Фильтр
Автор(ы):
  
СОСТОЯНИЕ СЛИЗИСТОЙ ОБОЛОЧКИ ПОЛОСТИ РТА НА ЭТАПАХ ОРТОПЕДИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ
Автор(ы): Ющенко П.Л
Введение. Качество ортопедического лечения зависит от скорости адаптации слизистой оболочки протезного ложа и пародонта к ортопедическим конструкциям.
Целью данного исследования является разработка способа обнаружения воспаления слизистой оболочки полости рта на этапах ортопедического лечения путем усовершенствования известного. Также необходима объективизация процесса выявления воспаления за счет графической визуализации полученных результатов и обеспечение повышения степени информативности исследования и эффективности ортопедического лечения на всех этапах подготовки полости рта к прот...
Подробнее
2016 год | Выпуск: 6 | Страницы: 62-72

ОРТОПЕДИЯЛЫҚЕМДЕУКЕЗЕҢДЕРІНДЕАУЫЗҚУЫСЫСІЛЕМЕЙЛІҚАБЫҚТАРЫЖАҒДАЙЫ
Автор(ы): Ющенко П.Л
Кіріспе. Ортопедиялық емдеу сапасы протездік орын сілемейлі қабығының және ортопедиялық конструкцияларға пародонттың бейімделу жылдамдығына байланысты.
Осы зерттеудің мақсаты белгіліні жетілдіру жолымен ортопедиялық емдеу кезеңдерінде ауыз қуысының сілемейлі қабығының қабынуы болған жағдайда әдісті әдістеу болып табылады. Сол сияқты алынған нәтижелерді графикалық визуалдау есебінен қабынуды анықтау процессін нақтыландыру қажет және зерттеуді ақпараттандыру деңгейін және протездеуге және протездеу процессіне ауыз қуысын даярлаудың барлық кезеңдерінде ортопедиялық емдеудің тиімділігін ...
Подробнее
2016 год | Выпуск: 6 | Страницы: 62-72

CONDITION OF ORAL MUCOSA ON THE DIFFERENT STAGES OF THE ORTHOPAEDIC TREATMENT
Автор(ы): Ющенко П.Л
The quality of the orthopaedic treatment depends on the rate of adaptation of the mucous membrane of the basal seat and paradontium to the orthopaedic structures.
The purpose of this study is to develop methods of detecting inflammation of the mucous membrane of the mouth at the stages of orthopedic treatment by improving known. Well as the necessary objectification of the process of detecting the inflammation due to the graphical visualization of the obtained results and to promote the improvement of the degree of informativity of the study and the efficiency of orthopedic treatment at ...
Подробнее
2016 год | Выпуск: 6 | Страницы: 62-72