Online ISSN: 3007-0244,
Print ISSN:  2410-4280
ХАЛЫҚАРАЛЫҚ АЛМАСУ ТАРИХЫНА НЕГІЗДЕЛГЕН СЕМЕЙ ҚАЛАСЫНЫҢ МЕДЦИНА УНИВЕРСИТЕТІ ЖӘНЕ ЖАПОНИЯ ҮШ ПЕРФЕКТУРАСЫНЫҢ БІРЛЕСКЕН ДАМУЫ

Семей қаласы университетінің және Жапонияның үш перфектурасының бірігін дамуы, білім беру және зерттеу жұмыстарын, клиникалық тәжірибені жалғастырады, сондай-ақ халықаралық алмасу тарихына негізделген жалпы жаңа жоспарлармен жұмыс істеу мүкіндігін береді.

Қазіргі жаһандау дәуірінде университеттер халықаралық алмасу бағдарлаасы аясында келісіге келу үшін жұмыс жасайды. Осындай келісімдер түрлі университет ішілік департамент бөлішелері қолдауының нәтижесінде жасалады. Соңғы бірнеше жыл ішінде Қазақстан мен Жапония арасындағы халықаралық аласу белсенділігін көрсетті. 2019 жылы Семей қаласының мемлекеттік медицина университеті және Кочи университеті академиялық серіктестік және студенттермен алмасу бағдарламасы туралы келісімге қол қойды. Бұл келісім, Семей қаласының мемлекеттік медицина университеті мен Хиросима және Шимане университеттері арасындағы келісіді жалғастырады.

Берілген мақалада Семей қаласы медициналық университеті, Кочи университеті, Hiroshima университеті және Shimane университетінің ерекшеліктері сипатталған. Осы құжатта Семей мемлекеттік медицина университеті мен Жапон профессорлары қауыдастығы (осы құжаттар авторлары) арасындағы қазіргі серіктестік нәтижесінде жүргізілген зерттеулер көрсетілген. Сондай-ақ жақын арада Семей мелекеттік едицина университеті мен Кочи, Хиросима, Шимане қалалары арасындағы түрлі салаларда болашақ халықаралық аласу бағдарламалары дамытуға арналған арнайы ұсыныстар ұсынды. Барлық аталған 4 жоғары оқу орны бәсекеге қабілетті және сапалы білім береді, ал осы университеттердің жеке бөлідері күн сайын кәсіби зерттеу жұмыстарын жүргізеді. Осы жоғарғы оқу орындарында білім беру үрдісінің нығаюы нәтижесінде серіктестік одан әрі халықаралық алмасу шеңберінде қажет үрдістің даму деңгейін арттырады.

Халықаралық алмасу бағдарламалары бойынша келісім жасау халықаралық келісім жасау халықаралық ұйымдарға және тиісті емес ұйымдарға және тиісті персоналға перфектуралар, провинциялар мен муниципалитеттер арасында шетелдік серіктестермен алмасуды жақсартуға көмектесетін жоғарғы оқу орындары, мемлекеттік мекемелер, қорлар мен ұйыдарға жетекшілік етті.

Ол региондардың болашақ дамуына септігін тигізуі керек. Қазіргі қорытындыларға сүйене отырып болашақтағы іс-әрекеттерге талпыныс бередуі.

Кен Иноуе 1, Найля Чайжунусова 2, Масахару Хоши 3, Йошихиро Носо 4, Нобуо Такейчи4, Нургуль Оспанова 2, Тимур Молдагалиев 2,

Жанат Сарсембина 2, Нурсултан Сексенбаев 2, Гульнара Берекенова 2, Наталья Кулабухова2, Юми Ониши5, Шотай Кобаяши 4, Ерсин Жунусов2

 

1 Кочи университеті, Жапония

2 Семей қаласының Мемлекеттік Медицина Университеті,

Семей қ., Қазақстан Республикасы;

3Хиросима университеті, Жапония;

4 Шимане университеті, Жапония;

5 Жапон қоры Токио, Жапония, Аль-Фараби атындағы Қазақ ұлттык университеті – визитинг-профессоры, Алматы қ., Қазақстан Республикасы

1.          Inoue K., Chaizhunusova N., Noso Y., Takeichi N., Hashioka S., Miyaoka T. et al. Further improving medicine in Kazakhstan and Japan through an agreement on bilateral exchanges: fostering further collaboration among Semey, Kochi, Shimane, and Hiroshima. International scientific-practical conference «Innovative approaches in modernization of medical education, science and practice» 65th anniversary of Semey State Medical University. 2018; 1-2 November, 2018: pp.191.

