Фильтр
Автор(ы):
  
КАЧЕСТВЕННЫЙ И КОЛИЧЕСТВЕННЫЙ СОСТАВ МИКРОФЛОРЫ ТОЛСТОГО КИШЕЧНИКА КРЫС ПОД ВОЗДЕЙСТВИЕМ ВНУТРЕННЕГО И ВНЕШНЕГО ОБЛУЧЕНИЯ
Введение: Эффекты облучения остаточной радиоактивностью, образовавшейся в результате ядерных взрывов, являются предметом обсуждения и исследований последствий ядерных испытаний и атомных бомбардировок. 56MnO2 (T1/2=2,58 ч) – один из основных нейтронно-активированных бета-излучателей в течение первых часов после нейтронной активации частиц почвенной пыли, поднявшийся в момент ядерного взрыва.

Цель: Исследовать количественный и качественный состав микрофлоры толстого кишечника крыс при воздействии внутреннего и внешнего облучения.

Материалы и методы: Дизайн иссл...
2017 | : 3 | : 45-58

ИЗУЧЕНИЕ ДЕЙСТВИЯ НЕКОТОРЫХ РАСТЕНИЙ НА СОСТОЯНИЕ БАКТЕРИОНОСИТЕЛЬСТВА ЗОЛОТИСТОГО СТАФИЛОКОККА СРЕДИ ШКОЛЬНИКОВ
В данной статье представлены результаты обследования группы школьников с целью выявления числа бактери-оносителей золотистого стафилококка, а также результаты изучения бактерицидного действия чистотела и пармелии (как in vitro, так и in vivo) на выделенные штаммы золотистого стафилококка.
2014 | : 2 | : 89-91

ЧАСТОТА ДИСБАКТЕРИОЗОВ У ПАЦИЕНТОВ С ОППОРТУНИСТИЧЕСКИМИ КИШЕЧНЫМИ ИНФЕКЦИЯМИ РАЗЛИЧНОЙ ЭТИОЛОГИИ
Оппортунистік инфекцияның өзектілігінің мониторингісі бүгінгі күнде сақталған,себебі ішек ауруларының саны ересек адамдармен қоса балалар арасында да азаймай отыр.Басқа жағынан қарастыратын болсақ,осы аурулардың этиологиялық құрамын зерттеуде ішек микрофлорасының жағдайын есепке алмай қарастыру мүмкін емес.Біздің жасаған зерттеулерімізде осы аурулардың ішектің дисбиоз құбылысымен байланыстылығын балалар тобында да сонымен бірге ересектерде де болатындығын көрсетті.
2012 | : 2 | : 112-113

ІШКІ ЖӘНЕ СЫРТҚЫ СӘУЛЕЛЕНУДІҢ ӘСЕРІНЕН ЕГЕУҚҰЙРЫҚТАРЫНЫҢ ТОҚ ІШЕГІНІҢ МИКРОФЛОРАСЫНЫҢ САНДЫҚ ЖӘНЕ САПАЛЫҚ ҚҰРАМЫ
Кіріспе: Ядролық жарылыстар нәтижесінде пайда болған қалдықтық радиобелсендіргішпен сәулелену әсері ядролық сынақтардың және атомдық бомбалаулардың зардаптарын талқылаудың және зерттеудің негізіі болып табылады. Марганец 56 (T1/2=2,58 ч) – ядролық жарылыстар кезінде көтерілген топырақ шаңы бөлшектерінің нейтрондық белсендендірілуінен кейінгі алғашқы сағаттардағы негізгі нейтронды –белсендендірілген бета-сәулелендіргіштердің бірі.

Мақсаты: Егеуқұйрықтарының ішкі және сыртқы сәулеленудің әсерінен кейінгі тоқ ішек микрофлорасының сандық және сапалық құрамын зерттеу.
2017 | : 3 | : 45-58

ОҚУШЫЛАР АРАСЫНДА АЛТЫНДАЛҒАН СТАФИЛОКОККТЫҢ БАКТЕРИЯ ИЕЛЕНУШІЛЕРІ ЖАҒДАЙЫНА КЕЙБІР ӨСІМДІКТЕРДІҢ ӘСЕРІН ЗЕРДЕЛЕУ
Оқушылар тобын тексеру нәтижелері алтындалған стафилококктың бактерияиеленушілердің анық санын көрсетті. Алтындалған стафилококктың белгіленген штаммдарына сүйел шөптің және пармелияның (in vitro-да, in vivo – дағы сияқты) бактерицидті әсерін зерделеу осы белгілерін растады, ал алынған нәтижелерді салыстыру пармелия тұнбасының аса тиімділігін көрсетті.
2014 | : 2 | : 89-91

ЭТИОЛОГИЯСЫ ӘР ТҮРЛІ ОППОРТУНИСТІК ІШЕК ИНФЕКЦИЯЛАРЫМЕН БОЛАТЫН ПАЦИЕНТТЕРДІҢ ДИСБАКТЕРИОЗ ЖИІЛІГІ
Оппортунистік инфекцияның өзектілігінің мониторингісі бүгінгі күнде сақталған,себебі ішек ауруларының саны ересек адамдармен қоса балалар арасында да азаймай отыр.Басқа жағынан қарастыратын болсақ,осы аурулардың этиологиялық құрамын зерттеуде ішек микрофлорасының жағдайын есепке алмай қарастыру мүмкін емес.Біздің жасаған зерттеулерімізде осы аурулардың ішектің дисбиоз құбылысымен байланыстылығын балалар тобында да сонымен бірге ересектерде де болатындығын көрсетті.
2012 | : 2 | : 112-113

QUANTITATIVE AND QUALITATIVE COMPOSITION OF LARGE INTESTINAL MICROFLORA IN THE RATS FOLLOWING THE INTERNAL AND EXTERNAL IRRADIATION
Introduction: When nuclear testing and nuclear bombing in the lower atmosphere as a result of neutron activation of chemical elements in the soil and other materials produced beta and gamma emitting radionuclides. Manganese 56 (T1 / 2 = 2.58 hours) - is one of the dominant beta- and gamma-emitters within few hours after the neutron irradiation of soil dust following nuclear explosion in atmosphere. The effects of exposure to residual radioactivity from nuclear explosions are the subject of discussions and research of the consequences of nuclear tests and the atomic bombing.

2017 | : 3 | : 45-58

STUDY OF EFFECT OF SOME PLANTS ON CONDITION OF BACTERIA CARRYING OF AUROCOCCUS AMONG PUPILS
Inquiry results of group of pupils showed the presence of fixed number of bacteria carriers of aurococcus. Study of bacte-ricidal action of celandine and parmelia (just as in vitro so and in vivo) in separated strain of aurococcus confirmed these properties and comparison of findings showed the biggest efficiency of parmelia infusion.
2014 | : 2 | : 89-91