Online ISSN: 3007-0244,
Print ISSN:  2410-4280
ҚАЗАҚСТАННЫҢ ӨНЕРКӘСІП ДАМЫҒАН АЙМАҚТАРЫНДАҒЫ АДАМ ДЕНСАУЛЫҒЫНА ЭКОЖҮЙЕНІҢ ӘСЕРІ. ӘДЕБИЕТТЕРДІ ШОЛУ.

Кіріспе: Республикамыздың көптеген аймақтарында экологиялық жағдай тек қолайсыз ғана емес, сонымен бірге апатты жағдай. Қазақстанның ірі қалаларының экологиялық мәселелері тау-кен, түсті және қара металлургияны дамытумен байланысты. Халықтың, көлік және өнеркәсіп кәсіпорындарының шамадан тыс жоғары концентрациясы табиғи ортадағы экологиялық тепе-теңдіктің бұзылуына әкеледі. Адам денсаулығына теріс әсер ететін атмосфералық ауаның ластануы экожүйенің зақымдануының негізгі себептерінің бірі болып табылады.

Мақсаты: Қазақстанның өнеркәсіптік аймақтары экожүйесінің адам денсаулығына әсері туралы ғылыми ақпараттарды жүйелі іздестіруді жүргізу.

Іздеу стратегиясы: Іздеу көздері мамандандырылған іздеу Google Scholar жүйелерін және «қолмен» электронды ғылыми-зерттеу кітапханаларын CyberLeninka, сондай-ақ әдебиет талдауын пайдалана отырып, PubMed (https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/) дерекқорда әдеби көздер іздестірілді. Іздеу тереңдігі 15 жыл болды: 2003 жылдан 2018 жылға дейін. Біз PubMed-те мынадай негізгі түйінді сөздерді қолдандық MeSH Terms: Kazakhstan, heavy metals, lead,technogenesis, bioaccumulation, environmental pollution. Қосу критерийлері: мақалалардың толық нұсқалары, метаанализдер және жүйелік шолулар; Қазақстан Республикасының аумағында жүргізілген зерттеулер бойынша ағылшын, орыс тілдеріндегі мақалалар. Алу критерийлері: жалғыз жағдайларды сипаттайтын мақалалар және бірқатар оқиғалар; 2003 жылға дейін жарияланған мақалалар; дәлелдемелі базасы жоқ материалдар, есептердің жиынтығы, тезистер және газет публикациялар. Барлығы 3871 дереккөз анықталды, олардың 83-і кейінгі талдау үшін іріктелді.

Нәтижелері: Әдеби мәліметтерді талдау Қазақстанның экологиялық кернеу аймақтары ішінде Шығыс Қазақстан, Қарағанды, Павлодар, Қостанай, Ақтөбе облыстарының және Алматы, Өскемен, Семей, Риддер, Хромтау, Кентау және басқа қалалардың ерекше орын алатынын көрсетті [2]. 2016 жылғы әдебиеттер мәліметтері бойынша, қоршаған ортаның ластануынан туындаған аурулардың нәтижесінде әлемде жыл сайын 3 миллион адам қайтыс болады. Олардың ішінде 5 жасқа дейінгі 1,7 миллион бала (ДДҰ-ның 2017 жылға сай). Қазақстан Республикасында қолайсыз экожүйемен өнеркәсіптік аймақтардың әрбір 10-шы ересек тұрғындары түрлі дәрежедегі жүрек-қан тамырлары жүйесінің ауруларынан зардап шегеді. Мысалы, жүрек-қан тамырлары жүйесі ауруларының жалпы санының жүректің ишемиялық ауруы үлесі Екібастұз қаласы 28%, Теміртау және Тараз 10%, Ақтау қаласы 5% және Өскемен қаласы 8% - ды құрады [21].

Қорытынды: Қазақстанның өнеркәсіптік өңірлеріндегі экожүйені жетілдіру және оның салдарынан сырқаттанушылықты төмендету және халықтың денсаулығы көрсеткіштерін жақсарту - мемлекет, қоғам және денсаулық сақтау органдары үшін ең маңызды міндет болып табылады.

Галия Т. Нурмадиева 1, https://orcid.org/0000-0001-8720-349X

Бекболат А. Жетписбаев ¹, https://orcid.org/0000-0002-8903-8560

 

1 Патофизиология кафедрасы,

Семей қаласының Мемлекеттік медициналық университеті,

Семей қ, Қазақстан Республикасы.

a:2:{s:4:"TEXT";s:65535:"a:2:{s:4:"TEXT";s:73417:"

1.         Адрышев А.К. Техногенное загрязне-ние природной среды отходами нефтегазовой отрасли // Актуальные проблемы экологичес-кой безопасности с пути их решения в Казахстане. Усть-Каменогорск. ВКГТУ (Восточно-Казахстанский государственный технический университет). 2008. С. 55-109.

2.         Алешина Н.Ю., Музафарова А.Ш. Характеристка экологической ситуации в г.Риддер Восточно-Казахстанской области (ретроспективный анализ за 2004-2013 гг.) // Гигиена труда и медицинская экология. 2016. №1 (50). С. 24-31.

3.         Алишев Н.В., Драбкин Б.А., Шубик В.М., Николаева H.A., Пучкова Е.И. Последст-вия ядерных испытаний на семипалатинском полигоне // Медицина экстремальных ситуаций. 2012. №1(39). С. 69-75.

4.         Анзельм К.А. Наблюдение за наличием тяжелых металлов в пахотным горизонте орошаемых сероземов Южного Казахстана // Известия Тимирязевской сельскохозяйствен-ной академии. 2012. В.1. С. 142-145.

5.         Анурьева А.Н., Лопарёва Т.Я. Биокумуляция микроэлементов бентосными организмами и их миграция в биоте озеро Балхаш // Вестник Астраханского государственного технического университета. Серия: Рыбное хозяйство. 2015. №1. С. 86-92.

