Фильтр
Автор(ы):
  
АДАПТИВНАЯ КИНЕЗИТЕРАПИЯ В КОРРЕКЦИИ ДЕФЕКТОВ ПРОСТРАНСТВЕННОГО ОРИЕНТИРОВАНИЯ У ПОСТИНСУЛЬТНЫХ ПАЦИЕНТОВ
Целью исследования являлась разработка и клиническая апробация новой концепции персонализированной реабилитации пациентов, перенесших мозговой инсульт в раннем восстановительном периоде, основанной на количественной идентификации дефекта функции пространственного ориентирования.
Материалы и методы. В исследовании приняло участие 59 человек: группа контроля - 26 здоровых добровольцев, группа пациентов №1 получавших комплексное лечение с однотипной программой адаптивной кинезитерапии - 18 человек и группа пациентов №2 включала 15 лиц (возраст лиц в группе 62,7 [68,9/61,1] лет), по...
Подробнее
2019 год | Выпуск: 3 | Страницы: 108-115

ИНСУЛЬТТЕН КЕЙІНГІ НАУҚАСТАРДА КЕҢІСТІКТІК БАҒДАРЛЫҚ АҚАУЛАРДЫ ТҮЗЕТУДЕГІ БЕЙІМДЕЛГЕН КИНЕЗЕОТЕРАПИЯ
Зерттеудің мақсаты кеңістіктік бағдарлау қызметінің ақауларын сандық анықтауға негізделген ерте қалпына келтіру кезеңінде церебральді инсульт болған науқастар үшін дербестендірілген оңалтудың жаңа тұжырымдамасын жасау және клиникалық апробациялау болды.
Зерттеудің материалдары мен әдістері: Зерттеуге 59 адам қатысты: бақылау тобы - 26 сау еріктілер, №1 науқастар тобы, бірдей бейімделген кинезотерапия бағдарламасы бойынша 18 адам, ал №2 науқастар тобына 15 адам кірді (62,7 топта [68,9 / 61,1] жыл), қоршаған орта кеңістігін қабылдаудың сапалы қызметін бағалау нәтижесі, қисық сызық...
Подробнее
2019 год | Выпуск: 3 | Страницы: 108-115

ADAPTIVE KINESITERAPY IN THE CORRECTION OF SPATIAL ORIENTATION DEFECTS IN POST-STROKE PATIENTS
The aim of the research was the development and clinical approbation of the concept of personalized rehabilitation of patients who had a cerebral stroke in the early recovery period, based on the quantitative identification of the defect of the spatial orientation function.
Materials and methods.The study involved 59 people: the control group — 26 healthy volunteers, the group of patients No. 1 who received complex treatment with the same type of adaptive kinesitherapy program — 18 people and the group of patients No. 2 included 15 individuals (individuals in the group 62.7 [68.9 / ...
Подробнее
2019 год | Выпуск: 3 | Страницы: 108-115