Фильтр
Автор(ы):
  
ПРОГНОСТИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ ПОЧЕЧНОЙ ДИСФУНКЦИИ У БОЛЬНЫХ ИШЕМИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНЬЮ СЕРДЦА ПОСЛЕ РЕВАСКУЛЯРИЗАЦИИ МИОКАРДА
Цель исследования. Изучение распространенности почечной дисфункции (ПД) и ее прогностической значимости у больных ишемической болезнью сердца (ИБС), перенесших реваскуляризацию миокарда.
Материалы и методы. Проведен одномоментный ретроспективный анализ историй болезни 675 пациентов кардиологического отделения, в анамнезе которых - перенесенное чрескожное коронарное вмешательство (ЧКВ) и/или аортокоронарное шунтирование (АКШ). Изучены распространенность факторов риска, особенности коронарного кровотока, структурно-функциональные изменения сердца.
Ста...
Подробнее
2019 год | Выпуск: 1 | Страницы: 42-49

РАСПРОСТРАНЕННОСТЬ ПОЛИМОРФИЗМОВ НЕКОТОРЫХ ГЕНОВ, СВЯЗАННЫХ С ФУНКЦИЕЙ ПЛАЗМЕННО-ТРОМБОЦИТАРНОГО ЗВЕНА ГЕМОСТАЗА, ПРИ АСПИРИНОРЕЗИСТЕНТНОСТИ
Актуальность темы исследования: Аспирин является наиболее распространенным антитромбоцитарным препаратом в мировой клинической практике. Он является средством первой линии при лечении острых форм сосудистой недостаточности, связанной с атеросклерозом артерий. Кроме того, наряду с антигиперхолестеринемическими препаратами, аспирин чаще всего используется для первичной и вторичной профилактики этих состояний. Достаточно распространенным в популяции состоянием оказывается снижение эффективности аспирина, определяемое термином «аспиринорезистентность». Главной причиной аспирино-резистентности счит...
Подробнее
2018 год | Выпуск: 5 | Страницы: 164-171

НОВЫЕ АСПЕКТЫ ЛЕЧЕНИЯ ХРОНИЧЕСКОЙ СЕРДЕЧНОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТИ: ФОКУС НА АНТАГОНИСТЫ МИНЕРАЛОКОРТИКОИДНЫХ РЕЦЕПТОРОВ
В статье представлены доказательства эффективности и безопасности применения блокаторов рецепторов альдостерона, которые были получены в ходе выполнения нескольких рандомизированных клинических испытаний. Представлен первый опыт применения селективного антагониста минералокортикоидных рецепторов в клинической практике.
Подробнее
2017 год | Выпуск: 6 | Страницы: 88-100

СТРАТИФИКАЦИИ РИСКА РАЗВИТИЯ НЕБЛАГОПРИЯТНЫХ СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТЫХ СОБЫТИЙ ПРИ ОСТРОМ ИНФАРКТЕ МИОКАРДА С ПОДЪЕМОМ СЕГМЕНТА ST
Целью нашего исследования явилось изучение прогностической роли β-АРМ у больных инфарктом миокарда с подъемом сегмента ST (ИМпST).
Материалы и методы: В представленном исследовании проводится изучение β-адренорецепции мембран эритроцитов (β-АРМ) у 81 больных инфарктом миокарда с подъемом сегмента ST с различным течением заболевания. β-адренореактивность организма, определяли по величине β-АРМ, с использованием диагностического набора реактивов «АРМ-Агат» (ООО «Агат-Мед», Москва). Все больные были разделены на 2 группы. 1-ю группу составили 49 больных, которые не и...
Подробнее
2016 год | Выпуск: 5 | Страницы: 131-141

ЖҮРЕКТІҢ ИШЕМИЯЛЫҚ АУРУЫ БАР МИОКАРД РЕВАСКУЛЯРИЗАЦИЯСЫНАН КЕЙІНГІ НАУҚАСТАРДА БҮЙРЕК ДИСФУНКЦИЯСЫНЫҢ БОЛЖАМДЫҚ МӘНІ
Зерттеу мақсаты. Миокард реваскуляризациясын өткізген жүректің ишемиялық ауруы бар науқастарда бүйрек функциясының бұзылуының таралуын және оның болжамдық маңызынз ерттеу.
Материалдар мен әдістер. Кардиология бөлімінен 675 науқастың ауру тарихы туралы ретроспективті талдау жасалынды, онда тері арқылы коронарлық араласуы (ТКА) және немесе аортокоронарлық шунттау тарихы болды. Қауіпті факторлардың таралуы, коронарлық қан айналымының, жүректің құрылымдық және функционалдық өзгерістерінің ерекшеліктері зерттелді.
Статистикалық өңдеу SPSS 20.0 қолдану арқылы жүргізілді: сипаттам...
Подробнее
2019 год | Выпуск: 1 | Страницы: 42-49

