Online ISSN: 3007-0244,
Print ISSN:  2410-4280
Публикации за предыдущие года можно посмотреть по ссылке
Публикации в архиве
РОЛЬ ВРАЧА ВО ВЗАИМООТНОШЕНИИ С ПАЦИЕНТАМИ
Негіз болған принциптерінің орындауына арналған сапа жетуінде денсаулық қорғау реформаларды және көрсетілетін дәрігерлік нәтижелиеіктің көмегі, дәрігерлердің бірлікпен пациенттерді қамтамасыз ету және қажетті. Бұл теорияларды негізгі тәжірибесін жүзеге асыруда «Денсаулық мектебін» жасау көмектесіп жатыр.
Подробнее
2012 год | Выпуск: 2 | Страницы: 13-15

ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ РЕГИСТРАЦИИ ВНЕБОЛЬНИЧНОЙ СМЕРТНОСТИ ОТ РАСПРОСТРАНЕННЫХ БОЛЕЗНЕЙ СИСТЕМЫ КРОВООБРАЩЕНИЯ
Мақалада қан айналу жүйесінің таралған ауруларынан қалалық емхана жағдайында тұрғындар өлімінің деңгейін талдау нәтижелері берілген. Астанада медициналық көмектің жоқтығынан 80% астам тұрғындар қан-тамыр патологиясынан өледі. Өлгеннен кейінгі диагноздарды дәл қою мәселелері және оларды шешу жолдары белгіленген.
Подробнее
2012 год | Выпуск: 2 | Страницы: 10-12

БЕЗОПАСНОСТЬ И КАЧЕСТВО В ЗДРАВООХРАНЕНИИ КАК ОБЩЕПРИЗНАННАЯ МЕЖДУНАРОДНАЯ НОРМА ЧЕРЕЗ ПРИЗМУ СТАНДАРТОВ АККРЕДИТАЦИИ
Мақалада қауіптер ұғымы және қауіп-менеджментін ұйымды басқару жүйесіне қосудың негізгі бағыттары суреттелген. Бұл мәселенің жаңашылдығы мен өзектілігі пациенттерге қауіпсіз және сапалы медициналық көмек көрсетуді қамтамасыз ету үшін қажетті критерий болып табылады. Денсаулық сақтауда халықаралық стандарттарды енгізудің басымды бағыттарының бірі пациенттер мен персоналдың қауіпсіздігі болып табылады, мұнда қауіп-менеджментінің сұрақтары және қауіпті басқару жүйесі басты орын алады.
Подробнее
2012 год | Выпуск: 2 | Страницы: 8-10

КОМПЕТЕНТНОСТНО-ОРИЕНТИРОВАННОЕ ОБУЧЕНИЕ – КАК ПРОЦЕСС АКТИВИЗАЦИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ СПЕЦИАЛИСТОВ В ВЫСШЕМ МЕДИЦИНСКОМ УЧЕБНОМ ЗАВЕДЕНИИ
Оқу үрдісін нығайту мәселелері кафедраларда әртүрлі бағыттарда жүргізіледі. Солардың бірі – білім алушылардың даярлау сапасын арттыратын компетентті-бағытталған білім беруді енгізу.  Компетенттілік -өз әрекетін іске асыруға құштарлығы мен дайындығын сипаттайтын, тұлғаның интегралды қасиеті. Компетентті-бағытталған білім берудің жалпы мақсаты: болашақ мамандарды даярлау сапасын жоғарлату, қазіргі заманға сай инновациялық педагогикалық технологияларды қолдану, білім беруді ұздіксіз, тұлғалық-бағытталған, компетентті-бағытталған, модульді және нәтижелі ету.
Шешуші сөздер: компете...
Подробнее
2012 год | Выпуск: 2 | Страницы: 5-7