6.         Асылбекова С.Ж., Исбеков К.Б., Лопарева Т.Я., Анурьева А.Н. Влияние воздуш-ных выбросов промышленного комплекса ПО «Балхаш-цветмет» на биоценозы озера Балхаш // Вестник Астраханского государственного технического университета. Серия: Рыбное хозяйство. 2011.№1. С. 7-14.

7.         Байдаулет И.О., Намазбаева З.И., Досыбаева Г.Н., Базелюк Л.Т., Сабиров Ж.Б., Кусаинова Д.С. Факторы риска для здоровья детского населения в напряженных экологических условиях загрязнения свинцом // Гигиена и санитария. 2013. №6. С. 64-69.

8.         Батралина Н.Ж. Состояние водных ресурсов Восточно-Казахстанской области // Гигиена труда и медицинская экология. 2016. №4 (53). С. 34-40.

9.         Белихина Т.И., Пивина Л.М., Дюсупов А.А., Семенова Ю.М., Манатова А.М., Чайжунусова Н.Ж. Методологические основы организации медико-экологических исследова-ний по оценке состояния здоровья населения экологически неблагоприятных территорий республики казахстан // Наука и Здравоохранение. 2017. №5. С. 29-41.

10.     Беркинбаев Г.Д., Федоров Г.В., Демченко А.И., Белявцев Е.П. Радоно-проявления Восточно-Казахстанской области // Сборник научных трудов Министерства охраны окружающей среды РК. Алматы. 2006. С. 102-103.

11.     Бульбина С.В. Состояние здоровья детей г. Актобе // Медицинский журнал Западного Казахстана. №1 (33). 2012. С. 46-47.

12.     Валеев Т.К., Сулейманов Р.А., Егорова Н.Н. и др. Материалы эколого-гигиенических исследований качества водных объектов на территориях горнорудного района // Вода: Химия и экология. 2015. № 3. С.30–33.

13.     Газалиева М.А., Ахметова Н.Ш., Утеубаева Г.Ж., Барменова А.С., Куликбаева А.С., Исина С.Т. Риск развития иммуноде-фицитных состояний и аллергопатологии у населения экологически неблагополучных регионов Республики Казахстан // Вестник КазНМУ. 2017. №4. С. 430-433.

14.     Галямова Г.К., Зайцев В.Ф., Волкова И.В. Цинк в почвах города Усть-Каменогорска // География и геоэкология Юг России. 2013. N2. С. 114-119.

15.     Голобородько Е.А. Физиологическая оценка адаптивных возможностей организма школьников, проживающих в зоне экологического неблагополучия: дисc. ... канд. биол. наук. Караганда, 2011. 132с.

16.     Гончарук Е.И. Состояние воды открытых водоемов на техногенной зоне. // Коммунальная гигиена. 2006. N1. С.440.

17.     Государственная программа развития здравоохранения Республики Казахстан «Денсаулық» на 2016-2020гг. https://kaznmu.kz/rus/wp-content/uploads/2016/-03/densaulyk_2016-2020_0.pdf. от 1.02.2010 г. №922.

18.     Дюсембаева Н.К. Гигиенические и экологические аспекты г. Балхаша // Гигиена труда и медицинская экология. 2015. №4 (49). С.62-68.

19.     Елешев Р.Е., Рамазанова Р.Х. Активность почвенных ферментов в зависимости отсодержания в почве тяжелых металлов при длительном применении минеральных удобрений. Материалы международной конференции, посвещенной 100-летию В.М. Боровского «Современное состояние и перспективы развития мелиоративного почвоведения». Алматы: КазНИИ почвоведения. 2009. С.149–151.

20.     Ермагамбетова А.П. Влияние экологи-ческого неблагополучия на состояние нервной системы населения, проживающего в регионе нефтегазовых месторождений актюбинской области // Медицина и здравоохранение. Астраханский медицинский журнал. №4 (7). 2012. С. 110-112.

21.     Ибраева Л.К., Каракушикова А.С., Тогузбаева К.К. Заболевания сердечно-сосудистой системы у населения промышленных городов Республики Казахстан // Вестник КазНМУ. 2014. №3 (3). С. 212-214.

22.     Казахстан 2030. Стратегия развития Казахстана до 2030г. Материал взят с сайта:http://tarih-begalinka.kz/ru/history/-independent/history/page3385/.

23.     Кaлиевa Ж.К., Пивинa Л.М., Тaнышевa Г.А., Юрковская О.А. О влиянии aнтрoпoгенных химических фaктoрoв и курения нa рaзвитие синдрoмa зaдержки рaзвития плoдa. oбзoр литерaтуры // Наука и Здравоохранение. 2018. Т.20. № 2. С. 129-147.

24.     Каратаев М.А. Современная экологическая ситуация и обеспечение устойчивого развития Рудно-Алтайской природнохозяйственной системы // Науки о земле. Всероссийский журнал научных публикаций. 2011. №3(4). С. 83-87.

25.     Карашова Г.И., Сатыбалдиева У.А., Сакебаева Л.Д., Жумагазиева М.С., Шаяхметова К.Н., Кандыгулова Г.Ж. Влияние техногенной нагрузки на показатели заболеваемости системы кровообращения // Медицинский журнал Западного Казахстана. 2012. №2 (34). С. 25-28.

26.     Качество поверхностных вод на территории Республики Казахстан за 2015 год (обзор водного компонента информационного бюллетеня Департамента экологического мониторинга РГП «Казгидромет» «О состоянии окружающей среды Республики Казахстан за 2015 год») // Астана. 2015. С.131.

27.     Кенжебеков Н. Приоритеты развития промышленности Карагандинской области // Вестник Киевского национального университета им. Т.Шевченко. Экономика. 2012. №143. С.37-40.

28.     Кожахметова Б.А. О проблемах экологии Павлодарского региона // Экология. Интерактивная наука. 2018. №5(27). С.67-69.

29.     Куандыков Е.К., Цой И.Г., Куандыкова Р.К. Содержание тяжелых металлов в волосах подростков г.Кентау // Экология и гигиена. 2007. №4. С.50-52.

30.     Куров Б.М. Как уменьшить загрязнение окружающей среды автотранспортом // Аналитический ежегодник. Алматы. 2008. N5. С.43-49.

