СУМЕН ЖАБДЫҚТАУ, САНИТАРИЯ ЖӘНЕ ГИГИЕНАНЫҢ МИКРОБИОЛОГИЯЛЫҚ ҚАУІПСІЗДІГІНІҢ МӘСЕЛЕЛЕРІ. ӘДЕБИЕТ ШОЛУ.
Кіріспе. Сумен жабдықтау, санитария және гигиенанының (ССГ) микробиологиялық қауіпсіздігін қамтамасыз ету халықтың денсаулығын сақтау мен нығайтудағы басым міндеттердің бірі болып табылады. Бұл жұмыстың мақсаты сумен жабдықтау, санитария және гигиенанының (ССГ) микробиологиялық қауіпсіздігін қамтамасыз ету мәселесі бойынша шетелдік және отандық санитариялық-микробиологиялық зерттеулердің нәтижелеріне шолу жасау болды. Іздену стратегиясы. Осы мақаланың авторлары әр дерекқорға бірдей болатын іздеу стратегиясын бірлесіп жасады. Түйінді сөздер бойынша дереккөздерді дәстүрлі іздеу PubMed, Scopus, Web of Science және Google Scholar дерекқорларында ағылшын, орыс және қазақ тілдерінде қосу және шығару критерийлеріне сәйкес жүргізілді. Аналитикалық материалдар ретінде 116-дан елу үш дереккөз таңдалды. Іздеу тереңдігі 1977 жылдан 2020 жылға дейін болды. Жарияланымдарды шолуға қосу критерийлері мыналар болды: ашық толық мәтінді қолжетімді және статистикалық расталған қорытындылары бар орыс және ағылшын тілдеріндегі жарияланымдар. Қысқаша есептер, газет мақалалары және жеке хабарламалар шолудан шығарылды. Нәтижелері. Ауыз сумен жабдықтаудың микробтық қауіпсіздігін қамтамасыз ету ауыз су арқылы жұқпаларды жұқтырудың алдын алу немесе оны денсаулыққа зиянды емес деңгейге дейін азайту үшін су жинаудан тұтынушыға дейінгі көптеген кедергілерді қолдануға негізделген. Егер су ресурстарын қорғауды, тазарту жөніндегі бірқатар шараларды тиісті таңдауды және жүзеге асыруды, сондай-ақ өңделген судың сапасын сақтау және қорғау үшін тарату жүйелерін (су құбыры арқылы немесе су құбыры арқылы емес) реттеуді қоса алғанда, жұқпа жұқтырудың алдын алу бойынша көптеген кедергілер орнатылса қауіпсіздік артады. Артықшылықты стратегия-бұл реттеу тәсілі, онда қоздырғыштардың су көздеріне енуінің алдын алуға немесе азайтуға, сондай-ақ қоздырғыштарды жою үшін тазарту процестеріне тәуелділікті азайтуға баса назар аударылатын реттеу тәсілі қалаулы стратегия болып табылады. Қорытынды. Осылайша, ССГ-ның микробтық қауіпсіздігін қамтамасыз ету осы жүйеге әсер етуі мүмкін ықтимал зиянды факторларды анықтау үшін бүкіл жүйені бағалауды; зиянды факторларды азайту немесе жою үшін қажетті бақылау шараларын анықтауды, сондай-ақ жүйе шеңберіндегі жұқпа жұқтырудан кедергілердің тиімді жұмыс істеуін қамтамасыз ету үшін жедел мониторингті; қалыпты жағдайда да, күтпеген жағдайда да қабылданатын әрекеттерді сипаттау үшін реттеу жоспарларын әзірлеуді талап етеді.
Алуа О. Омарова1,*, http://orcid.org/0000-0002-2087-3824 Илья А. Беляев2, https://orcid.org/0000-0003-3373-2059 Сауле Б. Ахметова3, https://orcid.org/0000-0002-8112-742X Нурбек Ж. Ердесов1, https://orcid.org/0000-0001-8095-3140 Чингиз У. Исмаилов1, https://orcid.org/0000-0002-4766-7115 Азамат Д. Харин1, https://orcid.org/0000-0001-6259-5159 1 Қоғамдық денсаулық және биомедицина мектебі, Қарағанды медицина университеті, Қарағанды қ., Қазақстан Республикасы; 2 Ғылыми-зерттеу орталығының Ұжымдық пайдалану зертханасы, Қарағанды медицина университеті, Қарағанды қ., Қазақстан Республикасы; 3 Биомедицина кафедрасы, Қарағанды медицина университеті, Қарағанды қ., Қазақстан Республикасы.
