Фильтр
Автор(ы):
  
ОЦЕНКА ВЛИЯНИЯ МЕДИКО-ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО КОНСУЛЬТИРОВАНИЯ НА ПРИВЕРЖЕННОСТЬ ПАЦИЕНТОВ К ЛЕЧЕНИЮ АНТИГИПЕРТЕНЗИВНЫМИ ПРЕПАРАТАМИ

Введение: медицинское консультирование, направленное на пропаганду здорового образа жизни и поведения, может значительно снизить риски развития и устранить ведущие причины артериальной гипертонии (АГ). Приверженность к лечению существенно возрастает при проведении терапевтического обучения

Цель: оценка эффективности медицинского и психологического консультирования и обучения пациентов с артериальной гипертонией.

Материалы и методы: В течение ...

Подробнее
2018 год | Выпуск: 4 | Страницы: 34-49

ВЛИЯНИЕ ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ ФАКТОРОВ НА ПРИВЕРЖЕННОСТЬ ПАЦИЕНТОВ С АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТОНИЕЙ К ЛЕЧЕНИЮ. ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ

Приверженность к терапии - это соответствие поведения пациента рекомендациям врача, включая прием препаратов, диету и изменение образа жизни. Распространенность БСК среди лиц, страдающих депрессивным синдромом, выше, чем в популяции в целом. Депрессия может негативно влиять на приверженность пациентов к терапии.

Целью исследования является проведение систематического поиска научной информации по оценке влияния психологического состояния у лиц, проживающих в условиях экологического неблагополучия, на развитие артериальной гипертонии и приверженность пациентов к лечени...

Подробнее
2018 год | Выпуск: 3 | Страницы: 127-138

РАДИАЦИЯЛЫҚ ЗАРДАП ШЕККЕН ЖӘНЕ ЖҮРЕК- ҚАН ТАМЫРЛАР ЖҮЙЕСІ АУРУЛАРЫМЕН СЫРҚАТТАНАТЫН ГЕРОНТОЛОГИЯЛЫҚ НАУҚАСТАРДЫҢ РЕАБИЛИТАЦИЯСЫ
Мақалада радиациялық ластанған аймақтарда тұрғылықты мекендейтін геронтологиялық науқастарда аурушандық құрылымы көрсетіліп, DASI сауалнамасы бойынша өмір сүру сапасы бағаланған және осы науқастардағы реабилитациялық шаралар нәтижелігі келтірілген.
Подробнее
2013 год | Выпуск: 1 | Страницы: 30-32

REHABILITATION THE ELDERLY & SENILE AGE PATIENTS WITH CARDIOVASCULAR PATHOLOGY, WHICH WERE UNDERGONE OF INFLUENCE OF RADIOACTIVE FACTOR
Data of morbidity structure of elderly & senile age patients, which were living in radioactive pollution zone, estimation of pa-tient’s life quality according to inquest DASI & results of rehabilitative measures were described to article.
Подробнее
2013 год | Выпуск: 1 | Страницы: 30-32

ПАЦИЕНТТЕРДІҢ ГИПЕРТЕНЗИЯҒА ҚАРСЫ ПРЕПАРАТТАРМЕН ЕМДЕУГЕ БЕЙІМДІЛІГІНЕ МЕДИЦИНАЛЫҚ-ПСИХОЛОГИЯЛЫҚ КОНСУЛЬТАЦИЯ БЕРУДІҢ ЫҚПАЛЫН БАҒАЛАУ
Кіріспе: салауатты өмір салты мен мінез-құлықты насихаттауға бағытталған медициналық консультация беру артериялық гипертонияның (АГ) даму қауіптерін едәуір төмендетіп, сондай-ақ оның жетекші себептерін жоя алады. Емдеуге бейімділік терапиялық оқытуды жүргізу кезінде айтарлықтай артады.
Мақсаты: артериялық гипертониясы бар пациенттерге медициналық және психологиялық консультация берудің және оқытудың тиімділігін бағалау.
Материалдар мен әдістер: 2015-2017 жылдардың ішінде АГ-ға шалдыққан науқастарға арналған денсаулық мектебін ұйымдастыру аясында РМЭ ҒЗИ-дың оңалту орталығы ...
Подробнее
2018 год | Выпуск: 4 | Страницы: 34-49

ПСИХОЛОГИЯЛЫҚ ФАКТОРЛАРДЫҢ АРТЕРИЯЛЫҚ ГИПЕРТОНИЯСЫ БАР ПАЦИЕНТТЕРДІҢ ЕМДЕЛУГЕ БЕЙІМДІЛІГІНЕ ЫҚПАЛЫ. ӘДЕБИЕТТІК ШОЛУ

Емдеуге бейімділік – бұл пациент мінез-құлқының дәрігердің ұсынымдарына сәйкестігі, соның ішінде препараттарды қабылдау, диета және өмір салтын өзгерту. ҚЖА таралушылығы тұтас популяциядағыдан қарағанда күйзеліс синдромына шалдыққан адамдардың арасында жоғарырақ. Күйзеліс пациенттердің емдеуге бейімділігіне теріс ықпал етуі мүмкін.

Зерттеу мақсаты экологиялық қолайсыздық жағдайларында тұрып жатқан адамдардың психологиялық жай-күйінің артериялық гипертонияның дамуына және пациенттердің емдеуге бейімділігіне ықпалын бағалау бойынша ғылыми ақпаратты жүйелі іздеу болып т...

Подробнее
2018 год | Выпуск: 3 | Страницы: 127-138

EVALUATION OF THE IMPACT OF MEDICAL AND PSYCHOLOGICAL COUNSELLING ON PATIENT ADHERENCE TO ANTIHYPERTENSIVE TREATMENT
Introduction: medical counselling promoting healthy lifestyles and behaviour can significantly reduce developmental risk and eliminate the leading causes of hypertension (AH). Adherence to treatment can be enhanced by therapeutic education.
Aim: assessment of the effectiveness of medical and psychological counselling and training of patients with arterial hypertension.
Methods:  During the period 2015-2017 24 cycles of lectures on therapeutic training were conducted on the basis of the rehabilitation centre of the SRI RME within the framework of the organization o...
Подробнее
2018 год | Выпуск: 4 | Страницы: 34-49

THE INFLUENCE OF PSYCHOLOGICAL FACTORS ON ADHERENCE OF PATIENTS WITH ARTERIAL HYPERTENSION TO TREATMENT. A LITERATURE REVIEW

Adherence to therapy is the correspondence of the patient's behavior to the recommendations of the doctor, including taking medications, diet and changing lifestyle. The prevalence of CVD among people with depressive syndrome is higher than in the population as a whole. Depression can adversely affect patient adherence to therapy.


Подробнее
2018 год | Выпуск: 3 | Страницы: 127-138