31.     Кызылтаева Т.А. Риддер қаласы және глубокое кентінің топырақ пен сулардың түбіндегі шөгінділерді салыстырмалы экологиялық химиялық бағалау // Гигиена труда и медицинская экология. 2016. №1 (50). С. 62-67.

32.     Кызылтаева Т.А., Хантурина Г.Р., Сейткасымова Г.Ж. и др. Эколого-химическая оценка водных ресурсов территорий, прилегающих к техногенной зоне // Медицина труда и экология человека. 2016. N2. С. 20-24.

33.     Лопарëва Т.Я., Шарипова О.А., Петрушенко Л.В. Уровень накопления токсикантов в мышечной ткани рыб в водных бассейнах Республики Казахстан // Вестник АГТУ Сер: Рыбное хозяйство. 2016. № 2. С.115-121.

34.     Малимбаева А.Д., Смагулова С.С. Влияние применения минеральных и органических удобрений на накопление тяжелых металлов в лугово-каштановой почве // Вестник сельскохозяйственной науки Казахстана. Алматы: Издательство Бастау. 2008. №10. C. 20–21.

35.     Мамбеталин Е.С., Черненко И.А., Байденов Ч.Б. Оценка роли тяжелых металлов (Pb, Cd) в формировании патологии мочевыделительной системы (на примере г.Алматы) // Актуальные проблемы транспорт-ной медицины. 2015. № 4. т. 2 (42-2). С. 89-92.

36.     Мамбетказиева Р.А., Данилова А.Н., Мамбетказиев Е.А. Региональные особеннос-ти природной среды Восточного Казахстана // Вестник КАСУ. 2011. №6. С.35-39.

37.     Мамырбаев А.А., Бекмухамбетов Е.Ж., Засорин Б.В., Кибатаев К.М. Содержание металлов в волосах и крови детского населения городов Актюбинской области // Гигиена и санитария. 2012. N3. С. 61-62.

38.     Манатова А.М., Семенова Ю.М., Пивина Л.М., Белихина Т.И., Дюсупов А.А., Рахимжанова А.А. Оценка психологического статуса лиц, проживающих в условиях радиационного воздействия: систематический обзор // Наука и Здравоохранение. 2017. №5. С. 145-157.

39.     Мухаметжанова З.Т., Жумабекова Г.С. Влияние метеорологических условий на уровень загрязнения воздушной среды г.Риддер // Экология и гигиена. 2016. №3. С. 94-97.

40.     Мухаметжанова З.Т. Современное состояние проблемы загрязнения окружающей среды // Гигиена труда и медицинская экология. 2017. №2 (55). С. 11-20.

41.     Мынбаева Б.Н. Анализ природных и антропогенных факторов загрязнения окружающей среды // Вестник Алтайского государственного аграрного университета. 2012. N2 (88). С. 52-56.

42.     Мынбаева Б.Н. Популяционная структура микрофлоры почв г.Алматы при загрязнении их тяжелыми металлами // Вестник Башкирского университета. 2012. Т.17. N3 (12). С.1282-1284.

43.     Наблюдения за состоянием атмосферного воздуха на территории Республики Казахстан за 2017 год (обзор информационного бюллетеня Департамента экологического мониторинга РГП «Казгидромет» «О состоянии окружающей среды Республики Казахстан за 2017 год») kazhydromet.kz/ru/-news/v-kazgidromet-podveli-itogi-monitoringa-vozduha-za-2017-god // Астана. 2017.

44.     Нажметдинова А.Ш., Сарманбетова Г.К. Особенности санитарно-гигиенической оценки степени загрязнения химическими контаминантами г. Алматы // Экология и здоровье населения. Международный журнал прикладных и фундаментальных исследований. 2015. № 12. С. 932-936.

45. Неменко Б.А., Илиясова А.Д., Текманова А.К., Тоесова-Бердалина Р.А. Методы расчета количества свинца в воздушном бассейне современного города // Вестник КАЗНМУ. 2012. №1. С. 341-343.

46.     Никитина З.И. Микробиологический мониторинг наземных экосистем. Новосибирск: Наука. 1991. С. 219.

47.     Омaровa Н.К. Экологическaя ситуaция в Республике Кaзaхстaн // Экология и здоровье нaции. 2016. №7(3) С. 6-12.

48.     О состоянии атмосферного воздуха в ВКО: Отчет ВКО департамента статистики. http://www.stat.gov.kz. 18.05.2016.

49.     Отчет Всемирного банка реконструкции и развития // Информационный бюллетень «Современные проблемы Иртышского бассейна». Семей. 2006. С.45-46.

50.     Панин М.С. Техногенные проблемы Усть-Каменогорска // Развитие идей континентальной биогеохимии и геохимической экологии. М.: ГЕОХИ РАН. 2010. С. 70-86.

51.     Пивина Л.М., Аукенов Н.Е., Шаймарданов Н.К., Апсаликов К.Н., Белихина Т.И., Масабаева М.Р. Анализ распространенности заболеваний населения, проживающего на территориях, прилегающих к Семипалатинскому ядерному полигону // Наука и здравоохранение. 2013. №6. С.42-43.

52.     Послание Президента Республики Казахстан Н. Назарбаева народу Казахстана. 10 января 2018г. Материал взят с сайта: Министерства обороны Республики Казахстан Источник: https://www.mod.gov.kz/rus/poslaniya_prezidenta.

53.     Сейткасымова Г.Ж. Оценка качества природной системы «поверхностная вода-почва» на примере п. Иргиз Актюбинской области // Гигиена труда и медицинская экология. 2016. №1 (50). С. 77-80.

54.     Сибиркина А.Р. Содержание тяжелых металлов в песках соснового бора Семипалатинского Прииртышья Республики Казахстан // Вестник ВГУ. Серия: Химия. Биология. Фармация. 2011. №2 С. 46-51.

55.     Сраубаев Е.Н., Кулов Д.Б., Айтмагамбетова С.С., Серик Б., Ердесов Н.Ж. Особенности динамики состояния здоровья населения, проживающего вблизи топливно-энергетического комплекса Республики Казахстан // Гигиена и санитария. 2014. №6. С. 32-36.