1. Амросьева Т.В., Вотяков В.И., Дьяконова О.В., Поклонская Н.В., Богуш З.Ф., Козинец О.Н. и др. Современные подходы к изучению и оценке вирусного загрязнения питьевых вод // Гигиена и санитария. 2002. № 1. С.76–79. 2. Багдасарьян Г.А., Влодавец В.В., Дмитриева Р.А., Ловцевич Е.Л. Основы санитарной вирусологии. Москва: Медицина, 1977. 200 с. 3. Дмитриева Р.А., Доскина Т.В. Вода и кишечные вирусные инфекции // РЭТ–инфо. 2005. № 2. С. 48–52. 4. Доскина Т.В., Дмитриева Р.А. Контроль вирусного загрязнения водных объектов // РЭТ–инфо. 2005. № 3. С. 40–43. 5. Жаркинов Е.Ж., Красников В.Н., Тотанов Ж.С., Ташметов К.К., Черепанова Л.Ю. Современные проблемы гигиены села и задачи научных исследований // Медицина и экология. 2002. № 2. С.27–29. 6. Корнилова Н.М. Научное обоснование значения колифагов и их регламента для оценки качества питьевой воды в отношении кишечных вирусов: автореф. дис. … канд. мед.наук. Москва, 1991. 41 с. 7. Кочемасова З.Н., Ефремова С.А., Рыбакова А.М. Санитарная микробиология и вирусология: учеб. пособие для сан.–гигиен. фак. мед. ин–тов. Москва: Медицина, 1987. 349 с. 8. Недачин А.Е., Доскина Т.В., Дмитриева Р.А., Лаврова Д.В. Оценка значимости колифагов как косвенных показателей вирусного загрязнения воды подземных водоисточников // Итоги и перспективы научных исследований по проблеме экологии человека и гигиены окружающей среды. 2002. №4. С. 162–168. 9. Недачин А.Е., Шипулина О.Ю., Шипулин Г.А., Чуланов В.П. Сравнительная оценка чувствительности метода полимеразной цепной реакции и иммуноферментного анализа для обнаружения вируса гепатита А в воде // Материалы конференции «Актуальные проблемы современной вирусологии, посвященной 90–летию М.П. Чумакова». Москва, 1999, С. 64–65. 10. Нурбакыт А.Н., Абсатарова К.С., Бурибаева Ж.К., Казангапова Г.Е., Сарсенбаев Е.Ж., Давибаева Б.Р. Оценка населением санитарно–гигиенических условий в медицинских организациях г. Алматы и Алматинской области // Rusnauka. 2010. №21. URL: http://www.rusnauka.com/28_OINXXI_2010/Medecine/72649.doc.htm (дата обращения: 26.06.2021). 11. Санитарные правила "Санитарно–эпидемиологические требования к водоисточникам, местам водозабора для хозяйственно–питьевых целей, хозяйственно–питьевому водоснабжению и местам культурно–бытового водопользования и безопасности водных объектов" утвержденные Приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 16 марта 2015 года № 209. URL: https://adilet.zan.kz/rus/docs/V1500010774 (дата обращения: 24.06.2021). 12. Санитарные правила "Санитарно–эпидемиологические требования к осуществлению производственного контроля" утвержденные Приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 6 июня 2016 года № 239. URL: https://adilet.zan.kz/rus/docs/V1600013896 (дата обращения: 24.06.2021). 13. ООН. Цели в области устойчивого развития. Цель 6: Обеспечение наличия и рационального использования водных ресурсов и санитарии для всех. URL: https://www.un.org/sustainabledevelopment/ru/water-and-sanitation/ (дата обращения: 25.06.2021). 14. Позин С.Г., Амвросьева Т.В., Ключенович В.И. О некоторых направлениях обеспечения безопасности воды для здоровья населения Республики Беларусь // Военная медицина. 2016. № 1. С. 90–93. 15. Позин С.Г. О некоторых направлениях научно–практических исследований по обеспечению микробиологической безопасности воды в хозяйственно–питьевых водопроводах Республики Беларусь // Материалы научно–практической конференции, посвящённой 80–летию санитарно–эпидемиологической службы Республики Беларусь «Актуальные проблемы гигиены и эпидемиологии», Минск, 17 ноября, 2006. С. 306–309. 