Фильтр
Автор(ы):
  
ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ В УЧРЕЖДЕНИЯХ ПЕРВИЧНОЙ МЕДИКО-САНИТАРНОЙ ПОМОЩИ В УСЛОВИЯХ РЕФОРМИРОВАНИЯ СИСТЕМЫ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ И ПУТИ ЕЕ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ
В статье предоставлен литературный обзор особенности и совершенствования организаций профилактической работы с 20-х лет прошлого века в сфере здравоохранения. Подробнее
2015 год | Выпуск: 1 | Страницы: 43-54

ДЕНСАУЛЫҚ САҚТАУ ЖҮЙЕСIН ҚАЙТА ҚҰРУ ЖӘНЕ ОНЫ ЖЕТIЛДIРУ ЖОЛДАРЫ ЖАҒДАЙЫНДА АЛҒАШҚЫ МЕДИЦИНАЛЫҚ-САНИТАРЛЫҚ КӨМЕК МЕКЕМЕЛЕРІНДЕ АЛДЫН АЛУ ЖҰМЫСТАРЫН ҰЙЫМДАСТЫРУ: ӘДЕБИЕТТЕРДІ ШОЛУ
Бұл мақалада дансаулық сақтау саласындағы өткен ғасырдың 20-шы жылдарынан бастап алдын алу жұмыстарының ұйымдастырылуының ерекшелігі мен жетілдірілуіне арналған әдебиетке шолу жазылған. Подробнее
2015 год | Выпуск: 1 | Страницы: 43-54

ORGANIZATION OF PREVENTIVE WORK IN PRIMARY HEALTH CARE IN HEALTH CARE REFORM AND WAYS TO IMPROVE
The paper provided an overview of the literary features and improving the organization of preventive work with the 20 years of the last century in the health sector.
Подробнее
2015 год | Выпуск: 1 | Страницы: 43-54