56.     Сулейманов Р.А., Бактыбаева З.Б., Хантурина Г.Р. и др. Эколого-гигиеническая оценка тяжелых металлов, а также разработка методических основ по установлению количественных зависимостей. Состояния водных ресурсовгорнорудных территорий республик Башкортостан и Казахстан // Медицинатруда и экология человека. 2016. №1. С. 16-20.

57.     Тажиева А.Е. Оценка гинекологической заболеваемости работниц промышленных предприятий Республики Казахстан // Оригинальные исследования. Акушерства и женских болезней. 2008. №1. С. 92-99.

58.     Тасмагамбетова А.И., Меньшикова О.В., Меньшиков В.В. Сравнительная оценка коллективного риска для здоровья населения г.Усть–Каменогорска от промышленных выбросов в атмосферу // Вестник РУДН, серия Экология и безопасность жизнедеятельности. 2011. № 3. С.104-112.

59.     Тойлыбаев А.Е., Кулотаев Ж.О. Влияние экологии и альтернативное топливо // Материалы XLI Международной научно-практической конференции КазАТК им.М.Тынышпаева. 2017. Том 3. С. 265-268.

60.     Тулебаев Р., Слажнева Т., Кенесариев У. и др. Оценка гигиенических рисков в промышленных регионах Казахстана // Алматы. 2004. С. 373.

61.     Тусупкалиев Б.Т., Бермагамбетова С.К., Тусупкалиев А.Б. Заболеваемость и содержание микроэлементов в крови у школьников, проживающих вблизи хромовых предприятий // Гигиена и санитария. 2016. №95(7). С. 655-657.

62.     Тьесова-Бердалина Р.А., Баймуратова М.А., Абиров А.С. Экологические факторы риска, влияющие на здоровье лиц зрелого возраста, проживающих вАлматы // Вестник АГИУВ. 2014. №2. С.33-36.

63.     Флек А.А. Актуальные экологические проблемы Карагандинского региона // Новая экономическая политика – основа устойчивого развития региона: материалы международной научно-практической конференции. Караганда. 2016. Т.2. С. 369-393.

64.     Шакирзянова Р.А. Гигиеническая оценка почвы г.Хромтау // Медицинский журнал Западного Казахстана. 2011. №2 (30). С. 94-97.

65.     Шалгумбаева Г.М., Рахыпбеков Т.К., Сагидуллина Г.Г., Сандыбаев М.Н., Кырыкбаева С.С., Мусаханова А.К., Семенова Ю.М., Адиева М.К., Жумырбаева Н.А., Садыбекова Ж.Т., Слямханова Н.Б., Байбусинова А.Ж., Гржибовский А.М. Заболеваемость и смертность от рака шейки матки в 2008–2012 годах на территории, прилегающей к бывшему семипалатинскому ядерному полигону // Экология человека. 2014. №5. С. 41-47.

66.     Шарипова О.А. Распределение тяже-лых металлов в донных отложениях озера Балхаша в зависимости от природных и антро-погенных // Вестник Томского государственного университета. 2015. № 390. С. 225–230.

67.     Яковлева Н.А., Альмурзаева С.И., Лимешкина Е.С., Ибрагимова Б.Ы., Богомазова О.А. Гигиенические аспекты разработки и мониторинга целевых показате-лей качества окружающей среды промышлен-ного города // Медицина и здравоохранение. Известия Самарского научного центра Российской академии наук. 2012. №5(3). С. 644-646.

68.     Ялалтдинова А.Р., Барановская Н.В., Рихванов Л.П. Влияние выбросов пром. пред-приятий г. Усть-каменогорска на формирование элементного состава листьев тополя // Вестник ИрГТУ. 2014. №2 (85). С.108-113.

69.     Apsalikov B., Manambaeva Z., Ospanov E., Massabayeva M., Zhabagin K., Zhagiparova Z., Maximov V., Voropaeva E., Apsalikov K., Belikhina T., Abdrahmanov R., Cherepkova E., Tanatarov S., Massadykov A., Urazalina N. BRCA1 and TP53 Gene-Mutations: Family Predisposition and Radioecological Risk of Developing Breast Cancer // Asian Pac J Cancer Prev. 2016. №17 (8). P. 4059-62.

70.     Bulgakova O., Zhabayeva D., Kussainova A., Pulliero A., Izzotti A., Bersimbaev R. MiR-19 in blood plasma reflects lung cancer occurrence but is not specifically associated with radon exposure // Oncol Lett. 2018. №15(6). P. 8816-8824.

71.     Chaizhunusova N., Madiyeva M. Tanaka K., Hoshi M., Kawano N., Noso Y., Takeichi N., Rakhypbekov T., Urazalina N., Dovgal G., Rymbaeva T., Tokanova S., Beisengazina M., Kembayeva K., Inoue K. Cytogenetic abnormalities of the descendants of permanent residents of heavily contaminated East Kazakhstan // Radiat Environ Biophys. 2017. №56 (4). P. 337-343.

72.     Chenal C., Legue F., Nourgalieva K. Delayed effects of low level acute irradiation and chronic environmental radioactive contamination on DNA lymphocytes of people living in Dolon, a settlement located in the vicinity of the Semipalatinsk nuclear test site (Kazakhstan) // Sci Total Environ. 2006. №369 (1-3). P. 91-98.

73.     Evseeva T., Belykh E., Geras'kin S., Majstrenko T. Estimation of radioactive contamination of soils from the "Balapan" and the "Experimental field" technical areas of the Semipalatinsk nuclear test site // J Environ Radioact. 2012. №109. P.52-9.

74.     Kabdyrakova A.M., Lukashenko S.N., Mendubaev A.T., Kunduzbayeva A.Y., Panitskiy A.V., Larionova N.V. Distribution of artificial radionuclides in particle-size fractions of soil on fallout plumes of nuclear explosions // J Environ Radioact. 2018. №186. P. 45-53.

