Фильтр
Автор(ы):
  
ОҢТҮСТІК ҚАЗАҚСТАН ОБЛЫСЫНДА АЙМАҚТЫҚ ДӘРІГЕРЛЕРДІҢ ПІКІРІ БОЙЫНША ҚАТЕРЛІ ІСІК АУРУЫНА КҮДІК ТУҒЫЗҒАН ПАЦИЕНТТЕРДІҢ ДИАГНОСТИКАЛЫҚ ТЕКСЕРУДЕН БАС ТАРТУ СЕБЕПТЕРІ
Кіріспе: ОҚО аймақтық дәрігерлердің пікірін зерделеу арқылы қатерлі ісік ауруы бар деп күдіктенген науқастардың тексеруден өтуде жиі кездескен бас тарту себептері анықталынды.
Мақсаты: Қатерлі ісік ауруы бар деп күдік тудырған пациенттердің одан ары кешенді тексеруден бас тарту себептерін социологиялық зерттеу.
Әдістер: ОҚО емханаларында жұмыс істейтін аймақтық дәрігерлердің қатысуымен бір мезеттік көлденең зерттеу 01.01-14.04.2016ж. аралықта жүргіздік (n=500). Сауалнама 33 жартылай ашық сұрақтармен қамтылды, толтыру 20-25 минқа созылды. Іріктеуге жұмыс істеп отырған дәріге...
Подробнее
2016 год | Выпуск: 5 | Страницы: 90-100

ҚАЗАҚСТАНДА ЖӘНЕ ШЕТЕЛДЕ ЕҢБЕК ЕТУ ЖАСЫНДАҒЫ ТҰРҒЫНДАР АРАСЫНДА ҰЙЫМДАСТЫРЫЛАТЫН ОНКОЛОГИЯЛЫҚ СКРИНИНГТІҢ ТИІМДІЛІГІН БАҒАЛАУ НӘТИЖЕЛЕРІ. ЖҮЙЕЛІ ӘДЕБИЕТТІК ШОЛУ
Халықаралық қатерлі ісікті зерттеу агентігінің мәліметі бойынша қатерлі ісіктен 14,1 миллион аурудың жаңа жағдайлары мен 8,2 миллион өлім-жітімі анықталған. 2012 жылы дүние жүзі бойынша қатерлі ісіктердің ішінен жиі кездескен диагноздары: өкпе обыры (1,82 млн), сүт безі (1,7 млн), тік ішек қатерлі ісігі (1.36 млн) болған. Қатерлі ісіктен болған өлімнің ең көп тараған түрлері өкпе обыры (1,6 миллион өлім), бауыр обыры (752,000 өлім-жітім) және асқазан обыры (723,000 өлім) болғаны анықталды. Қатерлі ісіктерді уақтылы және ерте диагностикалауға, емд...
Подробнее
2016 год | Выпуск: 6 | Страницы: 123-145

ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ СКРИНИНГА ОНКОЛОГИЧЕСКИХ ЗАБОЛЕВАНИЙ У ТРУДОСПОСОБНОГО НАСЕЛЕНИЯ ЗА РУБЕЖОМ И В КАЗАХСТАНЕ. СИСТЕМАТИЧЕСКИЙ ОБЗОР
По данным Международного агентства по изучению рака в мире заболеваемость от злокачественных новообразований встречается 14,1 миллион новых случаев и выявленный 8,2 миллион смертности. В 2012 году наиболее часто диагностировали: рак легких (1,82 млн.), рак молочной железы (1,67 млн), злокачественное новообразование прямой кишки (1.36 млн); и наиболее распространенных причинах смертности от злокачественных новообразований было установлено рак легкого (1,6 миллионов смертей), рак печени (745,000 смертности) и рак желудка (723,000 смерти). Ранняя ди...
Подробнее
2016 год | Выпуск: 6 | Страницы: 123-145

ОҢТҮСТІКҚАЗАҚСТАНОБЛЫСЫНДААЙМАҚТЫҚДӘРІГЕРЛЕРДІҢПІКІРІБОЙЫНШАҚАТЕРЛІІСІКАУРУЫНАКҮДІКТУҒЫЗҒАН ПАЦИЕНТТЕРДІҢ ДИАГНОСТИКАЛЫҚТЕКСЕРУДЕН БАС ТАРТУ СЕБЕПТЕРІ
Ведение: Изучены причины отказа пациентов с подозрением на злокачественные новообразования от дальнейшего медицинского обследования, по мнению участковых врачей Южно-Казахстанской области.
Цель: Изучить наиболее часто встречающиеся причины отказа пациентов с подозрением на злокачественное новообразование от дальнейшего проведения обследования в Южно-Казахстанской области (ЮКО).
Методы: проведено одномоментное поперечное исследование с участием участковых врачей, работающих в поликлиниках ЮКО с 01.01.2016 г. по 14.04.2016 г. (n=500). Анкета включала в себя 33 полузак...
Подробнее
2016 год | Выпуск: 5 | Страницы: 90-100

EVALUATING THE EFFECTIVENESS OF SCREENING FOR CANCER IN THE POPULATION OF WORKING ABROAD AND IN KAZAKHSTAN. SYSTEMATIC REVIEW
According to the International Agency for Research on Cancer of the world, the incidence of malignant tumors found 14.1 million new cases and 8.2 million deaths identified. In 2012, the most frequently diagnosed cancer of the lung (1.82 million.), breast cancer (1.67 million), a malignant neoplasm of the rectum (1.36 million); and the most common cause of death from malignant neoplasms has been established lung cancer (1.6 million deaths), liver cancer (745,000 deaths) and stomach cancer (723,000 deaths). Early diagnosis of malignant neoplasms an...
Подробнее
2016 год | Выпуск: 6 | Страницы: 123-145

CAUSES OF REFUSING MEDICAL EXAMINATIONBY PATIENTS WITH SUSPECTED CANCER AS PERCEIVED BY PRIMARY CARE PHYSICIANS IN SOUTH KAZAKHSTAN REGION
Objective: To identify the most frequent causes of refusing thorough medical examinations by patients with suspected cancer as perceived by primary care physicians in South Kazakhstan Region (SKR).
Methods: We performed a cross-sectional study, which included 500 primary care physicians in SKR. Data collection took place between 01 January 2016 and 14 April 2016). The questionnaire contained 33 semi-open questions. Filling out time was between 20 and 25 minutes. Only doctors who worked at policlinics during the time of the study were included. Results are presented absolute n...
Подробнее
2016 год | Выпуск: 5 | Страницы: 90-100