Фильтр
Автор(ы):
  
МЕДИКО – СОЦИАЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ ДОБРОКАЧЕСТВЕННОЙ ГИПЕРПЛАЗИИ ПРЕДСТАТЕЛЬНОЙ ЖЕЛЕЗЫ. ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ
Введение. На долю доброкачественной гиперплазии предстательной железы (ДГПЖ) приходится более 40,0 % от числа всех болезней мужчин старше 50 лет, что выводит данное заболевание в ряд первоочередных медицинских и социальных проблем. Тем более, по демографическим исследованиям ВОЗ население планеты стареет, соответственно прогнозируется рост заболеваемости этой патологией. ДГПЖ существенно снижает качество жизни мужчин, что связано с различными нарушениями мочеиспускания, общей астенизацией организма, с изменением психоэмоционального статуса и эректильными дисфункциями [4,17,21,68]. ...
Подробнее
2019 год | Выпуск: 3 | Страницы: 30-34

ҚУЫҚАСТЫ БЕЗІНІҢ ҚАТЕРСІЗ ГИПЕРПЛАЗИЯСЫНЫҢ МЕДИЦИНАЛЫҚ - ӘЛЕУМЕТТІК АСПЕКТІЛЕРІ. ӘДЕБИЕТТЕРГЕ ШОЛУ
Кіріспе. Қуықасты безінің қатерсіз гиперплазиясы (ҚБҚГ) 50 жастан асқан ер адамдарда кездесетін барлық аурулардың 40,0%-дан астамын құрайды, бұл жәйт аталған ауру түрін бірінші кезектегі медициналық және әлеуметтік проблемалардың қатарына шығарады. Оған қоса, ДДҰ демографиялық зерттеулері бойынша ғаламшар тұрғындары қартаю үстінде, сәйкесінше, осы ауру түрімен ауыратындар санының өсуі болжанып отыр. ҚБҚГ ер адамдардың өмір сапасын айтарлықтай төмендетеді, бұл зәр шығарудағы түрлі бұзылыстармен, ағзаның жалпы әлсізденуімен, психоэмоционалдық жағдайының өзгеруімен және қозу әрекетіні...
Подробнее
2019 год | Выпуск: 3 | Страницы: 30-34

MEDICAL AND SOCIAL ASPECTS OF BENIGN PROSTATIC HYPERPLASIA. LITERATURE REVIEW
Introduction.More than 40.0% of all diseases in men over 50 years fall at the share of the benign prostatic hyperplasia (BPH) that brings this disease into line of primary medical and social problems. Moreover, according toWHO’s demographic researches the population of the planet grows old, thus rate of incidence of this pathology is predicted. BPH significantly reduces quality of men’s life which is connected with various inappropriate urination, general asthenization of organism, change of psychoemotional state and erectile dysfunctions [4,17,21,68].
Despite some differenc...
Подробнее
2019 год | Выпуск: 3 | Страницы: 30-44.