Фильтр
Автор(ы):
  
МЕДИКО-СОЦИАЛЬНАЯ ПРОБЛЕМА БОЛЕЗНЕЙ СИСТЕМЫ КРОВООБРАЩЕНИЯ В РЕСПУБЛИКЕ КАЗАХСТАН
Введение. В большинстве развитых стран болезни системы кровообращения (БСК) занимают наиболее высокое ранговое место в структуре смертности населения, являются основной причиной инвалидизации, а вопрос их профилактики является не только медицинской, но и социальной проблемой.
Целью исследования явился анализ структуры, показателей смертности и распространенности болезней системы кровообращения среди населения Казахстана и, в частности, Восточно-Казахстанского региона, в сравнении с общемировыми показателями.
Методы. Дескриптивный анализ статистических данных, характеризующ...
Подробнее
2015 год | Выпуск: 2 | Страницы: 50-59

ПАЦИЕНТТЕРДІҢ ГИПЕРТЕНЗИЯҒА ҚАРСЫ ПРЕПАРАТТАРМЕН ЕМДЕУГЕ БЕЙІМДІЛІГІНЕ МЕДИЦИНАЛЫҚ-ПСИХОЛОГИЯЛЫҚ КОНСУЛЬТАЦИЯ БЕРУДІҢ ЫҚПАЛЫН БАҒАЛАУ
Кіріспе: салауатты өмір салты мен мінез-құлықты насихаттауға бағытталған медициналық консультация беру артериялық гипертонияның (АГ) даму қауіптерін едәуір төмендетіп, сондай-ақ оның жетекші себептерін жоя алады. Емдеуге бейімділік терапиялық оқытуды жүргізу кезінде айтарлықтай артады.
Мақсаты: артериялық гипертониясы бар пациенттерге медициналық және психологиялық консультация берудің және оқытудың тиімділігін бағалау.
Материалдар мен әдістер: 2015-2017 жылдардың ішінде АГ-ға шалдыққан науқастарға арналған денсаулық мектебін ұйымдастыру аясында РМЭ ҒЗИ-дың оңалту орталығы ...
Подробнее
2018 год | Выпуск: 4 | Страницы: 34-49

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНДАҒЫ ҚАНАЙНАЛЫМЫ ЖҮЙЕЛЕРІНІҢ АУРУЛАРЫ МЕДИЦИНАЛЫҚ – ӘЛЕУМЕТТІК МӘСЕЛЕСІ
Кіріспе. Көптеген дамыған мемлекеттерде қанайналымы жүйесі аурулары (ҚЖА) тұрғындардың өлім – жітім құрылымында ең жоғары рангілік орын алуда, мүгедектіліктің негізгі себебі болып табылады, ал олардың алдын алу сұрағы тек қана медициналық емес, сонымен қатар әлеуметтік мәселе болып табылады.
Қазақстан халқының арасында және атап айтқанда Шығыс Қазақстан аумағында, жалпыдүниежүзілік көрсеткіштермен салыстырғанда қанайналымы жүйесі ауруларының құрылымын, өлім –жітім көрсеткіштерін және таралуын талдау зерттеу мақсаты болып табылады.
Әдістері. Қазақстандық статистикалық жинақт...
Подробнее
2015 год | Выпуск: 2 | Страницы: 50-59

MEDICAL AND SOCIAL PROBLEM OF CARDIOVASCULAR DISEASES IN KAZAKHSTAN
Introduction. In the most developed countries cardiovascular diseases (CVD) take the highest rank in the structure of mortality, they are a major cause of disability, and the question of their prevention is medical and social problems.
The aim of the study is analysis of structure, morbidity and mortality rates from cardiovascular diseases in Kazakhstan and particularly in the East Kazakhstan Region, in comparison with worldwide rates.
Methods. Descriptive analysis of statistical data on demographics, mortality and morbidity rates in the Kazakhstan population using official...
Подробнее
2015 год | Выпуск: 2 | Страницы: 50-59