75.     Larionova N.V., Lukashenko S.N., Kabdyrakova A.M., Kunduzbayeva A.Y., Panitskiy A.V., Ivanova A.R. Transfer of radionuclides to plants of natural ecosystems at the Semipalatinsk Test Site // J Environ Radioact. 2018. №186. P. 63-70.

76.     Lyakhova O.N., Lukashenko S.N., Larionova N.V., Tur Y.S. Contamination mechanisms of air basin with tritium in venues of underground nuclear explosions at the former Semipalatinsk test site // J Environ Radioact. 2012. №113. P. 98-107.

77.     Markabayeva A., Bauer S., Pivina L., Bjørklund G., Chirumbolo S., Kerimkulova A., Semenova Y., Belikhina T. Increased prevalence of essential hypertension in areas previously exposed to fallout due to nuclear weapons testing at the Semipalatinsk Test Site, Kazakhstan // Environ Res. 2018. №167. P.129-135.

78.     Panitskiy А.V., Lukashenko S.N., Kadyrova N.Z. 137Cs and 90Sr IN lizards of Semipalatinsk test site // J Environ Radioact. 2017. №166 (Pt 1). P. 91-96.

79.     Serzhanova Z.B., Aidarkhanova A.K., Lukashenko S.N., Lyakhova O.N., Timonova L.V., Raimkanova A.M. Researching of tritium speciation in soils of "Balapan" site // J Environ Radioact. 2018. P. 1-7.

80.     Solodukhin V., Poznyak V., Kabirova G., Stepanov V., Ryazanova L., Lennik S., Liventsova A., Bychenko A., Zheltov D. Natural radionuclides and toxic elements in transboundary rivers of Kazakhstan // Radiat Prot Dosimetry. 2015. №164 (4). P.542-7.

81.     Woszczyk M., Spychalski W., Boluspaeva L. Trace metal (Cd, Cu, Pb, Zn) fractionation in urban-industrial soils of Ust-Kamenogorsk (Oskemen), Kazakhstan-implications for the assessment of environmental quality. // Environ Monit Assess. 2018. №190 (6). P.362 (1-16).

82.     Zhumadilov K., Ivannikov A., Zharlyganova D., Zhumadilov Z., Stepanenko V., Apsalikov K., Ali MR., Zhumadilova A., Toyoda S., Endo S., Tanaka K., Okamoto T., Hoshi M. ESR dosimetry study on population of settlements nearby Ust-Kamenogorsk city, Kazakhstan // Radiat Environ Biophys. 2009. №48(4). P. 419-425.

83.     Zhumadilov K., Ivannikov A., Stepanenko V., Zharlyganova D., Toyoda S., Zhumadilov Z., Hoshi M. ESR dosimetry study of population in the vicinity of the Semipalatinsk Nuclear Test Site // J Radiat Res. 2013. № 54 (4). P. 775-779.

References:

1.         Adryshev A.K. Tekhnogennoe zagryaznenie prirodnoi sredy otkhodami neftegazovoi otrasli [Technogenic contamination of the environment with waste from the oil and gas industry]. Aktual'nye problemy ekologicheskoi bezopasnosti s puti ikh resheniya v Kazakhstane [Actual problems of environmental safety from the way of their solution in Kazakhstan]. Vostochno-Kazakhstanskii gosudarstvennyi tekhnicheskii universitet. [East Kazakhstan State Technical University]. 2008. P. 55-109. [in Russian]

2.         Aleshina N.Yu., Muzafarova A.Sh. Kharakteristka ekologicheskoi situatsii v g.Ridder Vostochno-Kazakhstanskoi oblasti (retrospektivnyi analiz za 2004-2013 gg.) [Characteristics of the environmental situation in the city of Ridder in the East Kazakhstan region (a retrospective analysis for 2004-2013)]. Gigiena truda i meditsinskaya ekologiya [Hygiene of work and medical ecology]. 2016. №1 (50). P. 24-31. [in Russian].

3.         Alishev N.V., Drabkin B.A., Shubik V.M., Nikolaeva H.A., Puchkova E.I. Posledstviya yadernykh ispytanii na semipalatinskom poligone [Consequences of nuclear tests at the Semipalatinsk test site]. Meditsina ekstremal'nykh situatsii [Medicine of extreme situations]. 2012. №1 (39). P. 69-75. [in Russian].

4.         Anzel'm K.A. Nablyudenie za nalichiem tyazhelykh metallov v pakhotnym gorizonte oroshaemykh serozemov Yuzhnogo Kazakhstana [Observation of the presence of heavy metals in the arable horizon of irrigated sierozems in southern Kazakhstan]. Izvestiya Timiryazevskoi sel'skokhozyaistvennoi akademii [News of the Timiryazev Agricultural Academy]. 2012. V.1. P. 142-145. [in Russian].

5.         Anur'eva A.N., Loparyova T.Ya. Biokumulyatsciya mikroelementov bentosnymi organizmami i ikh migratsiya v biote ozero Balkhash [Bioaccumulation of microelements by benthic organisms and their migration in biota Lake Balkhash]. Vestnik Astrakhanskogo gosudarstvennogo tekhnicheskogo universiteta. Serya: Rybnoe hozyaistvo [Bulletin of the Astrakhan State Technical University. Series: Fishery]. 2015. №1. P. 86-92. [in Russian].

