Фильтр
Автор(ы):
  
СОВРЕМЕННЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ ПРОГНОЗИРОВАНИЯ ПРЕЭКЛАМПСИИ И ЕЁ ОСЛОЖНЕНИЙ. ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ

Введение: Гипертензивные расстройства во время беременности являются одной из основных причин материнской и перинатальной заболеваемости и смертности во всём мире. После установления диагноза преэклампсии тяжелой степени для определения приоритетности и планирования дальнейшей тактики ведения н...

Подробнее
2018 год | Выпуск: 4 | Страницы: 86-106

ПРЕЭКЛАМПСИЯНЫ БОЛЖАУДЫҢ ҚАЗІРГІ ЗАМАН МҮМКІНДІКТЕРІ ЖӘНЕ ОНЫҢ АСҚЫНУЛАРЫ. ӘДЕБИЕТТЕРДІ ШОЛУ.

Кіріспе: Бүкіл дүние жүзінде жүктілік кезіндегі гипертензиялық бұзылулар аналар мен перинаталдық аурулардың және өлімнің негізгі себебі болып табылады. Ауыр дәрежедегі преэклампсия диагнозы қойылғаннан кейін, науқасты  одан ары қаратай жүргізу тактикасы мен жоспарлаудың басымдылығын анықтау үшін әртүрлі кезеңд...

Подробнее
2018 год | Выпуск: 4 | Страницы: 86-106

АНТРОПОГЕНДІ ХИМИЯЛЫҚ ФАКТОРЛАРДЫҢ ҰРЫҚ ДАМУЫНЫҢ ТЕЖЕЛУ СИНДРОМЫНА ӘСЕРІ. ӘДЕБИЕТКЕ ШОЛУ.

БДҰ мәліметтері бойынша ұрықтың жатыр ішілік дамуының тежелуімен туатын нәрестелердің кездесу жиілігі Орта Азияда 31,1 %-дан, Еуропа елдерінде 6,5%-ға дейін, ТМД елдерінде 2,4%-17%-ға дейін өзгереді. Бұл патологияның дамуына әсер ететін негізгі әлеуметтік-экономикалық факторлардың бірі, анасының шылым шегуі, экология деңг...

Подробнее
2018 год | Выпуск: 2 | Страницы: 129-147

THE MODERN POSSIBILITIES OF PREDICTION OF PRE-ECLAMPSIA AND ITS COMPLICATIONS. A LITERATURE REVIEW
Background: One of the main causes of maternal and perinatal morbidity and mortality around the world is hypertensive disorder during pregnancy. After diagnosis of severe preeclampsia it is necessary of accurate risk assessment and management for both  the mother and the fetus at different times. The prognostic model is an alternative basis for clinical practice, for predicting patient's future outcomes and for making decisions to improve them.
The aim: analysis of literature data of models for the prediction of pre-eclampsia and its complications.
Materials and metho...
Подробнее
2018 год | Выпуск: 4 | Страницы: 86-106

THE INFLUENCE OF ANTHROPOGENIC CHEMICAL FACTORS ON THE DEVELOPMENT OF FETAL DEVELOPMENT RETARDATION SYNDROME. A LITERATURE REVIEW.

According to WHO, the incidence of newborns with intrauterine growth retardation ranges from 31.1% in Central Asia to 6, %% in Europe, from 2.4% to 17% in the CIS. The analysis of literary sources confirms the fact that the main socio-economic factors affecting the development of this pathology are smoking of mother, the level of ecology, the effect of industrial wastes and the problems of their utilization. The growth of general and somatic morbidity by separate classes of diseases was observed in almost 1.5-2.3 times, an increase in the frequency of complicated births, an i...

Подробнее
2018 год | Выпуск: 2 | Страницы: 129-147