Фильтр
Автор(ы):
  
JOINT DEVELOPMENT MEDICAL UNIVERSITY CITY OF SEMEY AND THREE PREFECTURES OF JAPAN THAT BASED ON OUR HISTORY OF INTERNATIONAL EXCHANGE
In the current era of globalization, universities are working to conclude agreements on international exchanges. Such agreements are concluded as a result of support from various quarters and departments within the university. International exchanges between Kazakhstan and Japan have progressed over the past few years. Semey State Medical University and Kochi University concluded an agreement on academic cooperation and student exchanges in 2018. This agreement follows on the heels of similar agreements concluded between Semey State Medical University and Hiroshima and Shimane universities.
Подробнее
2018 год | Выпуск: 6 | Страницы: 163-168

ИММУНОГИСТОХИМИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ В ДИАГНОСТИКЕ РАКА ПРЕДСТАТЕЛЬНОЙ ЖЕЛЕЗЫ
В течение последних 10 лет активно шел поиск новых методов диагностики рака предстательной железы, способных обеспечить более точную оценку его исходов. Подробнее
2017 год | Выпуск: 6 | Страницы: 131-146

ХАЛЫҚАРАЛЫҚ АЛМАСУ ТАРИХЫНА НЕГІЗДЕЛГЕН СЕМЕЙ ҚАЛАСЫНЫҢ МЕДЦИНА УНИВЕРСИТЕТІ ЖӘНЕ ЖАПОНИЯ ҮШ ПЕРФЕКТУРАСЫНЫҢ БІРЛЕСКЕН ДАМУЫ
Семей қаласы университетінің және Жапонияның үш перфектурасының бірігін дамуы, білім беру және зерттеу жұмыстарын, клиникалық тәжірибені жалғастырады, сондай-ақ халықаралық алмасу тарихына негізделген жалпы жаңа жоспарлармен жұмыс істеу мүкіндігін береді.
Қазіргі жаһандау дәуірінде университеттер халықаралық алмасу бағдарлаасы аясында келісіге келу үшін жұмыс жасайды. Осындай келісімдер түрлі университет ішілік департамент бөлішелері қолдауының нәтижесінде жасалады. Соңғы бірнеше жыл ішінде Қазақстан мен Жапония арасындағы халықаралық аласу белсенділігін көрсетті. 2019 жылы Семей қаласын...
Подробнее
2018 год | Выпуск: 6 | Страницы: 163-168

ҚУЫҚАСТЫ БЕЗІНІҢ ҚАТЕРЛІ ІСІГІНІҢ ДИАГНОСТИКАСЫНДА ИММУНОГИСТОХИМИЯЛЫҚ ЗЕРТТЕУЛЕР

Соңғы 10 жыл ішінде қуықасты безінің қатерлі ісігін диагностикалау, оның нәтижелерін неғұрлым нақты бағалауға қабілетті жаңа әдістері белсенді іздестіруде.

Подробнее
2017 год | Выпуск: 6 | Страницы: 131-146

СОВМЕСТНОЕ РАЗВИТИЕ МЕДИЦИНСКОГО УНИВЕРСИТЕТА ГОРОДА СЕМЕЙ И ТРЁХ ПРЕФЕКТУР ЯПОНИИ, ОСНОВАННОЕ НА НАШЕЙ ИСТОРИИ МЕЖДУНАРОДНОГО ОБМЕНА
В нынешней эре глобализации университеты заключают соглашения в рамках программ международного обмена. Международный обмен между Казахстаном и Японией прогрессировал за последние несколько лет. Государственный Медицинский Университет города Семей и Университет Кочи заключили соглашение об академическом сотрудничестве и программах по обмену студентами в 2019 году. Это соглашение последовало за соглашением, которое было заключено между Государственным Медицинским Университетом города Семей и Университетами Хиросима и Шимане.
Данная статья описывает особенности Государственного Медицинского...
Подробнее
2018 год | Выпуск: 6 | Страницы: 163-168

IMMUNOHISTOCHEMISTRY IN THE DIAGNOSTICS OF PROSTATE CANCER
Over the past decade, there was an active search of new diagnostic methods of prostate cancer, providing a more accurate assessment of its outcomes. Подробнее
2017 год | Выпуск: 6 | Страницы: 131-146