16. Позин С.Г. Основные гигиенические аспекты обоснования микробиологической безопасности воды и алгоритма мероприятий по обеспечению её качества в хозяйственно–питьевых водопроводах: монография. Минск: Бофф, 2006. 92 с. 17. Позин С.Г., Рызгунский В.В., Долгин А.С., Гладкий А.Г., Дроздова Е.В., Мазейко Л.Н., Пришивалко А.П., Богомья М.М., Колячко В.В. Совершенствование санитарно–гигиенического нормирования размещения источников нецентрализованного хозяйственно–питьевого водоснабжения, заключений санэпидслужбы о качестве среды обитания, проблемы оценки содержания в воде бора и бария, измерений температуры воды из квартирных водоразборов // Военная медицина. 2012. № 2. С. 93–97. 18. Позин С.Г., Рызгунский В.В. Итоги и задачи научно–практических исследований по обеспечению безопасности питьевой воды в Республике Беларусь // В помощь практикующему врачу. 2013. № 2. С. 116–119. 19. Рахманин Ю.А., Недачин А.Е., Доскина Т.В., Корнилова Н.М., Дмитриева Р.А., Шарлот Ю.М. Индикаторная значимость колифагов в отношении загрязнения питьевой воды кишечными вирусами // Гигиена и санитария. 1990. № 6. С. 84–88. 20. Сбойчаков В.Б. Микробиология, основы эпидемиологии и методы микробиологических исследований: учебник для медицинских учебных заведений 3–е изд., испр. и доп. Санкт–Петербург: Изд–во СпецЛит, 2017. 712 с. 21. Тогузбаева К.К., Джанбатырова А.Е., Сейдуанова Л.Б., Ниязбекова Л.С., Калдыбай А.У., Жунистаев Д.Д., Мейирман А.С., Толеу Е.Т. Гигиеническая оценка качества сельского водоснабжения по результатам лабораторных данных Енбекшиказахского района // Вестник КазНМУ. 2015. № 2. С.634–637. 22. Тогузбаева К.К., Мырзахметова Ш.К., Ниязбекова Л.С., Оракбай Л.Ж., Жунистаев Д.Д., Сейдуанова Л.Б., Сайлыбекова А.К., Смагулов А.Б., Суменова К.А., Сабирова Г.Р. Гигиеническая оценка влияния качества хозяйственно–питьевого водоснабжения на здоровье сельского населения Алматинской области // Вестник Каз НМУ. 2014. № 3. С.33–38. 23. Badhai J., Ghosh T.S., Das S.K. Taxonomic and functional characteristics of microbial communities and their correlation with physicochemical properties of four geothermal springs in Odisha, India // Front. Microbiol. 2015. N 6. P. 1–15. https://doi.org/10.3389/fmicb.2015.01166 24. De Boeck H., Lunguya O, Muyembe J.J., Glupczynski Y., Jacobs J. Presence of extended–spectrum beta–lactamase–producing Enterobacteriaceae in waste waters, Kinshasa, the Democratic Republic of the Congo // Eur J Clin Microbiol Infect Dis. 2012 N 31. P. 3085–3088. https://doi.org/10.1007/s10096–012–1669–8 25. Ding Z., Zhai Y., Wu C., Wu H, Lu Q., Lin J., He F. Infectious diarrheal disease caused by contaminated well water in Chinese schools: A systematic review and meta–analysis // J Epidemiol. 2017. N 27. P. 274–281. https://doi.org/10.1016/j.je.2016.07.006 26. Divyashree M., Mani M. K., Shama Prakash K., Vijaya Kumar D., Veena Shetty A., Shetty A.K., Karunasagar I. Hospital wastewater treatment reduces NDM–positive bacteria being discharged into water bodies // Water Environ Res. 2020. N 92. P. 562–568. https://doi.org/10.1002/wer.1248 27. Douterelo I., Husband S., Boxall J.B. The bacterial composition of biomass recovered by flushing an operational drinking water distribution system // Water Res. 2014. N 54. P. 100–114. https://doi.org/10.1016/j.watres.2014.01.049 28. Gomez–Alvarez V., Schrantz K.A., Pressman J.G., Wahman D.G. Biofilm community dynamics in bench–scale annular reactors simulating arrestment of chloraminated drinking water nitrification // Environ. Sci. Technol. 