Фильтр
Автор(ы):
  
ИСТОЧНИКИ ПОЛУЧЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ О ВАКЦИНАЦИИ И ДОВЕРИЕ К НИМ ЖЕНЩИН, ПРОЖИВАЮЩИХ В ВОСТОЧНО-КАЗАХСТАНСКОЙ ОБЛАСТИ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ АНКЕТИРОВАНИЯ
Введение. Вопросы доверия к вакцинации становятся актуальными в свете увеличения случаев отказа от вакцинации за последнее десятилетие, и знание об источниках получения информации о вакцинации населения, несомненно, может повлиять на дальнейшую санитарно-просветительную работу по данному направлению.

Целью исследования было изучение источников получения информации о вакцинации и доверие к этим источникам среди населения Восточно-Казахстанской области.

Методы исследования: Анкета предназначена для родителей, имеющих детей в возрасте до 3 лет, проживающих в г. Семей и ...
Подробнее
2017 год | Выпуск: 1 | Страницы: 156-165

ОТНОШЕНИЕ РОДИТЕЛЕЙ К ВАКЦИНОПРОФИЛАКТИКЕ В ГОРОДЕ СЕМЕЙ: ОДНОМОМЕНТНОЕ ПОПЕРЕЧНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ
Введение. На сегодняшний день не вызывает сомнения эффективность иммунопрофилактики, которая доказана многолетней мировой практикой.
Целью исследования было изучение отношение родителей к проведению вакцинации среди населения г.Семей.
Методы исследования. Основные вопросы анкеты были разработаны на основе данных международных исследований. Ответы в анкете были разделены на ранги: совершенно согласны, скорее согласны, не имею четкого мнения, скорее не согласны и совершенно не согласны. Для описания качественных данных использовались частоты и доли в процентах. Для проверки гипотизы...
Подробнее
2016 год | Выпуск: 5 | Страницы: 111-120

ОТНОШЕНИЕ, БАРЬЕРЫ И ПРОБЛЕМЫ ВАКЦИНОПРОФИЛАКТИКИ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ: ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ
Введение. Вакцинация является самым эффективным и экономически выгодным профилактическим мероприятием. Это неоспоримый и признанный факт, однако,  отношения к вакцинопрофилактики во всем мире остается неоднозначным. В развитых странах вакцинация является неотъемлемой частью профилактической медицины и список вакциноуправляемых инфекций немного больше, чем в развивающихся странах.
Целью нашего исследования было изучение проблем, барьеров, отношения к вакцинопрофилактики во всем мире, в странах ближнего зарубежья, в Казахстане.
Методы исследования. В данном обзоре рассмот...
Подробнее
2016 год | Выпуск: 3 | Страницы: 123-134

CONCEPTUAL VISION OF REALIZATION OF THE PATIENT-CENTERED CARE STRATEGY IN NATIONAL AND WORLD HEALTH PRACTICE
This paper presents an analytical overview of patient-centered approaches to care in the national and global healthcare practice. Data analysis of the domestic and foreign literature suggests that the implementation of patient-centered care tends to increase the efficiency of care, improve outcomes of disease, and increase the degree of patient satisfaction with medical care.
Подробнее
2014 год | Выпуск: 5 | Страницы: 3-7

ШЫҒЫС ҚАЗАҚСТАН ОБЛЫСЫНЫҢ ӘЙЕЛДЕРДІҢ ВАКЦИНА ЕНГІЗУ ТУРАЛЫ АҚПАРАТ АЛУ ЖӘНЕ СЕНІМІ ТУРАЛЫ САУАЛНАМА БОЙЫНША НӘТИЖЕЛЕРІ
Кіріспе. Қазіргі заманда вакцинациялаудан бас тартуы аясында вакцинациялауға сенімі туралы сұрақтардың маңыздылығы арттыруда, және тұрғындардың вакциналау туралы ақпарат көзін алу туралы білімі, әрине, санитарлық-ағарту жұмысына әсер етуі мүмкін.

