РЕЦИДИВТІ ЖӘНЕ ҮЛКЕН ШАП – ҰМА ЖАРЫҚТАРЫНЫҢ СЕБЕП - САЛДАРЫН АНЫҚТАУ
Просмотреть статью в архиве
Кіріспе. Рецидивті шап жарықтары хирургияның өзекті мәселелерінің бірі. Бірақ рецидивтің себептері әлі күнге дейін толық зерттелмеген. Бұл тиімді алдын алу шараларын жүргізуді, біріншілік операциялар кезінде пластиканың рецидивті азайту әдістерін және шап жарықтарының рецидивті формаларының хирургиялық емдеуінің әдістерін құрастыруға мүмкіндік бермейді. Осыған байланысты шап жарығы рецидивінің қауіпті факторлары бөлінген. Шап жарықтары рецидивтерінің кейбір қауіп факторларын зерттеу мүмкін емес. Жұмыстың мақсаты: шап жарығына байланысты жасалынған пластика түрлерінен кейінгі рецидивтердің себеп – салдарын және түрлерін анықтау, соған байланысты келесі жасалатын пластика түрін таңдау. Зерттеу әдістері: Семей қ. ММУ МО 2008- 2013 жылдар аралығында шап жарығы бойынша 519 науқасқа операция жасалған ауру тарихтарына ретроспективті талдау жасалынды, ал олардың ішінде 64 (12,3%) шап жарығының рецидиві бойынша операция жасалған. Жарықтың болуы 1 жылдан 20 жылға дейін. Сырқатнама тарихын анализдеу кезінде шап жарығы 10 жылдан артық 8,7% науқаста, яғни әрбір оныншы науқаста анықталған. Операция жасалған науқастардың орташа жасы 53,6(±12,5) жас. Жарықтың оң жақта орналасуы 342(65,89%),ал сол жақты - 171 (32,94%) және екі жақты – 6 (1,15%)науқаста анықталған. Зертту нәтижесі: Біз қараған науқастардың обьективті зерттеулерін, рецидивтің себептерін және операциялық мәліметтерді сараптау барысында біз шап жарығы рецидивінің 5 түрін бөлдік. Бұл кезде олардың орналасуына, шап каналының құрылысының ерекшеліктеріне, рецидивті жарықтың қақпасын түзетін құрылымдарды, біріншілік операция кезіндегі техникалық қателіктерді ескере отырып, сонымен қатар шап каналының жолын қайталайтын операциядан кейінгі тыртықтар ескеріледі. Қортынды: Сонымен, шап жарығы рецидивінің негізгі себептері адекватты емес пластика (шап каналының алдыңғы қабырғасының пластикасы), тігілетін тіндердің созылуы, біртегіс емес тіндердің созылуымен тіндерді тігу, шап каналының дефектілері, шап каналын түзетін тіндердегі дегенеративтік өзгерістер. Шап жарығы рецидивінің негізгі түрлері латералды, ортаңғы, медиалды, тоталды және жалған жарықтар.