2.          Inoue K., Chaizhunusova N., Hoshi M., Noso Y., Takeichi N, Nurgul O, et al. Agreements on international exchanges between universities and facilitating exchanges with the prefectures and municipalities where they are located: In light of a short systematic review. International scientific-practical conference «Innovative approaches in modernization of medical education, science and practice» 65th anniversary of Semey State Medical University. 2018; 1-2 November, 2018: pp.226.

3. Semey State Medical University. http://ssmu.kz/en. Access date: 30 September, 2018.

3.          Kochi University. http://www.kochi-u.ac.jp/. Access date: 30 September, 2018.

4.          Hiroshima University https://www.hiroshima-u.ac.jp/. Access date: 30 September, 2018.

5.          Shimane University. https://www.shimane-u.ac.jp/. Access date: 3 October, 2018.

6.          [Hiroshimajyouhoua-netto, Hiroshima City]. http://www.a-net.shimin.city.hiroshima.jp/anet/dantai/archives/p-1019816690450.html. Access date: 4 October, 2018.

7.          Hiroshima Semipalatinsk Project. https://blog.goo.ne.jp/kazakhstan. Access date: 4 October, 2018.

8.          Inoue K., Chayzhunusova N., Hoshi M., Noso Y., Takeichi N., Nargul O., et al. Guidelines on suicide prevention measures for South Korea and Japan based on recent suicide trends: The need to utilize this approach to devise future suicide prevention measures for the rest of Asia and the rest of the world // Science & Healthcare. 2016; 2: pp.47-55.

9.          Chaizhunusova N., Madiyeva M., Tanaka K., Hoshi M., Kawano N., Noso Y. et al. Cytogenetic abnormalities of the descendants of permanent residents of heavily contaminated East Kazakhstan // Radiation and Environmental Biophysics. 2017; 56(4): pp.337-343.

10.       Inoue K., Hashioka S., Chayzhunusova N., Nurgul O., Timur M., Zhanat S. et al. Discussion of several aspects of panic disorder and further research of that disorder in the future. (under review).

Көрген адамдардың саны: 1654


Мақалалар санаты: Медицина білімберу

Библиографиялық сілтемелер

Кен Иноуе, Чайжунусова Н., Масахару Хоши, Йошихиро Носо, Нобуо Такеши, Оспанова Н., Молдагалиев Т., Сарсембина Ж., Сексенбаев Н., Берекенова Г., Кулабухова Н., Юми Оничи, Шотай Кобаяши, Жунусов Е. Совместное развитие медицинского университета города Семей и трёх префектур Японии, основанное на нашей истории международного обмена // Наука и Здравоохранение. 2018. 6 (Т.20). С. 163-168.

Ken Inoue, Chaizhunussova N., Hoshi M., Noso Yo., Takeichi N., Ospanova N., Moldagaliev T., Sarsembina Zh., Seksenbaev N., Berekenova G., Kulabuhova N., Onishi Y., Kobayashi Sh., Zhunussov Ye. Joint development medical university city of Semey and three prefectures of Japan that based on our history of international exchange. Nauka i Zdravookhranenie [Science & Healthcare]. 2018, (Vol.20) 6, pp. 163-168.

Кен Иноуе, Чайжунусова Н., Масахару Хоши, Йошихиро Носо, Нобуо Такеши, Оспанова Н., Молдагалиев Т., Сарсембина Ж., Сексенбаев Н., Берекенова Г., Кулабухова Н., Юми Оничи, Шотай Кобаяши, Жунусов Е. Халықаралық алмасу тарихына негізделген Семей қаласының медцина университеті және Жапония үш перфектурасының бірлескен дамуы // Ғылым және Денсаулық сақтау. 2018. 6 (Т.20). Б. 163-168.


Авторизируйтесь для отправки комментариев