СУБЛЕТАЛДЫ ДОЗАДАҒЫ ИОНДАҒЫШ СӘУЛЕНІҢ КЕЙІНГІ МЕРЗІМІ МЕН ЭМОЦИЯЛЫҚ КҮЙЗЕЛІСТІҢ ҚОСАР ӘСЕРІНДЕГІ ЭНЕРГИЯЛЫ АЛМАСУ ФЕРМЕНТТЕРІ БЕЛСЕНДІЛІГІНЕ СЫҒЫНДЫ ӘСЕРІ
Введение. При адаптационном процессе происходят сложные изменения в системе энергетического обмена, функциональные и структурные перестройки в органах и тканях. Несмотря на большой интерес исследователей к этой проблеме, патогенетические механизмы влияния стресса, особенно сочетанное действие стрессогенных факторов на обменные процессы изучены не достаточно. Основным критерием устойчивости адаптивного поведения организма является поддержание постоянства энергетического потенциала биосистемы. С учетом значимости данной системы, необходимо определить ее роль в формировании патологического процес...
Подробнее
2016 год | Выпуск: 3 | Страницы: 67-78

CONDITION OF SPLEEN AND LYMPHATIC NODES OF SMOLL INTESTINE IN LATE PERIOD AFTER INFLUENCE OF SUBLETAL DOZE OF GAMMA-IRRADIATION AND EMOTIONAL STRESS
Перифериялық лимфоидты ағзаларда жүретін өзгерістер жалпы бейімделу синдромының ерте кезеңдерінде орталық лимфоидты ағзаларға  лимфоидты жасушалардың көшу қабылеттілігі көрсетіледі.
Подробнее
2014 год | Выпуск: 4 | Страницы: 53-56

LATE EFFECTS OF SMOLL DOZE OF GAMMA-IRRADIATION FOR LYMPHOID ORGANS
Гамма – сәуленің шағын дозасының әсерлерінен алшақ кезеңде тимустың атрофиясы және жіңішке ішектің лимфалық түйіндерінен сүйек миына және көкбауырға лимфоидты жасушалардың қайта бөлінуі белгілі болды.
Подробнее
2014 год | Выпуск: 4 | Страницы: 49-53

ИММУНИТЕТТІҢ ГУМОРАЛДЫ ТІЗБЕГІНЕ ГАММА-СӘУЛЕНІҢ ӘРТҮРЛІ ДОЗАЛЫҚ ЖҮКТЕРМЕЛЕРІНІҢ АЛШАҚ ӘСЕРЛЕРІ
Гамма – сәуленің әртүрлі дозалық жүктемелерінің алшақ әсерлерінен кейінгі алшақ кезеңде СД19+лимфоциттердің жоғарлауы, көкбауырда антиденетүзүлуі, қан сарысуындағы АИК мөлшерінің төмендеуі және супрессия индексінің жоғарлауы айқындалды.
Подробнее
2014 год | Выпуск: 3 | Страницы: 43-45

ОРГАНИЗМНІҢ АРНАЙЫ ЕМЕС ФАГОЦИТАРЛЫ ТӨЗІМДІЛІГІНЕ ГАММА-СӘУЛЕНІҢ ӘРТУРЛІ ДОЗАЛЫҚ ЖҮКТЕРМЕЛЕРІНІҢ АЛШАҚ ӘСЕРЛЕРІ
Дозалық жүктемелердің барлық түрлері жақын және алшақ кезеңдерде организмнің арнайы емес фагоцитарлы төзімділігінің артуын тудырады, бейімделу механизмдерінің ширығу дәржесі гамма – сәуленің дозасына байланысты.
Подробнее
2014 год | Выпуск: 3 | Страницы: 40-42

EFFECT OF EXTRACT ON ACTIVITY OF ENERGY METABOLISM ENZYMES AFTER COMBINED EFFECT OF EMOTIONAL STRESS AND SUBLETHAL DOSE OF γ-RADIATION IN REMOTE PERIOD
Introduction. During adaptation process complex changes occur in metabolic pathways; functional and structural changes occur in organs and tissue. Despite the great interest of researchers to this problem, the pathogenetic mechanisms of influence of stress, especially combined effect of stressors on the metabolic processes hasn’t been studied enough. Main criterion for the stability of the adaptive behavior of the organism is to maintain energy potential of biosystems constant. Given the importance of this system, it is necessary to define its role in formation of pathological process in anima...
Подробнее
2016 год | Выпуск: 3 | Страницы: 67-78

CONDITION OF SPLEEN AND LYMPHATIC NODES OF SMOLL INTESTINE IN LATE PERIOD AFTER INFLUENCE OF SUBLETAL DOZE OF GAMMA-IRRADIATION AND EMOTIONAL STRESS
Changes which take place in peripheral lymphoid organs reflect migration capacity of lymphoid cells to the side of central lymphoid organs in early stages of general adaptation syndrome. Подробнее
2014 год | Выпуск: 4 | Страницы: 53-56

LATE EFFECTS OF DIFFERENT DOZES GAMMA-IRRADIATION FOR LYMPHOID ORGANS OF IMMUNOGENESIS
In late period after submortal and fractional influence of different of gamma-irradiation the number of lymphoid cells in thymus and lymphatic nodes of small intestine is decreased. Thymus and spleen atrophy, lymphoid index and number of lymphoid cells in lymphatic nodes of small intestine are decreased.
In late period after influence of small doze of gamma-irradiation thymus atrophies, redistribution of lymphoid cells from thymus and lymphatic nodes of small intestine to bone marrow and spleen occurs.
Подробнее
2014 год | Выпуск: 4 | Страницы: 49-53

LATE EFFECTS OF DIFFERENT DOZE EXERTIONS OF GAMMA-IRRADIATION FOR HUMORAL LINK OF IMMUNITY
In late period after influence of different doze exertions of gamma-irradiation the number of SD19+ lymphocytes is in-creased, antibody-producing in spleen and concentration of CIC in blood serum is decreased, index of suppression is increased.
Подробнее
2014 год | Выпуск: 3 | Страницы: 43-45

LATE EFFECTS OF DIFFERENT DOZE EXERTIONS OF GAMMA-IRRADIATION FOR UNSPECIFIC PHAGOCYTIC RESISTANCE O LATE EFFECTS OF DIFFERENT ORGANISM
In early and late periods of all the types of doze exertions of irradiation unspecific phagocytic resistance of organism is increased, degree of effort of adaptation mechanisms depends on doze of gamma-irradiation.
Подробнее
2014 год | Выпуск: 3 | Страницы: 40-42