Фильтр
Автор(ы):
  
РАСПРОСТРАНЕННОСТЬ ФИБРИЛЛЯЦИИ ПРЕДСЕРДИЙ И АССОЦИИРОВАННЫЕ ФАКТОРЫ У БОЛЬНЫХ АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТЕНЗИЕЙ В УСЛОВИЯХ ПЕРВИЧНОЙ МЕДИКО-САНИТАРНОЙ ПОМОЩИ
Введение. Артериальная гипертензия (АГ) является самым распространенным фактором риска фибрилляции предсердий (ФП). Первичная профилактика ФП признана приоритетным направлением медицинской науки и практики.
Цель: изучить распространенность ФП и основные факторы риска, ассоциированные с ней у больных АГ без перенесенного коронарного события в условиях первичной медико-санитарной помощи (ПМСП).
Методы: В одномоментное поперечное исследование включались пациенты с АГ в возрасте 40 лет и старше, посетившие клиники ПМСП с января по сентябрь 2018г (n=1121)...
Подробнее
2019 год | Выпуск: 2 | Страницы: 44-54

БІРІНШІЛІК МЕДИКО-САНИТАРЛЫҚ КӨМЕК БЕРУ ДЕҢГЕЙІНДЕ АРТЕРИЯЛЫҚ ГИПЕРТЕНЗИЯСЫ БАР НАУҚАСТАРДАҒЫ ЖҮРЕКШЕЛЕР ЖЫБЫРЫНЫҢ ТАРАЛУЫ ЖӘНЕ БАЙЛАНЫСТЫ ФАКТОРЛАРЫ
факторы болып табылады. ЖЖ біріншілік алдын алу денсаулық сақтауда ауыртпалықты азайтады және науқастардың болжамын жақсартады.
Мақсаты: Біріншілік медико-санитарлық көмек беру (БМСК) деңгейінде жүректің коронарлық ауруынсыз АГ бар науқастардағы ЖЖ-мен байланысты қауіп факторлары және олардың таралуын бағалау.
Материалдар мен әдістер: Бір мезгілдік зерттеуге 2018 жылдың қаңтар айы мен қыркуйек айы аралығында (n=1121) БМСК клиникасына келген 40 жастан бастап АГ бар науқастар кірді. Еңгізбеу критерийлері: ЖКА, қалқанша безі қызметінің бұзылуы, ауыр ағымдағы соматикал...
Подробнее
2019 год | Выпуск: 2 | Страницы: 44-54

PREVALENCE OF ATRIAL FIBRILLATION AND ITS CORRELATES IN HYPERTENSIVE PATIENTS WITHOUT CORONARY HEART DISEASE IN PRIMARY CARE SETTING
Hypertension is a risk factor for atrial fibrillation (AF). Primary prevention of AF in hypertension patients is the ultimate goal of the medical and public health community.
Aim: assess the prevalence and factors associated with AF in hypertensive patients without coronary heart disease (CHD) in primary care setting.
Methods: A cross–sectional study was conducted in January-September 2018. Hypertensive patients 40 years and above visiting primary care clinics during the study period were recruited (n=1121). Exclusion criteria were rheumatic and congenital h...
Подробнее
2019 год | Выпуск: 2 | Страницы: 44-54