Фильтр
Автор(ы):
  
ОТДАЛЕННЫЕ ЭФФЕКТЫ РАЗЛИЧНЫХ ДОЗОВЫХ НАГРУЗОК ГАММА-ИЗЛУЧЕНИЯ НА Т-СИСТЕМУ ИММУНИТЕТА
В отдаленном периоде после воздействия различных дозовых нагрузок гамма-излучения отмечается снижение количества субпопуляции Т-лимфоцитов с хелперной активностью и повышение Т-лимфоцитов с супрессорной активностью, и нормализация функциональной способности лейкоцитов.
Подробнее
2014 год | Выпуск: 3 | Страницы: 37-39

ОТДАЛЕННЫЕ ЭФФЕКТЫ РАЗЛИЧНЫХ ДОЗОВЫХ НАГРУЗОК ГАММА-ИЗЛУЧЕНИЯ НА НЕСПЕЦИФИЧЕСКУЮ ФАГОЦИТАРНУЮ РЕЗИСТЕНТНОСТЬ ОРГАНИЗМА
В ближайшем и отдаленном периодах все виды дозовых нагрузок вызывают повышение неспецифической фа-гоцитарной резистентности организма, степень напряжения адаптационных механизмов зависит от дозы гамма-излучения.
Подробнее
2014 год | Выпуск: 3 | Страницы: 40-42

ОТДАЛЕННЫЕ ЭФФЕКТЫ РАЗЛИЧНЫХ ДОЗОВЫХ НАГРУЗОК ГАММА-ИЗЛУЧЕНИЯ НА ГУМОРАЛЬНОЕ ЗВЕНО ИММУНИТЕТА
В отдаленном периоде после различных дозовых нагрузок гамма-излучения отмечается увеличение количества СД19+лимфоцитов, снижение антителообразования в селезенке, концентрации ЦИК в сыворотке крови и по-вышение индекса супрессии.
Подробнее
2014 год | Выпуск: 3 | Страницы: 43-45

ОТДАЛЕННЫЕ ЭФФЕКТЫ СУБЛЕТАЛЬНОЙ ДОЗЫ ГАММА-ИЗЛУЧЕНИЯ НА ИММУНОЛОГИЧЕСКУЮ РЕАКТИВНОСТЬ ОРГАНИЗМА
В эксперименте выявлено, что в отдаленном периоде после действия сублетальной дозы гамма-излучения отмечается повышение субпопуляций Т-лимфоцитов с хелперной активностью и понижение Т-лимфоцитов с су-прессорной активностью. Восстанавливается функциональная способность в клеточном звене иммунитета, повышаются функциональные способности неспецифического фагоцитарного звена иммунитета, и проявляется недостаточность в гуморальном звене иммунитета.
Подробнее
2014 год | Выпуск: 3 | Страницы: 46-48

ОТДАЛЕННЫЕ ЭФФЕКТЫ ФРАКЦИОНИРОВАННОГО ГАММА-ИЗЛУЧЕНИЯ НА ИММУННУЮ СИСТЕМУ ОРГАНИЗМА
В отдаленном периоде после фракционированного гамма-облучения повышена активность неспецифической фагоцитарной резистентности организма, отмечается дисфункция в гуморальном звене иммунитета, на фоне увеличения общего количества лимфоцитов отмечается повышение пула СД3+, СД4+лимфоцитов, иммунорегу-ляторного индекса, нормализация лимфокинпродуцирующей способности лимфоцитов и снижение пула СД8+ лимфоцитов.
Подробнее
2014 год | Выпуск: 3 | Страницы: 49-52

ҚАЛҚАНША БЕЗІ ІСІКТЕРІНДЕ Р53-БАЙЛАНЫСТЫРУШЫ НӘРУЫЗ 1 ОШАҚТАРЫНЫҢ ҚАЛЫПТАСУЫ: ҚАЛҚАНША БЕЗІ КАНЦЕРОГЕНЕЗІНДЕ ГЕНОМДЫ ТҰРАҚСЫЗДЫҚТЫҢ БЕЛСЕНДІЛІГІ. ӘДЕБИЕТТЕРДІ ШОЛУ
Кіріспе: Қазіргі таңда канцерогенездің молекулярлық-жасушалық механизмдерін зерттеуде үлкен қадамдар жасалды, әртүрлі локализациялық ісіктердің онкогендер мен антионкогендердің, оның ішінде қалқанша безінің қатерлі ісігінің дамытудағы рөлі анықталды. Қалқанша безінің ісігі мен қатерлі ісіктерінің басым көпшілігі әр-түрлі дәрежелі дифференциациялық, морфогенетикалық және биохимиялық ерекшеліктері, клиникалық ағымы және болжауы фолликулярлық эпителийден дамиды.
Мақсаты: Қалқанша безінің канцерогенезінде генетикалық тұрақсыздықты белсендіру туралы ғылыми ақпараттарды іздестіруді жүргізу.
Подробнее
2019 год | Выпуск: 2 | Страницы: 25-37