Біздің зерттеу жұмысымыздың мақсаты ШҚО әйелдерінің вакцинация өткізуге ақпараттануы және сенімін зерттеу.

Зерттеу әдістері. Сауалнама ШҚО және Семей қаласының 3 жасқа дейінгі балалы тұрғындарына арналған. Сауалнама 36 сұрақтар тобынан тұрады: жалпы бөлім – паспорттық, ата-аналардың жасы, ұлты, мамандығы, баланың жасы, негізг...
Подробнее
2017 год | Выпуск: 1 | Страницы: 156-165

СЕМЕЙҚАЛАСЫНЫҢАТА-АНАЛАРДЫҢВАКЦИНАЦИЯЛАУҒА КӨЗҚАРАСЫ: БІРМЕЗГІЛДЕКӨЛДЕНЕҢЗЕРТТЕУ
Кіріспе: Қазіргі заманда иммунопрофилактиканың тиімділігі көпжылдық әлемдік тәжірибиемен дәлелденген.
Біздің зерттеу жұмысымыздың мақсаты Семей қ. ата-аналардың вакцинация өткізуге қөз-қарастарын зерттеу.
Зерттеу әдістері. Сауалнаманың негізгі сұрақтары халықаралық зерттеулер негізінде әзірленді. Сауалнаманың жауаптары келесі дәрежелерге бөлінді: толық келісу, ықтимал келісу, анық пікірі жоқ, ықтимал келіспеу және мүлдем келіспеу.
Сапалы деректерді сипаттау үшін жиілігі мен проценттер пайдаланылды. Жиіліктердің арасындағы айырмашылықтардың маңыздылығы туралы гипотезаны тексер...
Подробнее
2016 год | Выпуск: 5 | Страницы: 111-120

ҚАЗІРГІ УАҚЫТТА ВАКЦИНОПРОФИЛАКТИКАНЫҢ МӘСЕЛЕЛЕРІ ЖӘНЕ КЕДЕРГІЛЕРІ, КӨЗ-ҚАРАС: ӘДЕБИЕТКЕ ШОЛУ
Кіріспе: Вакцинация ең тиімді және қаржы жағынан шығынсыз алдын-алу шарасы. Бұл талқыға салынбайтын және дәлелденген факт, бірақ барлық мемлекеттерде вакцинопрофилактикаға деген қарым-қатынас біркелкі емес. Даму барысындағы мемлекеттерге қарағанда дамыған мемелекеттерде вакцинация профилактикалық медицинаның бір бөгі болып табылады және вакцинамен алдын алуға болатын жұқпалы аурулар тізімі біршама артық.
Біздің зерттеу жұмысымыздың мақсаты барлық мемлекеттерде вакцинопрофилактикаға деген қөз-қарасты, мәселелерін және кедергілерін жақын шет елдерде және Қазақстанда зерттеу.
Зерттеу...
Подробнее
2016 год | Выпуск: 3 | Страницы: 123-134

ANALYSIS OF TRENDS IN THE INCIDENCE OF HOSPITALIZED ACUTE MYOCARDIAL INFARCTION IN SEMEY REGION
Мақалада Семей өңірі тұрғындарының жіті миокард инфарктімен (ЖМИ) сырқаттанушылығы динамикасының талдауы берілген. №14 нысанды «Стационардан шыққан науқастар контингенті туралы есеп» және №30 нысанды «Медициналық ұйымның есебі» медициналық құжаттамаларды қолданып, ЖМИ сырқаттанушылық динамикасы 2008-2012 жылдар бойынша зерделенді. Зерттеу нәтижесінде ЖМИ сырқаттанушылық деңгейінің (Т= – 5,43%) және өлім-жітім коэффициентінің (Т= – 3,15%) төмендеуі анықталды.
Подробнее
2014 год | Выпуск: 4 | Страницы: 17-23

