1. Баспаға түсетін ғылыми мақалалар рецензиялау институты арқылы өтеді. Журнал екі көмескі рецензиялауды қолдайды, яғни рецензент қолжазба авторының атын білмейді және керісінше.
 2. Журнал баспасы 5 жұмыс күні ішінде авторларды мақаланы алғаны туралы ескертеді.
 3. Бас редактор редакциялық алқамен бірге әрбір қолжазбаға екі рецензентті тағайындайды.
 4. Жауапты хатшы рецензенттерді тағайындағаннан кейін 3 жұмыс күні ішінде рецензенттерге қолжазбаны жібереді. 
 5. Бірінші рецензент қолжазба тақырыбы бойынша білікті срапшы болып табылады.
 6. Екінші рецензент зерттеулерді, клиникалық эпидемиологияны және биостатистиканы жоспарлау саласында маман болып табылады және жұмыстың методологиялық сапасын бағалайды.
 7. Рецензенттер 4 апта ішінде баспаға жазбаша түрде рецензиялар береді.
 8. Рецензияда мақаланы критикалық бағалаудан басқа, журналда осы мақаланы жариялау мүмкіндігі туралы қорытынды жасалады: «осы түрде жариялауға қабылдансын», «ұсынылған өзгертулер енгізілгеннен кейін жариялауға қабылдансын» немесе «қайта өңдеуге жіберілсін және қайта өңдеуден кейін қолжазба қайта қаралсын», «қайтарылсын».
 9. Журналдың жауапты хатшысы авторларға мақалаларды рецензиялау нәтижелері туралы хабарлайды.
 10. Мақаланң жарияланымнан бас тартуы жағдайында редакция авторға уәждемелік бас тарту жібереді.
 11. Жарияланымға, қайта қарастыруға рецензенттермен ұсынылмаған мақала қабылданбайды.
 12. Жарияланымның жөнділігі туралы қорытынды шешімді редакциялық – баспа кеңесі қабылдайды.
 13. Редакциялық – баспа кеңесі журналдың бекітілген талаптарына немесе тақырыпшаларына жауап бермейтін мақаладан бас тарту құқығын өзіне қалтырады.
 14. Жарияланымға мақаланы жіберу туралы шешімді қабылдағаннан кейін журналдың жауапты хатшысы ол туралы авторды ақпараттандырады және жарияланым мерзімін келістіреді.
 15. Баспа әдеби редакциялауды жүргізуге құқылы, автормен осы сұрақты келістіріп, қажет болса мақала көлемін қысқартады.
 16. Қолжазбалар және рецензиялар түпнұсқалары журнал баспасында сақталады.