Фильтр
Автор(ы):
  
КЛИНИЧЕСКИЙ СЛУЧАЙ НЕВРОПАТИИ ЛИЦЕВОГО НЕРВА У БЕРЕМЕННОЙ
Приводится клинический пример невропатии лицевого нерва у пациентки на 32 неделе беременности. Случай отличается сложностью подбора медикаментозного лечения. Проведена успешная терапия без угрозы для ма-тери и плода.
Подробнее
2014 год | Выпуск: 3 | Страницы: 76-77

ЖҮКТІНІҢ БЕТ ЖАҚ НЕРВІСІНІҢ НЕВРОПАТИЯСЫ БОЙЫНША КЛИНИКАЛЫҚ ЖАҒДАЙ
32 аптадағы жүктіліктегі емделушінің бет жақ нервісінің невропатиясы бойынша клиникалық мысал келтірілген. Жағдай медикаментозды емдеуді таңдау қиындығымен ерекшеленеді. Ана мен ұрыққа қауіпсіз терапия сәтті жүргізілді
Подробнее
2014 год | Выпуск: 3 | Страницы: 76-77

CLINICAL CASE OF THE NEUROPATHY OF THE FACIAL NERVE AT THE PREGNANT WOMAN
The clinical example of a neuropathy of a facial nerve at the patient on the 32nd week of pregnancy is given. The case is differs by difficulties of selection of medicamental treatment. Was provided successful therapy without threat for mother and a fetus.
Подробнее
2014 год | Выпуск: 3 | Страницы: 76-77