RISK FACTORS FOR CERVICAL CANCER IN SEMEY REGION
Зерттеу мақсаты. Семей аймағындағы жатыр мойнының iсiгiнiн дамуының негізгі қауіпті факторлары байқауы.
Зерттеу әдістері: уақиға-тексеріс.
Тұжырым: орта білім және толық емес орта білім әйелдердiң ЖМI дамуы жоғары. Менструация басталу уақыты, аборт, жатыр мойнының эрозиясі, контрацепциянің әдістері жатыр мойнының iсiгiнiн дамуының негізгі қауіпті факторлары болып табылады.
Подробнее
2014 год | Выпуск: 4 | Страницы: 23-25

AWARENESS AND TRUST ON VACCINATION OF THE WOMEN LIVING IN EAST KAZAKHSTAN REGION ON THE RESULTS OF THE SURVEY
Background: Questions of trust in vaccination becomes a relevant view of the increase cases of refusal of vaccination in the last time, and the knowledge about the sources of information on vaccination definitely can impact further to health education work in this direction.

Objectives: To study the sources of information about vaccination and the credibility of these sources among the population of East Kazakhstan Regon.

Methods: Questionnaire is designed for parents with children under 3 years living in Semey and EKR. The questionnaire included 36 blocks of question...
Подробнее
2017 год | Выпуск: 1 | Страницы: 156-165

PARENTS ATTITUDES TO VACCINATION IN SEMEY CITY: A CROSS-SECTIONAL STUDY
Background: The effectiveness of the immunization is proved by international investigations but now many doubts and suspicions of parents toward vaccination exist.
Objectives: To study the attitude of the parents toward vaccination among the population of Semey city.
Methods: the main points of the questionnaire have been developed according to international research data. Answers of the questionnaire were divided into grades: totally agree, rather agree, I have no clear opinion rather disagree, and completely disagree. The frequency and percentages are used to for description of p...
Подробнее
2016 год | Выпуск: 5 | Страницы: 111-120

KNOWLEDGE, ATTITUDE, BARRIERS REGARDING VACCINATION CURRENT SITUATION: REVIEW
Introduction. Vaccination is the most efficient and cost-effective preventive measure. It is fact but attitude to immunization is debatable. Vaccination is the important part of preventive medicine in the developed country and the list of vaccine in this country more than developing country.
Objective of this to investigation was to study of problem, barriers, attitudes towards vaccination in the worldwide, Commonwealth of Independent States, Kazakhstan.
Methods. Problems and barriers of vaccination were studied in this review. There were included all investigations from 2004 to ...
Подробнее
2016 год | Выпуск: 3 | Страницы: 123-134

RISK FACTORS FOR CERVICAL CANCER IN SEMEY REGION
Background: The aim of investigation was to study the main risk factors for cervical cancer in Semey region.
Method: case-control study.
Conclusions. Risk factor for cervical cancer in Semey region for women with uncompleted and secondary school educa-tion is higher than for women with high school education. Also the main risk factors for cervical cancer in study region were the time of starting of menstrual periods, abortion, erosion of cervix, and kind of contraception.
Подробнее
2014 год | Выпуск: 4 | Страницы: 23-25

ANALYSIS OF TRENDS IN THE INCIDENCE OF HOSPITALIZED ACUTE MYOCARDIAL INFARCTION IN SEMEY REGION
This study attempted to investigate the incidence of hospitalized acute myocardial infarction (AMI) in Semey region. Using the №14 “Report on contingent of patients discharged from hospital” and №30 “Report of medical organization” data, we investigated trends in the incidence of AMI during 2008 to 2012. In conclusion, the incidence and lethality rates of hospitalized AMI had decreased, and the average rates of decline were Т= – 5.43% and Т= – 3.15%, respectively.
Подробнее
2014 год | Выпуск: 4 | Страницы: 17-23