ҚАЗАҚСТАННЫҢ ӨНЕРКӘСІП ДАМЫҒАН АЙМАҚТАРЫНДАҒЫ АДАМ ДЕНСАУЛЫҒЫНА ЭКОЖҮЙЕНІҢ ӘСЕРІ. ӘДЕБИЕТТЕРДІ ШОЛУ.
Кіріспе: Республикамыздың көптеген аймақтарында экологиялық жағдай тек қолайсыз ғана емес, сонымен бірге апатты жағдай. Қазақстанның ірі қалаларының экологиялық мәселелері тау-кен, түсті және қара металлургияны дамытумен байланысты. Халықтың, көлік және өнеркәсіп кәсіпорындарының шамадан тыс жоғары концентрациясы табиғи ортадағы экологиялық тепе-теңдіктің бұзылуына әкеледі. Адам денсаулығына теріс әсер ететін атмосфералық ауаның ластануы экожүйенің зақымдануының негізгі себептерінің бірі болып табылады.
Мақсаты: Қазақстанның өнеркәсіптік аймақтары экожүйесінің адам денсаулығына әсері ту...
Подробнее
2018 год | Выпуск: 4 | Страницы: 107-132

FEATURES OF ADAPTATION OF CELLULAR IMMUNITY IN LATE PERIOD AFTER INFLUENCE OF FRACTIONAL DOSE OF GAMMA-IRRADIATION
Бейімделу синдромының барлық кезеңдерінде фракциональдық гамма – сәуле әсерінен алшақ кезеңде иммундық жүйенің арнайы емес фагоцитарлы буынның төзімділігінің артуы анықталды.
Подробнее
2014 год | Выпуск: 4 | Страницы: 59-62

FEATURES OF ADAPTATION OF CELLULAR IMMUNITY IN LATE PERIOD AFTER INFLUENCE OF FRACTIONAL DOSE OF GAMMA-IRRADIATION
Экспериментте фракциональдық гамма  – сәуленің әсерінен алшақ кезеңде жасушалық иммунитеттің бейімделу ерекшеліктері зерттелді.
Подробнее
2014 год | Выпуск: 4 | Страницы: 56-59

LATE EFFECTS OF SUBMORTAL DOZE OF GAMMA-IRRADIATION FOR IMMUNOLOGICAL REACTIVITY OF ORGANISM
Experiment revealed that in late period after influence of submortal doze of gamma-irradiation subpopulation of T - lym-phocytes with helper activity is increased and the number of T - lymphocytes with suppressor activity is decreased. The func-tional capacity in cellular link of immunity is restored, the 1functional capacity of unspecific phagocytic link of immunity is increased, and insufficiency of humoral link of immunity occurs.
Подробнее
2014 год | Выпуск: 3 | Страницы: 46-48

LATE EFFECTS OF DIFFERENT DOZE EXERTIONS OF GAMMA-IRRADIATION FOR HUMORAL LINK OF IMMUNITY
In late period after influence of different doze exertions of gamma-irradiation the number of SD19+ lymphocytes is in-creased, antibody-producing in spleen and concentration of CIC in blood serum is decreased, index of suppression is increased.
Подробнее
2014 год | Выпуск: 3 | Страницы: 43-45

LATE EFFECTS OF DIFFERENT DOZE EXERTIONS OF GAMMA-IRRADIATION FOR UNSPECIFIC PHAGOCYTIC RESISTANCE O LATE EFFECTS OF DIFFERENT ORGANISM
In early and late periods of all the types of doze exertions of irradiation unspecific phagocytic resistance of organism is increased, degree of effort of adaptation mechanisms depends on doze of gamma-irradiation.
Подробнее
2014 год | Выпуск: 3 | Страницы: 40-42

LATE EFFECT OF DIFFERENT DOZE EXERTIONS OF GAMMA-IRRADIATION FOR T-SYSTEM OF IMMUNITY
In late period after influence of different doze exertions of gamma-irradiation the number of subpopulations of T-lymphocytes with helper activity is decreased and number of T-lymphocytes with supressor activity is increased; functional capacity of leucocytes is normalized.
Подробнее
2014 год | Выпуск: 3 | Страницы: 37-39

LATE EFFECT OF SMOLL DOZE OF GAMMA-IRRADIATION. IMMUNOLOGICAL ASPECT
In late period after influence of small doze of gamma-irradiation on the background of lymphocytosis the number of sub-populations of T-lymphocytes with helper activity is decreased and the number of T-lymphocytes with suppressor activity is increased; the function of unspecific phagocytic link of immunity is increased. Insufficiency of functions of humoral link of immunity appears in increase of the number of B-lymphocytes, antigen-forming capacity of spleen and low concentration of circulating immune complexes (CIC) in blood serum.
Подробнее
2014 год | Выпуск: 3 | Страницы: 34-36