ГЕМОСТАЗ ЖҮЙЕСІНІҢ ПЛАЗМАЛЫ-ТРОМБОЦИТАРЛЫ ФУНКЦИЯСЫМЕН БАЙЛАНЫСТЫ ГЕНДЕР ПОЛИМОРФИЗМІНІҢ АСПИРИНГЕТӨЗІМДІЛІГІ БАР ҚАЗАҚ ПОПУЛЯЦИЯСЫ АРАСЫНДА ТАРАЛУЫ
Кіріспе: Медициналық жоғары оқу орнында оқу студенттердің шиеленіскен бейімделуінің қиындауына байланысты психикалық жағдайының өзгеруіне әкеледі. Осының салдары аддикцияларға осалдық және тәуелді мінез-құлықтың дамуына ықтимал болуы мүмкін. Зерттеу мақсаты: Семей қаласының мемлекеттік медицина университетінің (Семей қ.ММУ) студенттері арасында тәуелділік қауіп-қатер таралуын, оның ішінде олармен өзара байланысты әлеуметтік-психологиялық факторлар контекстінде анықтау. Материалдар мен әдістер: Семей қ.ММУ-нің бірінші курсының 643 студенттерінен сауалнама көмегімен бірмезетті кросс-секционды ...
Подробнее
2018 год | Выпуск: 5 | Страницы: 164-171

СОЗЫЛМАЛЫ ЖҮРЕК ЖЕТКІЛІКСІЗДІГІНІҢ ЕМІНДЕГІ ЖАҢА БАҒЫТ: МИНЕРАЛОКОРТИКОИДТЫ РЕЦЕПТОРЛАРДЫҢ АНТАГОНИСТЫ

Мақалада, көптеген рандомизирленген зерттеулердің жүргізілу барысында алынған, альдостерон рецепторы антогонистерінің қолданылу нәтижелілігі мен қауіпсіздігі жөнінде дәлелдер келтірілген. Таңдамалы МКРАның клиникалық тәжірибеде алғашқы рет қолданылуы жөнінде ақпарат көрсетілген.

Подробнее
2017 год | Выпуск: 6 | Страницы: 88-100

ҰЛТЫОРЫС НАУҚАСТАРЫНЫҢ МИОКАРД ИНФАРКТЫ КЕЗІНДЕГІ ЦИТОКИНДЕР ГЕНІНІҢПОЛИМОРФИЗМЫ
Мақсаты: Ұлты орыс науқастарда ST сегментінің көтерілуімен жүретін жедел миокард инфаркты кезіндегі цитокиндердің (TNF-α, IL-10, IL-6) аллель турінің және  генотиптерінің жиілігін қарайтын мақала болып табылады
Құралдар мен әдістер: Орыс ұлтты 41 (69.5 %) ер адамдармен 18 (30.5 %) әйелдерде цитокиндер полиморфизмын, генінің спецификалық бөліктерінің амплификация өнімдерін, рестриктивті анализ әдісімен зерттедік. Бақылау тобын 75 дені сау адамдар (орыс ұлтты донорлар) құрады. Барлығында гендердің TNF-альфа(G-308A), IL-10(G-1082...
Подробнее
2016 год | Выпуск: 5 | Страницы: 121-130

PROGNOSTIC VALUE OF RENAL DYSFUNCTION IN PATIENTS WITH ISCHEMIC HEART DISEASE AFTER MYOCARDIAL REVASCULARIZATION
The Aim. Study about disturbance of renal dysfunction (RD) and its prognostic significance in patients with ischemic heart disease (IHD) who have undergone myocardial revascularization.
Materials and methods. 675 patients from cardiology department were analyzed by retrospective analysis of history of the disease, in which there was a transfer of percutaneous coronary intervention (PCI) and / or coronary artery bypass surgery. The prevalence of risk factors, features of coronary blood flow, structural and functional changes of the heart were studied.
Statist...
Подробнее
2019 год | Выпуск: 1 | Страницы: 42-49

THE PREVALENCE OF POLYMORPHISMS OF SOME GENES ASSOCIATED WITH THE FUNCTION OF PLASMA-PLATELET HEMOSTASIS, WITH ASPIRIN RESISTANCE IN THE KAZAKH POPULATION
The relevance of the research topic: Aspirin is the most common antiplatelet drug in world clinical practice. It is a first-line agent in the treatment of acute forms of vascular insufficiency associated with atherosclerosis of the arteries. In addition, along with antihypercholesterol drugs, aspirin is most often used for primary and secondary prevention of these conditions. A rather common condition in a population is a decrease in the effectiveness of aspirin, defined by the term «aspirin resistance». The main cause of aspirin resistance is considered to be the genetic characteristics of pa...
Подробнее
2018 год | Выпуск: 5 | Страницы: 164-171

NEW ASPECTS OF TREATMENT OF CHRONIC HEART FAILURE: FOCUS ON ANTAGONISTS OF MINERALOCORTICOID RECEPTORS
The article presents evidence of the efficacy and safety of the use of receptor blockers aldosterone, which were obtained in the implementation of several randomized clinical trials. Presents the first experience of application of the selective antagonist of mineralocorticoid receptors in clinical practice.
Подробнее
2017 год | Выпуск: 6 | Страницы: 88-100

STRATIFYING THE RISK OF ADVERSE CARDIOVASCULAR EVENTS IN ACUTE MYOCARDIAL INFARCTION WITH ST-SEGMENT ELEVATION
Objective: The aim of our study was to evaluate the prognostic role of β-APM in patients for myocardial infarction with segment elevation ST (STEMI).
Materials and Methods: In the present research, carried out the study of β-adrenoreception erythrocyte membranes (β-APM) in 81 patients with myocardial infarction with ST-segment elevation with a different course of the disease. β-adrenoreactivity of  organism was determined by the value of β-APM using the diagnostic reagent kit "ARM-agate" (LLC "Agat-Med", Moscow). All patients were div...
Подробнее
2016 год | Выпуск: 5 | Страницы: 131-141