Online ISSN: 3007-0244,
Print ISSN:  2410-4280
ИНТЕГРИРЛЕНГЕН КЛИНИКАЛЫҚ СИМПОЗИУМ - ӘДІСІМЕН ТЕРАПИЯНЫ ОҚЫТУ
Енгізу. Білім берудің, ғылымның және клиниканың ең үздік әлемдік тәжірибесін біріктіру арқылы жоғары білікті бәсекеге қабілетті мамандарды дайындау, біздің университет стратегиясының маңызды құрамдас бөлігі болып табылады. Мақсаты: Оқытудың соңғы нәтижелеріне қол жеткізу үшін, фундаменталды және клиникалық ғылымдар арасындағы өзара байланыс негізінде, білім алушылардың компетенциясын жақсарту. Материалдар және әдісі. Факультеттік терапия кафедрасында бір клиникалық жағдайды шешуде, аралас кафедралардың мамандарымен біріге отырып, пәнаралық интеграция принциптерінде құрылған интеграцияланған клиникалық симпозиумды (АКЖ) енгізу тәжірибесі. АКЖ жүргізу алгоритмі ұсынылды. Нәтижесі. Студенттер арасында жүргізілген кері байланысты талдау нәтижелері 100%, ішкі ауруларды оқуда аталған технология: білім мен түсініктерді, ғылыми зерттеулер дағдысын, критикалық және клиникалық ойлауды дамытуға септігін тигізгенін белгіледі, 90% - командада жұмыс істеу нәтижесінде дағдылары мен коммуникативті дағдылар жақсартылатынына жауап берді. Тұжырымы: білім беру бағдарламаларын ықпалдастыру, базалық және клиникалық пәндерді зерттеуде интеграцияланған көзқарас, қазіргі уақытта медициналық білім беруді дамытудың және медициналық жоғары оқу орындары түлектерінің негізгі құзыреттілігін тиімді қалыптастырудың қажетті шарты болып табылады.
Алида Ш. Каскабаева 1, https://orcid.org/0000-0002-5184-214X Зауреш К. Жумадилова 1, Жанна Е. Муздубаева 1, Айнур С. Ботабаева 1 Факультеттік терапиясының кафедрасы, КеАҚ «Семей медициналық университеті», Семей қаласы, Казахстан Республикасы
1. Антипова М.В. Учебный пример: учебное пособие для учителей. М.: Мариинско-Посадский филиал ФГБОУ ВПО «МарГТУ», 2011. 20 с. 2. Артюхина А.И., Марымова Е.Б., Македонова Ю.А., Фирсова И.В. Интерактивный метод обучения в медицинском вузе на примере ролевой игры // Успехи современного естествознания. 2014. № 4. С. 122-126. 3. Гаранин А.А., Гаранина Р.М. Классификация медицинских кейсов в зависимости от типа клинической ситуации // Alma mater (вестник высшей школы). 2015. № 7. С. 54–59. 4. Еремин А.С. Разработка и тестирование кейсов: особенности разработки кейсов, выбор основных особенностей, план и текст кейса // Инновации в образовании. 2010. № 3. С. 15–36. 5. Adamo G. Simulated and standardized patients in OSCEs achievements and challenges 1992–2003 // Med Teach. 2003; Vol. 5 (3): 262–70. 6. Сantrell M. А practical guide for medical teachers. Churchill Livingstone. Elsevier. 2011. pp.121-126 7. Davis M.H., Friedman Ben-David M., Harden R.M., Howie P., et al. Portfolio assessment in medical student’s final examinations. Med Teach. 2001; Vol. 23: 357–66. 8. Harden R.M. The integration ladder. Med. Educ. 2000:34:551-7. 9. Liebman C.B., Hyman C.S. A mediation skills model to manage disclosure of errors and adverse events to patients // Health Aff. (Millwood). 2004. Vol. 23, N 4. P. 22–32. 10. Malik A.Sh., Hussain R. Twelve tips for developing an integrated curriculum // Medical teacher 2011. 33: pp.99-104. 