Online ISSN: 3007-0244,
Print ISSN:  2410-4280
Фильтр
Автор(ы):
  
ОТДАЛЕНЫЕ ЭФФЕКТЫ МАЛОЙ ДОЗЫ ГАММА-ИЗЛУЧЕНИЯ. ИММУНОЛОГИЧЕСКИЙ АСПЕКТ
В отдаленном периоде после действия малой дозы гамма-излучения на фоне лимфоцитоза регистрируется снижение количества субпопуляции Т-лимфоцитов с хелперной и увеличение Т-лимфоцитов с супрессорной ак-тивностью, повышается функция неспецифического фагоцитарного звена иммунитета. Недостаточность функции гуморального звена иммунитета проявляется в  повышении количества В-лимфоцитов, антителооб-разующей способности селезенки и низкой концентрации ЦИК в сыворотке крови.
Подробнее
2014 год | Выпуск: 3 | Страницы: 34-36

ОТДАЛЕННЫЕ ЭФФЕКТЫ РАЗЛИЧНЫХ ДОЗОВЫХ НАГРУЗОК ГАММА-ИЗЛУЧЕНИЯ НА Т-СИСТЕМУ ИММУНИТЕТА
В отдаленном периоде после воздействия различных дозовых нагрузок гамма-излучения отмечается снижение количества субпопуляции Т-лимфоцитов с хелперной активностью и повышение Т-лимфоцитов с супрессорной активностью, и нормализация функциональной способности лейкоцитов.
Подробнее
2014 год | Выпуск: 3 | Страницы: 37-39

ОТДАЛЕННЫЕ ЭФФЕКТЫ РАЗЛИЧНЫХ ДОЗОВЫХ НАГРУЗОК ГАММА-ИЗЛУЧЕНИЯ НА НЕСПЕЦИФИЧЕСКУЮ ФАГОЦИТАРНУЮ РЕЗИСТЕНТНОСТЬ ОРГАНИЗМА
В ближайшем и отдаленном периодах все виды дозовых нагрузок вызывают повышение неспецифической фа-гоцитарной резистентности организма, степень напряжения адаптационных механизмов зависит от дозы гамма-излучения.
Подробнее
2014 год | Выпуск: 3 | Страницы: 40-42

ОТДАЛЕННЫЕ ЭФФЕКТЫ РАЗЛИЧНЫХ ДОЗОВЫХ НАГРУЗОК ГАММА-ИЗЛУЧЕНИЯ НА ГУМОРАЛЬНОЕ ЗВЕНО ИММУНИТЕТА
В отдаленном периоде после различных дозовых нагрузок гамма-излучения отмечается увеличение количества СД19+лимфоцитов, снижение антителообразования в селезенке, концентрации ЦИК в сыворотке крови и по-вышение индекса супрессии.
Подробнее
2014 год | Выпуск: 3 | Страницы: 43-45

ОТДАЛЕННЫЕ ЭФФЕКТЫ СУБЛЕТАЛЬНОЙ ДОЗЫ ГАММА-ИЗЛУЧЕНИЯ НА ИММУНОЛОГИЧЕСКУЮ РЕАКТИВНОСТЬ ОРГАНИЗМА
В эксперименте выявлено, что в отдаленном периоде после действия сублетальной дозы гамма-излучения отмечается повышение субпопуляций Т-лимфоцитов с хелперной активностью и понижение Т-лимфоцитов с су-прессорной активностью. Восстанавливается функциональная способность в клеточном звене иммунитета, повышаются функциональные способности неспецифического фагоцитарного звена иммунитета, и проявляется недостаточность в гуморальном звене иммунитета.
Подробнее
2014 год | Выпуск: 3 | Страницы: 46-48

