Фильтр
Автор(ы):
  
СУБЛЕТАЛДЫ ДОЗАДАҒЫ ИОНДАҒЫШ СӘУЛЕНІҢ КЕЙІНГІ МЕРЗІМІ МЕН ЭМОЦИЯЛЫҚ КҮЙЗЕЛІСТІҢ ҚОСАР ӘСЕРІНДЕГІ ЭНЕРГИЯЛЫ АЛМАСУ ФЕРМЕНТТЕРІ БЕЛСЕНДІЛІГІНЕ СЫҒЫНДЫ ӘСЕРІ
Кіріспе. Адаптациялық үдеріс кезінде энергиялық алмасу жүйесінде күрделі өзгерістер туындап, тін және ағзаларда қызметтік және құрылымдық қайта құрылымдар жүреді. Соңғы уақыттарда зерттеушілердің бұл мәселеге - күйзелістің патогенездік механизміне назарларының артқанына қарамастан бұл патология кезіндегі алмасу үдерістері туралы мәліметтер жеткіліксіз, әсіресе стрессогенді факторлардың қосарлана әсері туралы. Ағзаның адаптациялық қалыптылығының негізгі өлшемі биожүйелердегі энергиялық потенциалы тұрақтылығын ұстап тұру болады. Бұл жүйенің маңыздылығын ескере отырып, сублеталды дозалы γ-сәуле ә...
Подробнее
2016 год | Выпуск: 3 | Страницы: 67-78

ОТДАЛЕННЫЕ ЭФФЕКТЫ РАЗНОЙ ДОЗЫ ГАММА-ИЗЛУЧЕНИЯ НА ЛИМФОИДНЫЕ ОРГАНЫ ИММУНОГЕНЕЗА
В отдаленном периоде после сублетального и фракционированного действия гамма-излучения в тимусе и лим-фатических узлах тонкого кишечника снижены количества лимфоидных клеток. В тимусе и селезенке определяется атрофия, в лимфатических узлах тонкого кишечника  - сниженный лимфоидный индекс и лимфоидных клеток.
В отдаленном периоде после воздействия малой дозы гамма-излучения отмечается атрофия тимуса и перерас-пределение лимфоидных клеток из тимуса и лимфатических узлов тонкого кишечника в костный мозг и селезенку.
Подробнее
2014 год | Выпуск: 4 | Страницы: 49-53

CОСТОЯНИЕ СЕЛЕЗЕНКИ И ЛИМФАТИЧЕСКИХ УЗЛОВ ТОНКОГО КИШЕЧНИКА В ПОЗДНЕМ ПЕРИОДЕ ПОСЛЕ ВОЗДЕЙСТВИЯ СУБЛЕТАЛЬНОЙ ДОЗЫ ГАММА-ИЗЛУЧЕНИЯ И ЭМОЦИОНАЛЬНОГО СТРЕССА
Изменения происходящее в периферических лимфоидных органах отражают миграционную способность лимфоидных клеток на ранних стадиях общего адаптационного синдрома в сторону центральных лимфоидных органов.
Подробнее
2014 год | Выпуск: 4 | Страницы: 53-56

ОТДАЛЕННЫЕ ЭФФЕКТЫ РАЗЛИЧНЫХ ДОЗОВЫХ НАГРУЗОК ГАММА-ИЗЛУЧЕНИЯ НА НЕСПЕЦИФИЧЕСКУЮ ФАГОЦИТАРНУЮ РЕЗИСТЕНТНОСТЬ ОРГАНИЗМА
В ближайшем и отдаленном периодах все виды дозовых нагрузок вызывают повышение неспецифической фа-гоцитарной резистентности организма, степень напряжения адаптационных механизмов зависит от дозы гамма-излучения.
Подробнее
2014 год | Выпуск: 3 | Страницы: 40-42

ОТДАЛЕННЫЕ ЭФФЕКТЫ РАЗЛИЧНЫХ ДОЗОВЫХ НАГРУЗОК ГАММА-ИЗЛУЧЕНИЯ НА ГУМОРАЛЬНОЕ ЗВЕНО ИММУНИТЕТА
В отдаленном периоде после различных дозовых нагрузок гамма-излучения отмечается увеличение количества СД19+лимфоцитов, снижение антителообразования в селезенке, концентрации ЦИК в сыворотке крови и по-вышение индекса супрессии.
Подробнее
2014 год | Выпуск: 3 | Страницы: 43-45

EFFECT OF EXTRACT ON ACTIVITY OF ENERGY METABOLISM ENZYMES AFTER COMBINED EFFECT OF EMOTIONAL STRESS AND SUBLETHAL DOSE OF γ-RADIATION IN REMOTE PERIOD
Introduction. During adaptation process complex changes occur in metabolic pathways; functional and structural changes occur in organs and tissue. Despite the great interest of researchers to this problem, the pathogenetic mechanisms of influence of stress, especially combined effect of stressors on the metabolic processes hasn’t been studied enough. Main criterion for the stability of the adaptive behavior of the organism is to maintain energy potential of biosystems constant. Given the importance of this system, it is necessary to define its role in formation of pathological process in anima...
Подробнее
2016 год | Выпуск: 3 | Страницы: 67-78

CONDITION OF SPLEEN AND LYMPHATIC NODES OF SMOLL INTESTINE IN LATE PERIOD AFTER INFLUENCE OF SUBLETAL DOZE OF GAMMA-IRRADIATION AND EMOTIONAL STRESS
Changes which take place in peripheral lymphoid organs reflect migration capacity of lymphoid cells to the side of central lymphoid organs in early stages of general adaptation syndrome. Подробнее
2014 год | Выпуск: 4 | Страницы: 53-56

LATE EFFECTS OF DIFFERENT DOZES GAMMA-IRRADIATION FOR LYMPHOID ORGANS OF IMMUNOGENESIS
In late period after submortal and fractional influence of different of gamma-irradiation the number of lymphoid cells in thymus and lymphatic nodes of small intestine is decreased. Thymus and spleen atrophy, lymphoid index and number of lymphoid cells in lymphatic nodes of small intestine are decreased.
In late period after influence of small doze of gamma-irradiation thymus atrophies, redistribution of lymphoid cells from thymus and lymphatic nodes of small intestine to bone marrow and spleen occurs.
Подробнее
2014 год | Выпуск: 4 | Страницы: 49-53

LATE EFFECTS OF DIFFERENT DOZE EXERTIONS OF GAMMA-IRRADIATION FOR HUMORAL LINK OF IMMUNITY
In late period after influence of different doze exertions of gamma-irradiation the number of SD19+ lymphocytes is in-creased, antibody-producing in spleen and concentration of CIC in blood serum is decreased, index of suppression is increased.
Подробнее
2014 год | Выпуск: 3 | Страницы: 43-45

LATE EFFECTS OF DIFFERENT DOZE EXERTIONS OF GAMMA-IRRADIATION FOR UNSPECIFIC PHAGOCYTIC RESISTANCE O LATE EFFECTS OF DIFFERENT ORGANISM
In early and late periods of all the types of doze exertions of irradiation unspecific phagocytic resistance of organism is increased, degree of effort of adaptation mechanisms depends on doze of gamma-irradiation.
Подробнее
2014 год | Выпуск: 3 | Страницы: 40-42