Фильтр
Автор(ы):
  
МОДИФИЦИРУЕМЫЕ И НЕМОДИФИЦИРУЕМЫЕ ФАКТОРЫ РИСКА АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТЕНЗИИ У МЕДИЦИНСКИХ СЕСТЕР НА ПРИМЕРЕ АО «ЦЕНТРАЛЬНАЯ ДОРОЖНАЯ БОЛЬНИЦА» г. АСТАНА
Тенденции в развитии сестринского дела значительно усиливают роль медсестры в современной системе здравоохранения. Работники практического здравоохранения подвержены воздействию многочисленных неблагоприятных факторов трудового процесса, что приводит к формированию повышенного уровня заболеваемости у данной профессиональной группы. Однако на здоровье и благополучие медицинских работников влияют не только условия труда, но и ряд других факторов, в частности, модифицируемые и не модифицируемые факторы риска.
2018 | : 2 | : 29-41

АСТАНА ҚАЛАСЫНЫҢ «ОРТАЛЫҚ ЖОЛ АУРУХАНАСЫ» МЕЙІРБИКЕЛЕРДІҢ МЫСАЛЫНДАГЫ ТИІМДІ ЖӘНЕ ЖАҒДАЙ ТИІМДІЛІК АРТЕРИЯЛЫҚ ГИПЕРТЕНЗИЯ ФАКТОРЛАРЫ

Мейірбикелерді дамыту үрдісі қазіргі заманғы денсаулық сақтау жүйесінде мейірбикенің рөлін айтарлықтай күшейтеді. Практикалық медицина қызметкерлері жұмыс процесінің көптеген қолайсыз факторларына ұшырайды, бұл осы кәсіби топтағы аурудың жоғары деңгейін қалыптастыруға әкеледі. Алайда, еңбек жағдайлары ғана емес, сондай-ақ басқа да бірқатар факторлар атап айтқанда, өзгеретін және өзгермейтін тәуекел факторлар медицина қызметкерлерінің денсаулығы мен әл-ауқатына ықпал етеді.

2018 | : 2 | : 29-41

MODIFIED AND NON-MODIFIED RISK FACTORS OF ARTERIAL HYPERTENSION AT THE MEDICAL SISTERS ON THE EXAMPLE OF JSC"CENTRAL ROAD HOSPITAL" ASTANA
Trends in the development of nursing significantly strengthen the role of a nurse in the modern health care system. Practical health workers are exposed to numerous unfavorable factors of the work process, which leads to the formation of an increased level of morbidity in this professional group. However, the health and well-being of medical workers is affected not only by working conditions, but also by a number of other factors, in particular modifiable and non-modifiable risk factors.
2018 | : 2 | : 29-41