А. Д. Раимханов Семей қаласының Мемлекеттік Медицина Университеті, Семей қ., Қазақстан
1. Айгораев Р. Д. Паховая грыжа – этиология, патогенез, лечение и вторичная профилактика // Наука и здравоохранение. 2011. №3. С. 40-42. 2. Баулин А. В. Сравнительная оценка способов герниопластики у больных паховыми грыжами: автореф. дис. канд. мед. наук. Пенза, 2009. 23 с. 3. Бижев А. А. Место герниопластики по I. L. Lichtenstein в лечении паховых грыж: автореф. дис. ... канд. мед. наук. Москва, 2002. 23 с. 4. Воскресенский Н. В, Горелик С. А. Хирургия грыж брюшной стенки. М.: Медицина, 1965. 326 с. 5. Гржибовский А. М., Иванов С. В., Горбатова М. А. Исследования типа «случай-контроль» в здравоохранении // Наука и Здравоохранение. 2015. № 4. С. 5-17. 6. Егиев В. Н., Сакеев В. П., Качанов В. А., Сергеев А. К. Результаты использования герниопластики без натяжения при лечении ущемленной паховой грыжи // Герниология. 2004. №4. С. 16-18. 7. Жебровский В. В. Хирургия грыж живота. М: ООО МИА, 2005. 384 с. 8. Иоффе И. Л. Оперативное лечение паховых грыж. М.: Медицина, 1968. 171 с. 9. Коган А. С., Веронский Г. И., Таевский А. В. Патогенетические основы хирургического лечения паховых и бедренных грыж. Иркутск: изд-во Иркутского ун-та, 1991. 176 с. 10. Лаврова Т. Ф. Клиническая анатомия и грыжи передней брюшной стенки. М.: Медицина, 1979. 104 с. 11. Нестеренко Ю. А., Газиев Р. М. Паховые грыжи, реконструкция задней стенки пахового канала. М: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2005. 144 с. 12. Нестеренко Ю. А., Салов Ю. Б. Хирургическое лечение паховых грыж (обзор лечении ущемленной паховой грыжи // Хирургия. 1982. С. 55 - 67. 13. Репин В. Н. Оперативное лечение прямых паховых грыж. Пермь. Перм. гос. мед. академия, 2000. 119 с. 14. Тимошин А. Д. Хирургическое лечение паховых и послеоперационных грыж брюшной стенки. М.: Триада-Х, 2003. 144 с. 15. Тычинкина А. К. Пластика апоневроза передней брюшной стенки расщеплённым кожным аутотрансплантатом без удаления эпидермиса // Вестник хирургии им. И.И. Грекова. 1969. № 4. С. 60-63. 16. Belokonev V. I., Breeders D. A., Kovalev Z. V. et al. Rationale for use in plastics combined method hernia // Modern technologies and capabilities Reconstructive and Aesthetic Surgery: Materials of the 1st International Conference / ed. prof. V.D. Adamian. M., 2008. Р. 90-91. 17. Konmger J. S., Oster M., Butters M. Management of inguinal hernia - a comparison of current methods // Chirurg. 1998. V. 69, № 12. Р. 1340-1344. 18. Meakins J. L., Barkun J. S. Old and new ways to repair inguinal hernias // New Engl. J. Med. 1997. V. 336, № 22. Р. 1596-1597. References: 1. Aigoraev R. D. Pakhovye gryzhi – etiologiya, patogenez, lechenie i vtorichnaya profilaktika [Inguinal hernias – an etiology, pathogenesis, treatment and secondary prevention]. Nauka i zdravookhranenie. 2011. 3. pp. 40-42. [in Kazakhstan.] 2. Baulin A. V. Sravnitel'naya otsenka sposobov gernioplastiki u bol'nykh pakhovymi gryzhami: (avtoref. dis. kand. med. nauk). [Comparative assessment of ways of a gernioplastika at patients inguinal hernias: abstract. thesis. candidate. medical sciences. Author’s Abstract of Cand. Diss.]. Penza, 2009. 23 p. 3. Bizhev A. A. Mesto gernioplastiki po I. L. Lichtenstein v lechenii pakhovykh gryzh : avtoref. dis. ... kand. med.nauk [Gernioplastika place on I. L. Lichtenstein in treatment of inguinal hernias: abstract. thesis.... edging. medical sciences.]