Фильтр
Автор(ы):
  
СОСТОЯНИЕ КОАГУЛЯЦИОННОГО ЗВЕНА ГЕМОСТАЗА У ЖЕНЩИН ГРУППЫ РИСКА ПРИ ПОСЛЕРОДОВЫХ КРОВОТЕЧЕНИЯХ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ПАРИТЕТА РОДОВ

Акушерские кровотечения остаются актуальной проблемой современного акушерства и занимают ведущее место в структуре материнской смертности во многих странах мира. Немалый вклад в летальные исходы от данной патологии в Республике Казахстан вносят многорожавшие женщины. Более 2/3 кровопотерь, в том числе угрожающих жизни ...

Подробнее
2015 год | Выпуск: 1 | Страницы: 60-69

БОСАНУ ПАРИТЕТІНЕ БАЙЛАНЫСТЫ БОСАНҒАННАН КЕЙІНГІ ҚАН КЕТУ БОЙЫНША ЖОҒАРҒЫ ҚАУІП ТОБЫНДАҒЫ ЖҮКТІ ӘЙЕЛДЕРДЕ ГЕМОСТАЗДЫҢ КОАГУЛЯЦИЯЛЫҚ ...
Кіріспе Акушерлік қан кетулер қазіргі акушерияның өзекті мәселелерінің бірі болып қала бермек және әлемнің көптеген елдерінде ана өлім-жітімідігінің негізгі себептері болып табылады. Қазақстан Республикасында осы патология бойынша өлім-жітім көрсеткішінде көпбосанған әйелдердің алатын орны ерекше. Қан кетудің 2/3 бөлігін...
Подробнее
2015 год | Выпуск: 1 | Страницы: 60-69

CONDITION OF COAGULATION HEMOSTASIS AMONG WOMEN, WHO ARE IN THE RISK GROUP BY POSTPARTUM HAEMORRHAGE DEPENDING ON CHILDBIRTHS PARITY
Background: Obstetric haemorrhage is the important issue of obstetrics and one of the major causes of maternal mortality and morbidity in the world. Multiparous women take up a large proportion among dead women. More than 2/3 of blood loss, including threatening the mother’s life, is associated with disorders of hemostasis.
The aim: to evaluate the coagulation system in women with risk factors for postpartum haemorrhage depending on childbirths parity.
Methods: 126 pregnant women were examined, i.e. 96 pregnant women of haemorrhage risk group and 30 pregnant women with physiologi...
Подробнее
2015 год | Выпуск: 1 | Страницы: 60-69