Online ISSN: 3007-0244,
Print ISSN:  2410-4280
ГИРШПРУНГ АУРУЫ АНЫҚТАЛҒАН БАЛАЛАРҒА СТОМА САЛУ ОТАСЫН ЖЕТІЛДІРУ ТӘЖІРИБЕСІ
Гирпшпрунг ауруы көбінесе тоқ ішектің нерв жүйесінің туа пайда болған ақауымен сипатталатын ауру, жаңа туған нәрестеде клиникасында жиі іштің кебуі, ауыр түрінде ішек өтімсіздігі белгілерімен көрінеді. Бұл патология кейінгі жылдары нейрокристопатия тобына жатқызылуда. Өлімнің негізгі себебі ауыр энтероколиттің дамуына байланысты. Айқын клиникалық көріністердің болмауына байланысты, бұл аурудың нәрестелік кезеңде анықталмай қалуы жиі байқалады. Қазіргі таңда жалғыз емі тек қана ота жасау болып табылады. Нақты диагноз гистопатологиялық препараттарды қараудан кейін қойылады, диагностикасы нәрестелік кезеңде шырышасты қабаттың, бұлшықетаралықтың толық сараланбағандығынан қиыншылық тудырады.
Қанат С. Әшірбай1,2, https://orcid.org/0000-0002-0297-0364 Ауесхан Т. Джумабеков2, https://orcid.org/0000-0002-3502-4411 Абай З. Кусаинов1,3, https://orcid.org/0000-0002-6256-7438 Гульмира Б. Алтынбаева1,3, https://orcid.org/0000-0003-2178-3713 Куляш К. Джаксалыкова4, https://orcid.org/0000-0001-5540-3331 Константин Э. Хаиров1, https://orcid.org/0000-0002-0297-0364 Эльмира Б. Айтбаева5, https://orcid.org/0000-0001-6434-0061 Нышанбек Р. Шиланбаев1, https://orcid.org/0000-0003-2572-7217 Медет Жақсылық1, https://orcid.org/0009-0008-4636-0630 1 «Педиатрия және балалар хирургиясы ғылыми орталығы» АҚ, Алматы қ., Қазақстан Республикасы; 2 «ҚДСЖМ» Қазақстан медицина университеті, Алматы қ, Қазақстан Республикасы; 3 «С.Ж. Асфендияров атындағы Қазақ Ұлттық медицина университеті» КЕАҚ, Алматы қ., Қазақстан Республикасы; 4 «Астана Медицианалық Университеті» КЕАҚ, Астана қ., Қазақстан Республикасы; 5 «Әл-Фараби атындағы Қазақ Ұлттық университеті» КЕАҚ, Алматы қ., Қазақстан Республикасы.
1. Говорухина О.А. Причины развития послеоперационного энтероколита при болезни Гиршпрунга у пациентов детского возраста // Новости хирургии. 2019. Т.27, №4. С. 421-427. https://dx.doi.org/10.18484/2305-0047.2019.4.369 (Дата обращения 10.01.2024) 2. Джорджесон К., Мюнстерер О., Мокрушина О.Г. Болезнь Гиршпрунга. В кн.: Непроходимость желудочно-кишечного тракта у детей. Национальное руководство / под ред. Козлова Ю.А., Подкаменева В.В., Новожилова В.А. - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2017. – 446 c. https://www.geotar.ru/lots/NF0006695.html (Дата обращения 12.01.2024) 3. Каган А.В., Котин А.Н., Караваева С.А., Кесаева Т.В. Проблемы диагностики болезни Гиршпрунга у новорожденных: клинические примеры // Педиатр. 2020. Т.11. №1. С. 83-90. https://doi.org/10.17816/PED11183-90 (Дата обращения 23.01.2024) 4 Морозов Д.А., Пименова Е.С., Королев Г.А. Энтероколит у детей с болезнью Гиршпрунга // Биомед. Социол. 2018. Т.3, №4. С.103-107. http://dx.doi.org/10.26787/nydha-2618-8783-2018-3-4-103-107 (Дата обращения 14.01.2024г) 5. Alexandrescu S., Rosenberg H., Tatevian N. Role of calretinin immunohistochemical stain in evaluation of Hirschsprung disease: an institutional experience // Int. J. Clin. Exp. Pathol. 2013. Vol. 6(12). P. 2955-2961. www.ijcep.com/ISSN:1936-2625/IJCEP1310037 (Дата обращения 10.01.2024г) 6. Amiel J., Sproat-Emison E., Garcia-Barcelo M., Lantieri F., Burzynski G., Borrego S., Pelet А., Arnold S. et al. Hirschsprung disease, associated syndromes and genetics: a review // J. Med. Genet. 2008. Vol. 45. P.1-14. http://doi.org/10.1136/jmg.2007.053959 (accessed 10.01.2024) 7. Barshack I., Fridman E., Goldberg I., Chowers Y., Kopolovic J. The loss of calretinin expression indicates aganglionosis in Hirschsprung's disease // J. Clin. Pathol. 