ҚАЛҚАНША БЕЗІ ІСІКТЕРІНДЕ Р53-БАЙЛАНЫСТЫРУШЫ НӘРУЫЗ 1 ОШАҚТАРЫНЫҢ ҚАЛЫПТАСУЫ: ҚАЛҚАНША БЕЗІ КАНЦЕРОГЕНЕЗІНДЕ ГЕНОМДЫ ТҰРАҚСЫЗДЫҚТЫҢ БЕЛСЕНДІЛІГІ. ӘДЕБИЕТТЕРДІ ШОЛУ
Кіріспе: Қазіргі таңда канцерогенездің молекулярлық-жасушалық механизмдерін зерттеуде үлкен қадамдар жасалды, әртүрлі локализациялық ісіктердің онкогендер мен антионкогендердің, оның ішінде қалқанша безінің қатерлі ісігінің дамытудағы рөлі анықталды. Қалқанша безінің ісігі мен қатерлі ісіктерінің басым көпшілігі әр-түрлі дәрежелі дифференциациялық, морфогенетикалық және биохимиялық ерекшеліктері, клиникалық ағымы және болжауы фолликулярлық эпителийден дамиды.
Мақсаты: Қалқанша безінің канцерогенезінде генетикалық тұрақсыздықты белсендіру туралы ғылыми ақпараттарды іздестіруді жүргізу.
Подробнее
2019 год | Выпуск: 2 | Страницы: 25-37

ҚАЗАҚСТАННЫҢ ӨНЕРКӘСІП ДАМЫҒАН АЙМАҚТАРЫНДАҒЫ АДАМ ДЕНСАУЛЫҒЫНА ЭКОЖҮЙЕНІҢ ӘСЕРІ. ӘДЕБИЕТТЕРДІ ШОЛУ.
Кіріспе: Республикамыздың көптеген аймақтарында экологиялық жағдай тек қолайсыз ғана емес, сонымен бірге апатты жағдай. Қазақстанның ірі қалаларының экологиялық мәселелері тау-кен, түсті және қара металлургияны дамытумен байланысты. Халықтың, көлік және өнеркәсіп кәсіпорындарының шамадан тыс жоғары концентрациясы табиғи ортадағы экологиялық тепе-теңдіктің бұзылуына әкеледі. Адам денсаулығына теріс әсер ететін атмосфералық ауаның ластануы экожүйенің зақымдануының негізгі себептерінің бірі болып табылады.
Мақсаты: Қазақстанның өнеркәсіптік аймақтары экожүйесінің адам денсаулығына әсері ту...
Подробнее
2018 год | Выпуск: 4 | Страницы: 107-132

FEATURES OF ADAPTATION OF CELLULAR IMMUNITY IN LATE PERIOD AFTER INFLUENCE OF FRACTIONAL DOSE OF GAMMA-IRRADIATION
Бейімделу синдромының барлық кезеңдерінде фракциональдық гамма – сәуле әсерінен алшақ кезеңде иммундық жүйенің арнайы емес фагоцитарлы буынның төзімділігінің артуы анықталды.
Подробнее
2014 год | Выпуск: 4 | Страницы: 59-62

CONDITION OF SPLEEN AND LYMPHATIC NODES OF SMOLL INTESTINE IN LATE PERIOD AFTER INFLUENCE OF SUBLETAL DOZE OF GAMMA-IRRADIATION AND EMOTIONAL STRESS
Changes which take place in peripheral lymphoid organs reflect migration capacity of lymphoid cells to the side of central lymphoid organs in early stages of general adaptation syndrome. Подробнее
2014 год | Выпуск: 4 | Страницы: 53-56

LATE EFFECTS OF DIFFERENT DOZES GAMMA-IRRADIATION FOR LYMPHOID ORGANS OF IMMUNOGENESIS
In late period after submortal and fractional influence of different of gamma-irradiation the number of lymphoid cells in thymus and lymphatic nodes of small intestine is decreased. Thymus and spleen atrophy, lymphoid index and number of lymphoid cells in lymphatic nodes of small intestine are decreased.
In late period after influence of small doze of gamma-irradiation thymus atrophies, redistribution of lymphoid cells from thymus and lymphatic nodes of small intestine to bone marrow and spleen occurs.
Подробнее
2014 год | Выпуск: 4 | Страницы: 49-53

LATE EFFECTS OF SMOLL DOZE OF GAMMA-IRRADIATION FOR LYMPHOID ORGANS
Late period after influence of small doze of gamma-irradiation thymus atrophies and redistribution of lymphoid cells occurs from thymus and lymphatic nodes into bone marrow and spleen. Подробнее
2014 год | Выпуск: 4 | Страницы: 46-48