6.         Asylbekova S.Zh., Isbekov K.B., Lopareva T.Ja., Anur'eva A.N. Vliyanie vozdushnykh vybrosov promyshlennogo kompleksa PO «Balkhash-tsvetmet» na biotsenozy ozera Balkhash [Influence of air emissions of the industrial complex of Balkhash-Tsvetmet on the biocenosis of Lake Balkhash]. Vestnik Astrakhanskogo gosudarstvennogo tekhnicheskogo universiteta. Seriya: Rybnoe hozyaistvo [Bulletin of the Astrakhan State Technical University. Series: Fisheries]. 2011.№1. P. 7-14. [in Russian]

7.         Baidaulet I.O., Namazbaeva Z.I., Dosybaeva G.N., Bazelyuk L.T., Sabirov Zh.B., Kusainova D.S. Faktory riska dlya zdorov'ya detskogo naseleniya v napryazhennykh ekologicheskikh usloviyakh zagryazneniya svintsom [Risk factors for the health of children in tense environmental conditions of lead contamination]. Gigiena i sanitariya [Hygiene and sanitation]. 2013. №6. P. 64-69. [in Russian]

8.         Batralina N.Zh. Sostoyanie vodnykh resursov Vostochno-Kazakhstanskoi oblasti [State of water resources of the East Kazakhstan region]. Gigiena truda i meditsinskaya ekologiya [Hygiene of work and medical ecology]. 2016. №4 (53). P. 34-40. [in Russian]

9.         Belikhina T.I., Pivina L.M., Dyusupov A.A., Semenova Yu.M., Manatova A.M., Chaijzhunusova N.Zh. Metodologicheskie osnovy organizatsii mediko-ekologicheskikh issledovanii po otsenke sostoyjaniya zdorov'ya naseleniya ekologicheski neblagopriyatnykh territorii Respubliki Kazahstan [Methodological bases of the organization of medical and ecological researches on an estimation of a state of health of the population of ecologically unfavorable territories of republic Kazakhstan]. Nauka i Zdravookhranenie [Science & Healthcare]. 2017. №5. Р. 29-41. [in Russian]

10.     Berkinbaev G.D., Fedorov G.V., Demchenko A.I., Belyavtsev E.P. Radono-proyavleniya Vostochno-Kazakhstanskoyj oblasti [Radon manifestations of the East Kazakhstan region]. Sbornik nauchnykh trudov Ministerstva okhrany okruzhayushhei sredy RK. [Collection of proceedings of the Ministry of Environmental Protection of the Republic of Kazakhstan. Almaty]. 2006. P. 102-103. [in Russian]

11.     Bul'bina S.V. Sostoyanie zdorov'ya detei g. Aktobe [The state of health of children in Aktobe]. Meditsinskii zhurnal Zapadnogo Kazakhstana [Medical Journal of Western Kazakhstan]. №1 (33). 2012. P. 46-47. [in Russian]

12.     Valeev T.K., Suleimanov R.A., Egorova N.N. i dr. Materialy ekologo-gigienicheskikh issledovanii kachestva vodnykh ob"ektov na territoriyakh gornorudnogo raiona [Materials of ecological-hygienic researches of quality of water objects in the territories of mining area]. Voda: Khimiya i ekologiya [Water: Chemistry and Ecology]. 2015. № 3. P.30 [in Russian]

13.     Gazalieva M.A., Akhmetova N.Sh., Uteubaeva G.Zh., Barmenova A.S., Kulikbaeva A.S., Isina S.T. Risk razvitiya immunodefitsitnykh sostoyanii i allergopatologii u naseleniya ekologicheski neblagopoluchnykh regionov Respubliki Kazakhstan [The risk of development of immunodeficiency conditions and allergopathology among the population of ecologically unfavorable regions of the Republic of Kazakhstan]. Vestnik KazNMU [Bulletin of KazNMU]. 2017. №4. P. 430-433. [in Russian]

14.     Galyamova G.K., Zaitsev V.F., Volkova I.V. Tsink v pochvakh goroda Ust'-Kamenogorska [Zinc in the soils of the city of Ust-Kamenogorsk]. Geografiya i geoekologiya Yug Rossii [Geography and geoecology South of Russia]. 2013. N2. P. 114-119. [in Russian].

15.     Goloborod'ko E.A. Fiziologicheskaya otsenka adaptivnykh vozmozhnostei organizma shkol'nikov, prozhivayushchikh v zone ekologicheskogo neblagopoluchiya [Physiological assessment of the adaptive capabilities of the organism of schoolchildren living in the zone of ecological disadvantage]: disc. ... kand. biol. Nauk [Author’s Abstract of Doct. Diss.]. Karaganda. 2011. 132p. [in Russian]

16.     Goncharuk E.I. Sostoyanie vody otkrytykh vodoemov na tekhnogennoi zone. [The state of water in open reservoirs on the man-made zone]. Kommunal'naya gigiena [Communal Hygiene]. 2006. N1. P.440. [in Russian].

17.     Gosudarstvennaya programma razvitiya zdravookhraneniya Respubliki Kazakhstan «Densaulyқ» na 2016-2020gg [The State Program of Health Development of the Republic of Kazakhstan "Densauly" for 2016-2020]. https://kaznmu.kz/rus/wp-content/uploads/2016/03/ densaulyk_2016-2020_0.pdf. ot 1.02.2010 №922. [in Russian]

18.     Dyusembaeva N.K. Gigienicheskie i ekologicheskie aspekty g.Balkhasha [Hygienic and ecological aspects of the city of Balkhash]. Gigiena truda i meditsinskaya ekologiya [Hygiene of work and medical ecology]. 2015. №4 (49). P. 62-68. [in Russian]

19.     Eleshev R.E., Ramazanova R.Kh. Aktivnost' pochvennykh fermentov v zavisimosti otsoderzhaniya v pochve tyazhelykh metallov pri dlitel'nom primenenii mineral'nykh udobrenii [The activity of soil enzymes depending on the content in the soil of heavy metals with prolonged use of mineral fertilizers ecology]. Materialy mezhdunarodnoi konferentsii, posveshchennoi 100-letiyu V.M. Borovskogo «Sovremennoe sostoyanie i perspektivy razvitiya meliorativnogo pochvovedeniya» [Materials of the international conference dedicated to the 100th anniversary of V.M. Borovskogo "The current state and prospects for the development of meliorative soil science."]. Almaty: KazNII pochvovedeniya. 2009. P.149–151. [in Russian]

20.     Ermagambetova A.P. Vliyanie ekologicheskogo neblagopoluchiya na sostoyanie nervnoi sistemy naseleniya, prozhivayushchego v regione neftegazovykh mestorozhdenii aktyubinskoi oblasti [Influence of ecological ill-health on the state of the nervous system of the population living in the region of oil and gas deposits of the Aktobe region]. Meditsina i zdravookhranenie. Astrakhanskii meditsinskii zhurnal [Medicine & health. Astrakhan Medical Journal]. №4 (7). 2012. P. 110-112. [in Russian]