. Moscow, 2002. 23 p. 4. Voskresenskii N. V, Gorelik S. A. Khirurgiya gryzh bryushnoi stenki [Hernia surgery of the abdominal wall]. Moscow.: Meditsina, 1965. 326 p. 5. Grzhibovskiy A. M., Ivanov S. V., Gorbatova M. A. Issledovanie tipa «sluchay-kontrol'» v zdravookhranenii. [The study of the "case-control" in health care]. Nauka i zdravookhranenie [Science & Healthcare]. 2015. 4. P. 5-17. 6. Egiev V. N., Sakeev V. P., Kachanov V. A., Sergeev A. K. Rezul'taty ispol'zovaniya gernioplastiki bez natyazheniya pri lechenii ushchemlennoi pakhovoi gryzhi [The results of using tension-free hernia repair in the treatment of strangulated inguinal hernia]. Gerniologiya [Herniology]. 2004. 4. P. 16-18. 7. Zhebrovskii V. V. Khirurgiya gryzh zhivota [Surgery abdominal hernias]. Moscow. OOO MIA, 2005. 384 p. 8. Ioffe I. L. Operativnoe lechenie pakhovykh gryzh [Surgical treatment of inguinal hernias] Moscow. Meditsina, 1968. 171 p. 9. Kogan A. S., Veronskii G. I., Taevskii A. V. Patogeneticheskie osnovy khirurgicheskogo lecheniya pakhovykh i bedrennykh gryzh [Pathogenetic bases of surgical treatment of inguinal and femoral hernias]. Irkutsk: izd-vo Irkutskogo un-ta, 1991. 176 p. 10. Lavrova T. F. Klinicheskaya anatomiya i gryzhi perednei bryushnoi stenki [Clinical anatomy and hernia of anterior abdominal wall]. Moscow. Meditsina, 1979. 104 p. 11. Nesterenko Yu. A., Gaziev R. M. Pakhovye gryzhi, rekonstruktsiya zadnei stenki pakhovogo kanala [Inguinal hernia, reconstruction of the posterior wall of the inguinal canal]. Moscow. BINOM. Laboratoriya znanii, 2005. 144 p. 12. Nesterenko Yu. A., Salov Yu. B. Khirurgicheskoe lechenie pakhovykh gryzh (obzor lechenii ushchemlennoi pakhovoi gryzhi. [Surgical treatment of inguinal hernias (overview treatment of strangulated inguinal hernia)]. Khirurgiya. [Surgery]. 1982. С. 55 – 67. 13. Repin V. N. Operativnoe lechenie pryamykh pakhovykh gryzh [Surgical treatment of direct inguinal hernias]. Perm': Perm. gos. med.akademiya, 2000. 119 p. 14. Timoshin A. D. Khirurgicheskoe lechenie pakhovykh i posleoperatsionnykh gryzh bryushnoi stenki [Surgical treatment of inguinal and postoperative abdominal wall hernias]. Moscow. Triada-Kh, 2003. 144 p. 15. Tychinkina A. K. Plastika aponevroza perednei bryushnoi stenki rasshcheplennym kozhnym autotransplantatom bez udaleniya epidermis [Plastic fascia anterior abdominal wall band split skin autograft without removing the epidermis]. Vestnik khirurgii im. I.I. Grekova [Journal of Surgery named after I.I. Grekov], 1969. 4. P. 60-63. [In Russia] 16. Belokonev V. I., Breeders D. A., Kovalev Z. V. et al. Rationale for use in plastics combined method hernia. Modern technologies and capabilities Reconstructive and Aesthetic Surgery: Materials of the 1st International Conference / ed. prof. V.D. Adamian. Moscow. 2008. pp. 90-91. 17. Konmger J. S., Oster M., Butters M. Management of inguinal hernia - a comparison of current methods // Chirurg. 1998. V. 69, 12. Р. 1340-1344. [In Germany] 18. Meakins J. L., Barkun J. S. Old and new ways to repair inguinal hernias // New Engl. J. Med. 1997. V. 336, 22. Р. 1596-1597.
Количество просмотров: 1056

Ключевые слова:

Библиографическая ссылка

Раимханов А. Д. Определение факторов риска рецидивных и пахово-мошоночных грыж / / Наука и Здравоохранение. 2015. № 6. С. 101-109

Авторизируйтесь для отправки комментариев