2014. N. 48. P. 5448–5457. https://doi.org/10.1021/es5005208 29. Gomez–Alvarez V., Revetta R.P., Santo Domingo J.W. Metagenomic analysis of drinking water receiving different disinfection treatments // Appl. Environ. Microbiol. 2012. N 78. P. 6095–6102. https://doi.org/10.1128/AEM.01018–12 30. Haberecht H.B., Nealon N.J., Gilliland J.R., Holder A.V., Runyan C., Oppel R.C., Ibrahim H.M., Mueller L., Schrupp F., Vilchez S., Antony L., Scaria J., Ryan E.P. Antimicrobial–Resistant Escherichia coli from Environmental Waters in Northern Colorado // J Environ Public Health. 2019. N 18. P. 1–13. https://doi.org/10.1155/2019/3862949 31. Hendriksen R.S., Munk P., Njage P.M.K., van Bunnik B., McNally L., Lukjancenko O., Röder T., Nieuwenhuijse D., Karlsmose Pedersen S., Kjeldgaard J. S., Kaas R.S., Clausen P.T.L.C., Vogt J.K., Leekitcharoenphon P., van de Schans M.G.M., Zuidema T., de Roda Husman A.M., Rasmussen S., Petersen B., Aarestrup F.M. Global monitoring of antimicrobial resistance based on metagenomics analyses of urban sewage // Nature Communications. 2019. N 1124. P. 1–12. https://doi.org/10.1038/s41467–019–08853–3 32. Honda R., Tachi C., Yasuda K., Hirata T., Noguchi M., Hara–Yamamura H., Yamamoto–Ikemoto R., Watanabe T. Estimated discharge of antibiotic–resistant bacteria from combined sewer overflows of urban sewage system // NPJ Clean Water. 2020. N 3. P. 1–7. https://doi.org/10.1038/s41545–020–0059–5 33. Hwang C., Ling F., Andersen G. L., LeChevallier M. W., Liu W. Microbial community dynamics of an urban drinking water distribution system subjected to phases of chloramination and chlorination treatments // Appl. Environ. Microbiol. 2012. N 78. P. 7856–7865. https://doi.org/10.1128/AEM.01892–12 34. Khan A.U., Maryam L., Zarrilli R. Structure, Genetics and Worldwide Spread of New Delhi Metallo–β–lactamase (NDM): a threat to public health // BMC Microbiol. 2017. N 27. P. 1–12. https://doi.org/10.1186/s12866–017–1012–8 35. McArdell C. S., Molnar E., Suter M. J., Giger W. Occurrence and fate of macrolide antibiotics in wastewater treatment plants and in the Glatt Valley watershed, Switzerland // Environ Sci Technol. 2003.N 37. P. 5479–86. https://doi.org/10.1021/es034368i 36. Nescerecka A., Rubulis J., Vital A., Juhna T., Hammes F. Biological instability in a chlorinated drinking water distribution system // PLoS One. 2014. N 9. P. 1–11. https://doi.org/10.1371/journal.pone.0096354 37. Niquette P., Servais P., Savoir R. Impacts of pipe materials on densities of fixed bacterial biomass in a drinking water distribution system // Water Res. 2000. N 34. P. 1952–1956. https://doi.org/10.1016/S0043–1354(99)00307–3 38. Omarova A. Morbidity of Rural Population Associated with the Quality of Drinking Water Supply // Медицина. 2019. № 4. С. 8–13. 39. Omarova A., Kalishev M. The Status of Household and Drinking Water Supply of the Rural Population of Karaganda Region // Астана медициналық журналы. 2017. №4. С. 123–128. 40. Omarova A., Tussupova K., Berndtsson R., Kalishev M. Medical and Social Significance of Water Supply, Sanitation and Hygiene in Human Activity // Вестник КазНМУ. 