21.     Ibraeva L.K., Karakushikova A.S., Toguzbaeva K.K. Zabolevanija serdechnososudistoj sistemy u naselenija promyshlennyh gorodov Respubliki Kazahstan [Diseases of the cardiovascular system in the population of industrial cities of the Republic of Kazakhstan]. Vestnik KazNMU [Bulletin of KazNMU]. 2014. №3 (3). P. 212-214. [in Russian]

22.     Kazahstan 2030. Strategiya razvitiya Kazakhstana do 2030g. [Kazakhstan 2030. Strategy of development of Kazakhstan till 2030]. Material vzjat s sajta [Material taken from the site] :http://tarih-begalinka.kz/ru/history/independent/-history/page3385/. [in Russian]

23.     Kalieva Zh.K., Pivina L.M., Tanysheva G.A., Yurkovskaja O.A. O vliyanii antropogennykh khimicheskikh faktorov i kureniya na razvitie sindroma zaderzhki razvitiya ploda. Obzor literatury [On the influence of anthropogenic chemical factors and smoking on the development of the syndrome of the maintenance of the development of the fetus. a review of the literature]. Nauka i Zdravookhranenie [Science & Healthcare]. 2018.№ 2.T.20. P. 129-147. [in Russian]

24.     Karataev M.A. Sovremennaya ekologicheskaya situatsiya i obespechenie ustoichivogo razvitiya Rudno-Altaiskoi prirodnokhozyaistvennoi sistemy [Modern ecological situation and sustainable development of the Rudno-Altai natural-economic system]. Nauki o zemle. Vserossiyskii zhurnal nauchnykh publikatsii [Earth sciences. All-Russian Journal of Scientific Publications]. 2011. №3 (4). P. 83-87. [in Russian]

25.     Karashova G.I., Satybaldieva U.A., Sakebaeva L.D., Zhumagazieva M.S., Shayahmetova K.N., Kandygulova G.Zh. Vliyanie tekhnogennoi nagruzki na pokazateli zabolevaemosti sistemy krovoobrashheniya [Influence of anthropogenic load on the incidence rates of the circulatory system]. Meditsinskii zhurnal Zapadnogo Kazakhstana [Medical Journal of Western Kazakhstan]. 2012. №2 (34). P. 25-28. [in Russian]

26.     Kachestvo poverhnostnykh vod na territorii Respubliki Kazakhstan za 2015 god (obzor vodnogo komponenta informatsionnogo byulletenya Departamenta ekologicheskogo monitoringa RGP «Kazgidromet» «O sostoyanii okruzhayushhei sredy Respubliki Kazakhstan za 2015 god») [Quality of surface water in the territory of the Republic of Kazakhstan for 2015 (review of the water component of the information bulletin of the Department of Environmental Monitoring of the RSE "Kazgidromet" "On the state of the environment of the Republic of Kazakhstan for 2015")]. Astana. 2015. P.131. [in Russian]

27.     Kenzhebekov N. Prioritety razvitiya promyshlennosti Karagandinskoij oblasti [Priorities for the development of industry in the Karaganda region]. Vestnik Kievskogo natsional'nogo universiteta imeni Tarasa Shevchenko. Ekonomika [Bulletin of Kyiv National Taras Shevchenko University. Economy]. 2012. №143. P.37-40. [in Russian]

28.     Kozhahmetova B.A. O problemakh ekologii Pavlodarskogo regiona [About the problems of ecology of Pavlodar region]. Ekologiya. Interaktivnaya nauka [Ecology. Interactive science]. 2018. №5 (27). P.67-69. [in Russian]

29.     Kuandykov E.K., Coj I.G., Kuandykova R.K. Soderzhanie tyazhelykh metallov v volosakh podrostkov g.Kentau [The content of heavy metals in the hair of teenagers in Kentau]. Ekologiya i gigiena [Ecology and hygiene]. 2007. №4. P.50-52. [in Russian]

30.     Kurov B.M. Kak umen'shit' zagryaznenie okruzhayushhei sredy avtotransportom [How to reduce pollution by road]. Analiticheskii ezhegodnik. Almaty [Analytical Yearbook. Almaty]. 2008. N5. P.43-49. [in Russian]

31.     Kyzyltaeva T.A. Ridder қalasy zhәne glubokoe kentіnің topyraқ pen sulardyң tүbіndegі shөgіndіlerdі salystyrmaly ekologiyalyқ khimiyalyқ baғalau [Comparative ecological assessment of sediments under the soil and water of Ridder city and the glubokoe village]. Gigiena truda i meditsinskaya ekologiya [Hygiene of work and medical ecology]. 2016. №1 (50). P. 62-67. [In Kazakh]

32.     Kyzyltaeva T.A., Khanturina G.R., Seitkasymova G.Zh. i dr. Ekologo-khimicheskaya otsenka vodnykh resursov territorii, prilegayushchikh k tekhnogennoi zone [Ecological and chemical assessment of water resources of territories adjacent to the man-made zone]. Meditsina truda i ekologiya cheloveka [Hygiene of work and medical ecology]. 2016. N2. pp. 20-24. [in Russian]

33.     Loparëva T.Ya., Sharipova O.A., Petrushenko L.V. Uroven' nakopleniya toksikantov v myshechnoi tkani ryb v vodnykh basseinakh Respubliki Kazakhstan [The level of accumulation of toxicants in the muscle tissue of fish in the water basins of the Republic of Kazakhstan]. Vestnik AGTU Ser:Rybnoe khozyaistvo [Bulletin of the State Technical University of Agriculture: Fisheries]. 2016. № 2. P.115-121. [in Russian]

34.     Malimbaeva A.D., Smagulova S.S. Vliyanie primeneniya mineral'nykh i organicheskikh udobrenii na nakoplenie tyazhelykh metallov v lugovo-kashtanovoi pochve [Effect of application of mineral and organic fertilizers on the accumulation of heavy metals in meadow chestnut soil]. Vestnik sel'skokhozyaistvennoi nauki Kazakhstana. [Bulletin of Agricultural Science of Kazakhstan. Almaty: Bastau Publishing House]. 2008. №10. P. 20–21. [in Russian]

