Фильтр
Автор(ы):
  
СОСТОЯНИЕ ЗДОРОВЬЯ СОВРЕМЕННЫХ ШКОЛЬНИКОВ

В данной статье отражен анализ роли негативных тенденций динамики состояния здоровья школьников и системы образования в формировании и сохранении здоровья подрастающего поколения.

Подробнее
2015 год | Выпуск: 1 | Страницы: 55-59

ҚАЗІРГІ УАҚЫТТАҒЫ МЕКТЕП ОҚУШЫЛАРЫНЫҢ ДЕНСАУЛЫҚ ЖАҒДАЙЫ
Бұл мақалада оқушылардың денсаулық жағдайы динамикасының жағымсыз тенденциясы және өскелең ұрпақ денсаулығын сақтау және қалыптастырудағы білім беру жүйесінің рөлі жөніндегі мәліметтерге талдау жасалған.
Подробнее
2015 год | Выпуск: 1 | Страницы: 55-59

НEALTH STATUS OF THE MODERN PUPILS
This article contains an analysis of the role of the negative tendencies in the dynamics of the pupils’ health status and the school education system in creating and maintaining the health of the younger generation.
Подробнее
2015 год | Выпуск: 1 | Страницы: 55-59