2017. № 3. С. 193–197. 41. Omarova A., Tussupova K., Berndtsson R., Kalishev M. Burden of Water–Related Diseases in Developing Countries. Literature Review // Наука и Здравоохранение. 2017. № 3. С. 95–109. 42. Omarova A., Tussupova K., Berndtsson R., Kalishev M., Sharapatova K. Protozoan Parasites in Drinking Water: A System Approach for Improved Water, Sanitation and Hygiene in Developing Countries // International Journal of Environmental Research and Public Health. 2018. N 15. P. 1–18. https://doi.org/10.3390/ijerph15030495 43. Omarova A., Tussupova K., Hjorth P., Kalishev M., Dosmagambetova R. Water Supply Challenges in Rural Areas: A Case Study from Central Kazakhstan // International Journal of Environmental Research and Public Health. 2019. N 16. P. 1–14. https://doi.org/10.3390/ijerph16050688 44. Omarova A., Tussupova K. The future of piped water in villages in low– and middle–income countries // European Journal of Public Health. 2018. N 2. P. 336–337. https://doi.org/10.1093/eurpub/cky214.081 45. Paduano S., Marchesi I, Casali M.E, et al. Characterisation of Microbial Community Associated with Different Disinfection Treatments in Hospital Hot Water Network // Int J Environ Res Public Health. 2020. N 17. P. 1–17. https://doi.org/10.3390/ijerph17062158 46. Paduano S., Valeriani F., Romano–Spica V., Bargellini A., Borella P., Marchesi I. Microbial biodiversity of thermal water and mud in an Italian spa by metagenomics: A pilot study. // Water Sci. Technol. Water Supply. 2018. N 18. P. 1456–1465. https://doi.org/10.2166/ws.2017.209 47. Pinto A. J., Xi C., Raskin L. Bacterial community structure in the drinking water microbiome is governed by filtration processes Environ // Sci. Technol. 2012. N 46. P. 8851–8859. https://doi.org/10.1021/es302042t 48. Proctor C., Hammes F. Drinking water microbiology – from measurement to management // Curr. Opin. Microbiol. 2015. N 33. P. 87–95. https://doi.org/10.1016/j.copbio.2014.12.014 49. Rathinasabapathi P., Hiremath D. S., Arunraj R., Parani M. Molecular Detection of New Delhi Metallo–Beta–Lactamase–1 (NDM–1) Positive Bacteria from Environmental and Drinking Water Samples by Loop Mediated Isothermal Amplification of bla NDM–1 // Indian J Microbiol. 2015. N 55. P. 400–405. https://doi.org/10.1007/s12088–015–0540–x 50. Runcharoen C., Raven K. E., Reuter S., Kallonen T., Paksanont S., Thammachote J., Anun S., Blane B., Parkhill J., Peacock S.J., Chantratita N. Whole genome sequencing of ESBL–producing Escherichia coli isolated from patients, farm waste and canals in Thailand // Genome Med. 2017. N 9. P. 1–11. https://doi.org/10.1186/s13073–017–0471–8 51. Sano D., Louise Wester A., Schmitt H., Amarasiri M., Kirby A., Medlicott K, Roda Husman A.M. Updated research agenda for water, sanitation and antimicrobial resistance // J Water Health. 2020. N 18. P. 858–866. https://doi.org/10.2166/wh.2020.033 52. Yong D., Toleman M.A., Giske C. G., Cho H.S., Sundman K., Lee K., Walsh T.R. Characterization of a new metallo–beta–lactamase gene, bla (NDM–1), and a novel erythromycin esterase gene carried on a unique genetic structure in Klebsiella pneumoniae sequence type 14 from India // Antimicrob Agents Chemother. 