Фильтр
Автор(ы):
  
БРЕМЯ БОЛЕЗНЕЙ, СВЯЗАННЫХ С ВОДОЙ, В РАЗВИВАЮЩИХСЯ СТРАНАХ. ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ
Введение. Качество питьевой воды является серьезной проблемой развивающихся стран, где половина населения подвергаются одному или нескольким заболеваниям, связанным с водоснабжением и санитарией.

Целью был обзор литературных источников, посвященных изучению разрушительного бремени болезней, связанных с водой, в развивающихся странах.

Методы. Были проанализированы публикации результатов исследований зарубежных и отечественных исследователей. Поиск литературных источников проводился в базах данных PubMed, Scopus, GoogleScholar и eLibrary. Было найдено 166 источников, из...
More
2017 year | Issue: 3 | Pages: 95-109

СУМЕН БАЙЛАНЫСТЫ СЫРҚАТТАРДЫҢ ДАМУШЫ ЕЛДЕРДЕГІ АУЫРТПАЛЫҒЫ. ӘДЕБИЕТКЕ ШОЛУ
Кіріспе. Ауыз су сапасы дамушы елдердің аса маңызды мәселесі болып табылады, өйткені тұрғындардың жартысы сумен қамтамасыздандырумен және санитариямен байланысты сырқаттардың біреуіне немесе бірнешеуіне шалдыққан.

Мақсаты сумен байланысты сырқаттардың дамушы елдердегі талқандаушы ауыртпалығын меңгеруге арналған әдебиет көздерін шолу.

Әдістері. Шетелдік және отандық зерттеушілер жұмыстары нәтижелерінің жарияланымдары талданды. Әдебиет көздерін іздеу PubMed, Scopus, GoogleScholar және eLibrary мәліметтер базасында жүргізілді. Мақаланың талдау материалы ретінде 166 әдеби...
More
2017 year | Issue: 3 | Pages: 95-109

BURDEN OF WATER-RELATED DISEASES IN DEVELOPING COUNTRIES. REVIEW
Introduction. The quality of drinking water is a serious problem in developing countries, where half the population is exposed to one or more diseases associated with water and sanitation.

The objective was a review of literature that deals with study of devastating burden of water-related diseases in developing countries.

Methods. The publications of findings of both foreign and domestic researchers were analyzed. Literature sources were searched in the PubMed, Scopus, GoogleScholar и eLibrary databases. Out of 166 literature sources, 77 were selected as the analytic...
More
2017 year | Issue: 3 | Pages: 95-109