35.     Mambetalin E.S., Chernenko I.A., Baidenov Ch.B. Otsenka roli tyazhelykh metallov (Pb, Cd) v formirovanii patologii mochevydelitel'noi sistemy (na primere g.Almaty) [Evaluation of the role of heavy metals (Pb, Cd) in the formation of the pathology of the urinary system (on the example of Almaty)]. Aktual'nye problemy transportnoi meditsiny [Actual problems of transport medicine]. 2015. № 4. t. 2 (42-2). P. 89-92. [in Russian]

36.     Mambetkazieva R.A., Danilova A.N., Mambetkaziev E.A. Regional'nye osobennosti prirodnoi sredy Vostochnogo Kazakhstana [Regional features of the natural environment of Eastern Kazakhstan]. Vestnik KASU [Herald of the KASU]. 2011. №6. P.35-39. [in Russian]

37.     Mamyrbaev A.A., Bekmukhambetov E.Zh., Zasorin B.V., Kibataev K.M. Soderzhanie metallov v volosakh i krovi detskogo naseleniya gorodov Aktyubinskoi oblasti [The content of metals in the hair and blood of the children of the cities of the Aktobe region]. Gigiena i sanitariya [Hygiene and sanitation]. 2012. N3. P. 61-62.

38.     Manatova A.M., Semenova Yu.M., Pivina L.M., Belikhina T.I., Dyusupov A.A., Rakhimzhanova A.A. Otsenka psikhologicheskogo statusa lits, prozhivayushchikh v usloviyakh radiatsionnogo vozdeistviya: sistematicheskii obzor [Assessment of the psychological status of persons living in radiation exposure: a systematic review]. Nauka i Zdravookhranenie [Science & Healthcare]. 2017. №5. P. 145-157. [in Russian]

39.     Mukhametzhanova Z.T., Zhumabekova G.S. Vliyanie meteorologicheskikh uslovii na uroven' zagryazneniya vozdushnoi sredy g.Ridder [Influence of meteorological conditions on the level of air pollution in the city of Ridder]. Ekologiya i gigiena [Ecology and hygiene]. 2016. №3. P. 94-97. [in Russian]

40.     Mukhametzhanova Z.T. Sovremennoe sostoyanie problemy zagryazneniya okruzhayushchei sredy [The current state of the problem of environmental pollution]. Gigiena truda i meditsinskaya ekologiya [Hygiene of work and medical ecology]. 2017. №2 (55). P. 11-20. [in Russian]

41.     Mynbaeva B.N. Analiz prirodnykh i antropogennykh faktorov zagryazneniya okruzhayushchei sredy [Analysis of natural and anthropogenic factors of environmental pollution]. Vestnik Altaiskogo gosudarstvennogo agrarnogo universiteta [Bulletin of the Altai State Agrarian University]. 2012. N2 (88). P. 52-56. [in Russian]

42.     Mynbaeva B.N. Populyatsionnaya struktura mikroflory pochv g.Almaty pri zagryaznenii ikh tyazhelymi metallami [Population structure of microflora of soils in Almaty with contamination by heavy metals]. Vestnik Bashkirskogo universiteta [Bulletin of Bashkir University]. 2012. T.17. N3 (12). P.1282-1284. [in Russian]

43.     Nablyudeniya za sostoyaniem atmosfernogo vozdukha na territorii Respubliki Kazakhstan za 2017 god (obzor informatsionnogo byulletenya Departamenta ekologicheskogo monitoringa RGP «Kazgidromet» «O sostoyanii okruzhayushchei sredy Respubliki Kazakhstan za 2017 god») kazhydromet.kz/ru/news/v-kazgidromet-podveli-itogi-monitoringa-vozduha-za-2017-god [Observations on the state of atmospheric air on the territory of the Republic of Kazakhstan for 2017 (review of the newsletter of the Department of Environmental Monitoring of the RSE "Kazgidromet" "On the state of the environment of the Republic of Kazakhstan for 2017")]. Astana. 2017. [in Russian]

44.     Nazhmetdinova A.Sh., Sarmanbetova G.K. Osobennosti sanitarno-gigienicheskoi otsenki stepeni zagryazneniya khimicheskimi kontaminantami g. Almaty [Features of sanitary and hygienic assessment of the degree of contamination by chemical contaminants in Almaty]. Ekologiya i zdorov'e naseleniya. Mezhdunarodnyi zhurnal prikladnykh i fundamental'nykh issledovanii [Ecology and public health. International Journal of Applied and Fundamental Research]. 2015. № 12. P. 932-936. [in Russian]

45.     Nemenko B.A., Iliyasova A.D., Tekmanova A.K., Toesova-Berdalina R.A. Metody rascheta kolichestva svintsa v vozdushnom basseine sovremennogo goroda [Methods for calculating the amount of lead in the air basin of a m

Көрген адамдардың саны: 1244


Мақалалар санаты: Әдебиеттерге шолу

Библиографиялық сілтемелер

Нурмадиева Г.Т., Жетписбаев Б.А. Влияние экосистемы на здоровье человека в промышленно развитых регионах Казахстана. Обзор литературы. / / Наука и Здравоохранение. 2018. 4 (Т.20). С. 107-132.

Nurmadieva G.T., Zhetpisbaev B.A. Influence of the ecosystem on human health in the industrial developed regions of Kazakhstan. A literature review. // Nauka i Zdravookhranenie [Science & Healthcare]. 2018, (Vol.20) 4, pp. 107-132.

Нурмадиева Г.Т., Жетписбаев Б.А. Қазақстанның өнеркәсіп дамыған аймақтарындағы адам денсаулығына экожүйенің әсері. Әдебиеттерді шолу. / / Ғылым және Денсаулық сақтау. 2018. 4 (Т.20). Б. 107-132.


Авторизируйтесь для отправки комментариев