Страницы: 67-77

PRINCIPLES OF MEDICAL SORTING OF THE PATIENTS AT THE HOSPITAL STAGE IN EMERGENCY DEPARTMENTS
The emergency department is a fundamental link between the emergency medical service and the hospital. In the emergency department, medical sorting is aimed at assessing the severity of the disease or injury within a short time after the patient's admission, determining the priorities for the care and transportation of the patient to the most appropriate place for treatment.
Подробнее
2018 год | Выпуск: 2 | Страницы: 115-128

THE INFLUENCE OF ANTHROPOGENIC CHEMICAL FACTORS ON THE DEVELOPMENT OF FETAL DEVELOPMENT RETARDATION SYNDROME. A LITERATURE REVIEW.

According to WHO, the incidence of newborns with intrauterine growth retardation ranges from 31.1% in Central Asia to 6, %% in Europe, from 2.4% to 17% in the CIS. The analysis of literary sources confirms the fact that the main socio-economic factors affecting the development of this pathology are smoking of mother, the level of ecology, the effect of industrial wastes and the problems of their utilization. The growth of general and somatic morbidity by separate classes of diseases was observed in almost 1.5-2.3 times, an increase in the frequency of complicated births, an i...

Подробнее
2018 год | Выпуск: 2 | Страницы: 129-147

MORTALITY AND MORBIDITY FROM ENDOMETRIC CANCER IN THE REPUBLIC OF KAZAKHSTAN (FROM 2012 TO 2016)

In developed countries, endometrial cancer is the most common malignant gynecological disease with an average incidence of 14,7 per 100 000 women and is in the second place after cervical cancer. Worldwide, the average incidence in 2012 was 8,.2 per 100 000 women or 319 605 new cases of endometrial cancer with a combined risk of 0,97%. The countries with the highest morbidity rates per 100 000 women include Macedonia (29), Luxembourg (24,2), Czech Republic (17,97), Guyana (22,65), Serbia (17,8), Bulgaria (17,83) and the Russian Federation (16,2). At the same time, there is an extremely ...

Подробнее
2018 год | Выпуск: 2 | Страницы: 67-77