Online ISSN: 3007-0244,
Print ISSN:  2410-4280
ҚОРЫТЫНДЫ БІЛІМ НӘТИЖЕЛЕРІН ҚАЛЫПТАСТЫРУ ҮШІН CASE-STUDY ӘДІСІН ҚОЛДАНУ ТӘЖІРИБЕСІ
Жоғары білімді жаңғыртудың әлемдік үрдістері жоғары білім жүйесінде жоғары білікті мамандар дайындауда білім беру үрдісінің мазмұнын нәтижеге бағытталған тәсілдемеге бағыттайтын, яғни білім берудің соңғы нәтижелеріне бағытталған жаңа бағдарларын анықтады. Осыған байланысты, қазіргі уақытта жоғары медициналық білім беру жаңа инновациялық технологиялар ендіру, білім берудің соңғы нәтижелерін қалыптастыру және жетілдіру, жаңа формаларын іздестіру сияқты үлкен өзгерістерге түсуде, себебі жақсы білімі бар мамандар шығару ғана емес, алған білімін тәжірибеде, кәсіптік қызметінде пайдалана алатын мамандар қажет, сондықтан студентті өзбеттік ойлануға, шешім қабылдауға, оның клиникалық ойлану қабілетін арттыруға үйрету қажет. Мәселенің өзектілігін ескере отырып, мақалада маңызды фундаментальды пән ретінде медициналық биохимияны оқытудың инновациялық формасы ретінде Case-study әдісі қарастырылады.
Жанаргуль К. Смаилова 1, https://orcid.org/0000-0002-4513-4614 Рауза Р. Олжаева 1, https://orcid.org/0000-0001-5363-7679 Раушан Т. Динжуманова 1, https://orcid.org/0000-0001-8730-2404 Айгуль Ш. Омарова 1, https://orcid.org/0000-0003-3237-6988 Динара Д. Муртазина 1, https://orcid.org/0000-0001-5447-0794 Каламкас Т. Сыдыкова 1, https://orcid.org/0000-0002-5726-2568 Бахытбек С. Советов 1, https://orcid.org/0000-0001-9291-558 Николай Н. Сентябрев 2, Думан Тұрдақын1, Жайнагуль К. Ибраимова3 1 Биохимия және химиялық пәндер кафедрасы, КеАҚ «Семей медициналық университеті», Семей қаласы, Қазақстан Республикасы; 2 Анатомия және физиология кафедрасы, Волгоград Мемлекеттік дене шынықтыру Академиясы, Волгоград қ., Ресей Федерациясы; 3 ШЖҚ КМК «Семей қаласының перинаталды орталығы» ШҚО ДСБ Семей қаласы, Қазақстан Республикасы.
1. Болонская декларация «Зона европейского высшего образования». [Электронный ресурс] − URL: http://www.ablaikhan.kz/images/content/static/our-university/bologna_declaration-ru.pdf (дата обращения: 07.04.2019). 2. Государственная программа развития образования Республики Казахстан на 2016-2019 годы [Электронный ресурс]. - URL: http://adilet.zan.kz/rus/docs/P1800000460#z10 (дата обращения: 10.10.2019) 3. Государственная программа развития здравоохранения Республики Казахстан «Денсаулық» на 2016-2019 годы [Электронный ресурс]. – URL: https://kaznmu.kz/rus/wp-content/uploads/2016/03/densaulyk_2016-2020_0.pdf (дата обращения: 05.08.2019) 4. Дорожная карта по реализации проекта «Модернизация медицинского образования и науки» [Электронный ресурс]. – URL: http://www.rcrz.kz/images/pr7-DK.pdf (дата обращения: 05.05.2019) 5. Государственный общеобязательный стандарт образования всех уровней образования. Приказ №604 Министра образования и науки РК от 31.10.2018. - URL: http://adilet.zan.kz/rus/docs/V1800017669 (дата обращения: 26.09.2018). 6. Жакыпова Ф.Н. Казахстанский опыт реализации принципов Болонского процесса. // Высшая школа Казахстана. 2014. №1. С. 6-9 7. Омирбаев С.М. Ключевые тренды Болонского процесса в казахстанских вузах: адаптация и развитие. // Высшая школа Казахстана. 2014. №1. С.29-37 8. Отчет о реализации принципов Болонского процесса в Казахстане// Министерство образования и науки Республики Казахстан. Центр Болонского процесса и академической мобильности. Астана, 2012. С. 12. 9. Плотников М.В., Чернявская О.С., Кузнецова Ю.В. Технология case-study / учебно-методическое пособие. - Нижний Новгород, 2014. 208 c. 10. Смаилова Ж.