Фильтр
Автор(ы):
  
КӨП ДӘРІЛЕРГЕ ТӨЗІМДІ ТУБЕРКУЛЕЗ. ӘДЕБИЕТТЕРГЕ ШОЛУ
Кіріспе. Дәріге төзімді туберкулез біздің заманымыздың жаһандық мәселелердің бірі болып табылады. ДДСҰ мәліметі бойынша жыл сайын жарты миллион көптеген дәріге төзімді туберкулездің жаңа жағдайы тіркеледі. Көптеген дәріге төзімді туберкулездің өлім-жітім көрсеткіші және емдеу құны жоғары.
Мақсат. Зерттеу мақсатымыз ТМД елдерінде, бүкіл әлемде және Қазақстанда көптеген дәріге төзімді туберкулез мәселелерін зерттеуге болды.
Зерттеу әдістері. Бұл шолуда КДТ ТБ негізгі мәселелері қаралды, 1999 жылдан 2016 жыл аралығындағы  ғылыми-зерттеу зерделенді. Ғылыми мақалаларды әдеби...
Подробнее
2016 год | Выпуск: 6 | Страницы: 179-192

ТУБЕРКУЛЕЗ С МНОЖЕСТВЕННОЙ ЛЕКАРСТВЕННОЙ УСТОЙЧИВОСТЬЮ. ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ
Введение. Лекарственно устойчивый туберкулез является глобальной проблемой современности. По данным ВОЗ, ежегодно регистрируется полмиллиона новых случаев тубекулеза с множественной лекарственной устойчивостью (МЛУ ТБ). Туберкулез с лекарственной устойчивостью характеризуется высокими показателями смертности, при сложности и высокой стоимости его лечения.
Целью нашего исследования было изучение проблем МЛУ ТБ во всем мире, в странах ближнего зарубежья, в Казахстане.
Методы исследования. Для достижения поставленной цели нами проведен поиск и анализ научных публикаций по проб...
Подробнее
2016 год | Выпуск: 6 | Страницы: 179-192

TUBERCULOSIS MULTIDRUG-RESISTANT. (LITERATURE REVIEWS)
Introduction. Drug-resistant tuberculosis is a global challenge of our time. According to WHO, each year half a million new cases of MDR-TB. Tuberculosis drug resistance is characterized by high mortality rates, while the complexity and high cost of its treatment.
The aim of the study was to examine the problems of MDR-TB worldwide in the CIS countries, in Kazakhstan.
Research methods. This review considers the main problem of MDR-TB, which have been studied in the research for the period from 1999 to 2016. The criterion for inclusion in the publication of the review was to study a...
Подробнее
2016 год | Выпуск: 6 | Страницы: 179-192