2004. Vol. 57. P. 712–716. http://dx.doi.org/10.1136/jcp.2004.016030 (accessed 08.01.2024) 8. Chakravarti A., McCallion A.S., Lyonnet S., Valle D.L., Antonarakis S., Ballabio A., Beaudet A.L., Mitchell G.A. et al. Hirschsprung Disease. Metabolic and Molecular Bases of Inherited Disease. New York: McGraw Hill, 2019. https://ommbid.mhmedical.com/content.aspx?bookid=2709§ionid=225899656 (accessed 11.01.2024) 9. Heuckeroth R. Hirschsprung disease – integrating basic science and clinical medicine to improve outcomes // Nat Rev Gastroenterol Hepatol. 2018. Vol.15. P.152–167. https://doi.org/10.1038/nrgastro.2017.149 (accessed 15.01.2024) 10. Kumari M., Das Ch., Mukhopadhyay M., Dev Patra R., Kumar Mitra P., Mukhopadhya B. A Study on Genetic Polymorphism of RET Proto-Oncogene in Hirschsprung’s Disease in Children // Afr. J. Paediatr. Surg. 2020. Vol. 17. P. 104-107. https://doi.org/10.4103/ajps.ajps_69_17 (accessed 20.01.204) 11. Langer J.C., Rollins M.D., Levitt M., Gosain A., L de la Torre, Kapur R.P., Cowles R.A. et al. Guidelines for the management of postoperative obstructive symptoms in children with Hirschsprung disease // Pediatr. Surg. Int. 2017. Vol. 33. P. 523-526. https://doi.org/10.1007/s00383-017-4066-7 (accessed 21.01.2024) 10. Lorijn F., Boeckxstaens G.E, Benninga M.A. Symptomatology, pathophysiology, diagnostic work-up, and treatment of Hirschsprung disease in infancy and childhood // Gastroenterolgy. Rep. 2007. Vol 9(3). P. 245-253. https://doi.org/10.1007/s11894-007-0026-z (accessed 20.01.2024) References: [1-4] 1. Govorukhina O.A. Prichiny razvitiya posleoperatsionnogo enterokolita pri bolezni Girshprunga u patsientov detskogo vozrasta [Causes of development of postoperative enterocolitis in Hirschsprung's disease in pediatric]. Novosti khirurgii [Surgery news.]. 2019. T.27, №4. рр. 421-427 https://dx.doi.org/10.18484/2305-0047.2019.4.369 (accessed 10.01.2024) [in Russian] 2. Dzhordzheson K., Myunsterer O., Mokrushina O.G., Kozlov Yu.A., Podkamenev V.V., Novozhilov V.A. Bolezn' Girshprunga. V kn.: Neprokhodimost' zheludochno-kishechnogo trakta u detei. Natsional'noe rukovodstvo [Hirschsprung's disease. In the book: Obstruction of the gastrointestinal tract in children. National leadership].- M.: GEOTAR-Media, 2017. – 446p. https://www.geotar.ru/lots/NF0006695.html (accessed 12.01.2024) [in Russian] 3. Kagan A.V., Kotin A.N., Karavaeva S.A., Kesaeva T.V. Problemy diagnostiki bolezni Girshprunga u novorozhdennykh: klinicheskie primery [Problems in diagnosing Hirschsprung's disease in newborns: clinical examples]. Pediatr [Pediatrician]. 2020. T.11. №1. pp. 83-90. https://doi.org/10.17816/PED11183-90 (accessed 13.01.2024) [in Russian] 4 Morozov D.A., Pimenova E.S., Korolev G.A. Enterokolit u detei s bolezn'yu Girshprunga Enterocolitis in children with Hirschsprung disease]. Biomed. Sotsiol. [Bulletin "Biomedicine and sociology"]. 2018. T.3, №4. pp.103-107. http://dx.doi.org/10.26787/nydha-2618-8783-2018-3-4-103-107 (accessed 14.01.2024) [in Russian]
Количество просмотров: 151Библиографическая ссылка

Әшірбай Қ.С., Джумабеков А.Т., Кусаинов А.З., Алтынбаева Г.Б., Джаксалыкова К.К., Хаиров К.Э., Айтбаева Э.Б., Шиланбаев Н.Р., Жақсылық М. Гиршпрунг ауруы анықталған балаларға стома салу отасын жетілдіру тәжірибесі // Ғылым және Денсаулық сақтау. 2024. Т.26 (2). Б. 82-88. doi 10.34689/SH.2024.26.2.011

Авторизируйтесь для отправки комментариев