К. Организация образовательного процесса по освоению практических (клинических) компетенций // Материалы юбилейной межрегиональной учебно-методической конференции с международным участием, посвященной 60-летию Алтайского государственного медицинского университета. Барнаул, 2014. С. 254-255 11. Смаилова Ж.К., Олжаева Р.Р., Алимбаева А.Р., Муртазина Д.Д., Сыдыкова К.Т., Советов Б.С., Омарова А.Ш., Динжуманова Р.Т., Сентябрев Н.Н. К вопросу преподавания базовых дисциплин в свете модернизации медицинского образования // Наука и здравоохранение, 5(Т.20). Семей, 2018. С.176-183 12. Смаилова Ж.К., Олжаева Р.Р., Ибраимова Ж.К., Муртазина Д.Д., Динжуманова Р.Т., Сыдыкова К.Т., Советов Б.С., Омарова А.Ш. Моделирование профессиональной деятельности в условиях биохимической лаборатории // Материалы Международной научно – методической интернет конференции. Харьков, 2018. С. 35-36. 13. Стрельникова Т.Д, Некрасова Е.А., Пучнина А.А., Иванова Н.В. Интерактивные методы обучения в вузе // Международный журнал прикладных и фундаментальных исследований. 2014. № 1. С. 47-49. 14. Хуторской А.В. Компетентностный подход в обучении: научно-методическое пособие / А. В. Хуторской. − М.: Изд. «Эйдос»; Издательство Института образования человека, 2013. − 73 с. 15. Bonde M. Improving biotech education through gamified laboratory simulations // FEBS Journal, 2015. Berlin, Germany.V. 282. Supplement 1. P38-028. P. 360.38-028. P. 360. Referensec: 1. Bolonskaya deklaratsiya «Zona evropeiskogo vysshego obrazovaniya». [Elektronnyi resurs] [The Bologna Declaration "The European higher education Area" [Electronic resource] − URL: http://www.ablaikhan.kz/images/content/static/our-university/bologna_declaration-ru.pdf (accessed: 07.04.2019) [in Russian] 2. Gosudarstvennaya programma razvitiya obrazovaniya Respubliki Kazakhstan na 2011-2020 gody [Elektronnyi resurs]. [State program of education development of the Republic of Kazakhstan for 2016-2019] - URL: http://adilet.zan.kz/rus/docs/P1800000460#z10 (accessed: 10.10.2019) [in Russian] 3. Gosudarstvennaya programma razvitiya zdravookhraneniya Respubliki Kazakhstan «Densaulyқ» na 2016-2019 gody [Elektronnyi resurs] [State program of health care development of the Republic of Kazakhstan "Densaulyk" for 2016-2019] – URL: https://kaznmu.kz/rus/wp-content/uploads/2016/03/densaulyk_2016-2020_0.pdf (accessed: 05.08.2019). [in Russian] 4. Dorozhnaya karta po realizatsii proekta «Modernizatsiya meditsinskogo obrazovaniya i nauki» [Elektronnyi resurs] [Roadmap for the implementation of the project "Modernization of medical education and science»]. – URL: http://www.rcrz.kz/images/pr7-DK.pdf (accessed: 05.05.2019). [in Russian] 5. Gosudarstvennyi obshcheobyazatel'nyi standart obrazovaniya vsekh urovnei obrazovaniya. Prikaz №604 Ministra obrazovaniya i nauki RK ot 31.10.2018[State compulsory standard of education at all levels of education. Order No. 604 of the Minister of education and science of the Republic of Kazakhstan dated 31.10.2018.] - URL: http://adilet.zan.kz/rus/docs/V1800017669 (accessed: 26.09.2018). [in Russian] 6. Zhakypova F.N. Kazakhstanskii opyt realizatsii printsipov Bolonskogo protsessa [Kazakhstan's experience in implementing the principles of the Bologna process]. Vysshaya shkola Kazakhstana [Higher school of Kazakhstan]. 2014. No. 1. pp. 6-9. [in Russian] 7. Omirbaev S.M. Klyuchevye trendy Bolonskogo protsessa v kazakhstanskikh vuzakh: adaptatsiya i razvitie [Key trends of the Bologna process in Kazakh universities: adaptation and development]. Vysshaya shkola Kazakhstana [Higher school of Kazakhstan]. 