11. Mestergazi G.M. A doctor and a patient, or in a new way about the old: a training manual. // 2nd ed. - M .: BINOM. Laboratory of Knowledge, 2009. - 112 p. 12. Prideaux D. Integrated Learning. A practical guide for medical teachers. Churchill Livingstone. Elsevier. 2009. pp.181-186 13. Stewart M.A. Effective physician-patient communication and health outcomes: a review // CMAJ. 1995. Vol. 152, N 9. P. 1423–1433. References: 1. Antipova M.V. Uchebnyi primer: uchebnoe posobie dlya uchitelei [Uchebnyi primer: uchebnoe posobie dlya uchitelei]. M.: Mariinsko-Posad branch of FSBE HPE “MarSTU”, 2011. 20 p. [in Russian] 2. Artyukhina A.I., Marymova E.B., Makedonova Yu.A., Firsova I.V. Interaktivnyi metod obucheniya v meditsinskom vuze na primere rolevoi igry [An interactive teaching method in a medical university using an example of a role-playing game]. Uspekhi sovremennogo estestvoznaniya [Successes in Modern Natural Sciences]. 2014. No. 4. pp. 122-126. [in Russian] 3. Garanin A.A., Garanin R.M. Klassifikatsiya meditsinskikh keisov v zavisimosti ot tipa klinicheskoi situatsii [Classification of medical cases depending on the type of clinical situation]. Alma mater (Vestnik vysshei shkoly) [Alma mater (Bulletin of higher education)]. 2015. No. 7. pp. 54–59. [in Russian] 4. Eremin A.S. Razrabotka i testirovanie keisov: osobennosti razrabotki keisov, vybor osnovnykh osobennostei, plan i tekst keisa [Development and testing of cases: features of the development of cases, selection of the main features, plan and text of the case]. Innovatsii v obrazovanii [Innovations in Education]. 2010. No. 3. pp. 15–36. [in Russian] 5. Adamo G. Simulated and standardized patients in OSCEs achievements and challenges 1992–2003. Med Teach. 2003; Vol. 5 (3): 262–70. 6. Сantrell M. А practical guide for medical teachers. Churchill Livingstone. Elsevier. 2011. pp.121-126 7. Davis M.H., Friedman Ben-David M., Harden R.M., Howie P., et al. Portfolio assessment in medical student’s final examinations. Med Teach. 2001; Vol. 23: 357–66. 8. Harden R.M. The integration ladder. Med. Educ. 2000:34:551-7. 9. Liebman C.B., Hyman C.S. A mediation skills model to manage disclosure of errors and adverse events to patients // Health Aff. (Millwood). 2004. Vol. 23, N 4. P. 22–32. 10. Malik A.Sh., Hussain R. Twelve tips for developing an integrated curriculum // Medical teacher 2011. 33: pp.99-104. 11. Mestergazi G.M. A doctor and a patient, or in a new way about the old: a training manual // 2nd ed. - M .: BINOM. Laboratory of Knowledge, 2009. - 112 p. 12. Prideaux D. Integrated Learning. A practical guide for medical teachers. Churchill Livingstone. Elsevier. 2009. pp.181-186 13. Stewart M.A. Effective physician-patient communication and health outcomes: a review. CMAJ. 1995. Vol. 152, N 9. P. 1423–1433.
Көрген адамдардың саны: 338

Түйенді сөздер:

Мақалалар санаты: Медицина білімберу

Библиографиялық сілтемелер

Каскабаева А.Ш., Жумадилова З.К., Муздубаева Ж.Е., Ботабаева А.С. Интегрирленген клиникалық симпозиум - әдісімен терапияны оқыту // Ғылым және Денсаулық сақтау. 2019. 6 (Т.21). Б. 63-66.

Авторизируйтесь для отправки комментариев