2014. No.1. pp. 29-37. [in Russian] 8. Otchet o realizatsii printsipov Bolonskogo protsessa v Kazakhstane. Ministerstvo obrazovaniya i nauki Respubliki Kazakhstan. Tsentr Bolonskogo protsessa i akademicheskoi mobil'nosti [Report on the implementation of the principles of the Bologna process in Kazakhstan. Ministry of education and science of the Republic of Kazakhstan. Center for Bologna process and academic mobility]. Astana, 2012. pp. 12. [in Russian] 9. Plotnikov M.V., Chernyavskaya O.S., Kuznetsova Yu.V. Tekhnologiya case-study / uchebno-metodicheskoe posobie. [Case-study Technology / educational and methodical manual]. Nizhny Novgorod]. Nizhnii Novgorod, 2014. 208 c. [in Russian] 10. Smailova Zh.K. Organizatsiya obrazovatel'nogo protsessa po osvoeniyu prakticheskikh (klinicheskikh) kompetentsii. Materialy yubileinoi mezhregional'noi uchebno-metodicheskoi konferentsii s mezhdunarodnym uchastiem, posvyashchennoi 60-letiyu Altaiskogo gosudarstvennogo meditsinskogo universiteta metodicheskoi konferentsii s mezhdunarodnym uchastiem, posvyashchennoi 60-letiyu Altaiskogo gosudarstvennogo meditsinskogo universiteta [Organization of the educational process for the development of practical (clinical) competencies. Materials of the interregional educational-methodical conference with international participation, dedicated to the 60th anniversary of the Altai state medical University]. Barnaul, 2014. pp. 254-255. [in Russian] 11. Smailova Zh.K., Olzhaeva R.R., Alimbaeva A.R., Murtazina D.D., Sydykova K.T., Sovetov B.S., Omarova A.Sh., Dinzhumanova R.T., Sentyabrev N.N. K voprosu prepodavaniya bazovykh distsiplin v svete modernizatsii meditsinskogo obrazovaniya [On the issue of teaching basic disciplines in modernization of medical education]. Nauka i zdravookhranenie [Science & Healthcare]. 5(V.20.), 2018. pp.176-183 [in Russian] 12. Smailova Zh.K., Olzhaeva R.R., Ibraimova Zh.K., Murtazina D.D., Dinzhumanova R.T., Sydykova K.T., Sovetov B.S., Omarova A.Sh. Modelirovanie professional'noi deyatel'nosti v usloviyakh biohymycheskoi laboratorii [Modeling of professional activity in the conditions of biochemical laboratory]. Materialy Mezhdunarodnoi nauchno – metodicheskoi internet konferentsii [Materials of the International scientific and methodical Internet conference]. Khar'kov, 2018. [in Russian] 13. Strel'nikova T.D., Nekrasova E.A., Puchnina A.A., Ivanova N.V. Interaktivnye metody obucheniya v vuze [Interactive methods of education in high school]. Mezhdunarodnyi zhurnal prikladnykh i fundamental'nykh issledovanii [International journal of applied and fundamental research]. 2014. № 1. pp. 47-49. [in Russian] 14. Khutorskoi A.V. Kompetentnostnyi podkhod v obuchenii : nauchno-metodicheskoe posobie [Competence approach in education: scientific and methodological manual]. − M.: Publishing House. "Eidos"; Publishing house of the Institute of human education, 2013. 73 p. in Russian] [in Russian] 15. Bonde M. Improving biotech education through gamified laboratory simulations // FEBS Journal, 2015. Berlin, Germany.V. 282. Supplement 1. P38-028. P. 360.
Көрген адамдардың саны: 249

Түйенді сөздер:

Мақалалар санаты: Медицина білімберу

Библиографиялық сілтемелер

Смаилова Ж.К., Олжаева Р.Р., Динжуманова Р.Т., Омарова А.Ш., Муртазина Д.Д., Сыдыкова К.Т., Советов Б.С., Сентябрев Н.Н., Турдакын Д., Ибраимова Ж.К. Қорытынды білім нәтижелерін қалыптастыру үшін Case-Study әдісін қолдану тәжірибесі // Ғылым және Денсаулық сақтау. 2019. 6 (Т.21). Б. 67-72.

Авторизируйтесь для отправки комментариев