2009. N 53. P. 5046–5054. https://doi.org/10.1128/AAC.00774–09 53. Zagui G.S., de Andrade L.N., Moreira N. C., Silva T.V., Machado G.P., da Costa Darini A.L., Segura–Muñoz S.I. Gram–negative bacteria carrying β–lactamase encoding genes in hospital and urban wastewater in Brazil // Environ Monit Assess. 2020. N 192. P. 1–10. https://doi.org/10.1007/s10661–020–08319–w References: 1. Amros'eva T.V., Votyakov V.I., D'yakonova O.V., Poklonskaya N.V., Bogush Z.F., Kozinec O.N. i dr. [and others] Sovremennye podhody k izucheniyu i otsenke virusnogo zagryazneniya pit'evykh vod [Modern approaches to the study and assessment of viral contamination of drinking water]. Gigiena i sanitariya [Hygiene and sanitation]. 2002, 1, pp. 76–79. [in Russian] 2. Bagdasar'yan G.A., Vlodavec V.V., Dmitrieva R.A., Lovcevich E.L. Osnovy sanitarnoi virusologii [Fundamentals of sanitary virology]. Moscow, Meditsina [Medicine], 1977, 200 p. [in Russian] 3. Dmitrieva R.A., Doskina T.V. Voda i kishechnye virusnye infektsii [Water and intestinal viral infections]. RET–info. 2005, 2, pp. 48–52. [in Russian] 4. Doskina T.V., Dmitrieva R. A. Kontrol' virusnogo zagryazneniya vodnykh ob"ektov [Control of viral contamination of water bodies]. RET–info. 2005, pp. 40–43. [in Russian] 5. Zharkinov E.Zh., Krasnikov V.N., Totanov Zh.S., Tashmetov K.K., Cherepanova L.Yu. Sovremennye problemy gigieny sela i zadachi nauchnyh issledovanij [Modern problems of rural hygiene and the tasks of scientific research]. Meditsina i ekologiya [Medicine and ecology]. 2002, 2, pp. 27–29. [in Russian] 6. Kornilova N.M. Nauchnoe obosnovanie znacheniya kolifagov i ih reglamenta dlya otsenki kachestva pit'evoi vody v otnoshenii kishechnykh virusov: avtoref. dis. … kand. med.nauk [Scientific substantiation of the importance of coliphages and their regulations for assessing the quality of drinking water in relation to intestinal viruses: abstract of the dissertation of the Candidate of Medical Sciences]. Moscow, 1991, 41 p. [in Russian] 7. Kochemasova Z.N., Efremova S.A., Rybakova A.M. Sanitarnaya mikrobiologiya i virusologiya: ucheb. posobie dlya san.–gigien. fak. med. in–tov [Sanitary microbiology and virology: a textbook for sanitary and hygienic faculties of medical institutes]. Moscow, Meditsina [Medicine], 1987, 349 p. [in Russian] 8. Nedachin A.E., Doskina T.V., Dmitrieva R.A., Lavrova D.V. Otsenka znachimosti kolifagov kak kosvennykh pokazatelei virusnogo zagryazneniya vody podzemnykh vodoistochnikov [Assessment of the significance of coliphages as indirect indicators of viral contamination of water from underground water sources]. Itogi i perspektivy nauchnyh issledovanij po probleme ekologii cheloveka i gigieny okruzhayushchej sredy [Results and prospects of scientific research on the problem of human ecology and environmental hygiene]. 2002, 4, pp. 162–168. [in Russian] 9. Nedachin A.E., Shipulina O.Yu., Shipulin G.A., Chulanov V.P. Sravnitel'naya otsenka chuvstvitel'nosti metoda polimeraznoi tsepnoi reaktsii i immunofermentnogo analiza dlya obnaruzheniya virusa gepatita A v vode [Comparative evaluation of the sensitivity of the polymerase chain reaction method and enzyme immunoassay for detecting hepatitis A virus in water]. Materialy konferentsii “Aktual'nye problemy sovremennoj virusologii, posvyashchennoj 90–letiyu M.P. Chumakova” [Materials of the conference “Actual problems of modern virology dedicated to the 90th anniversary of M.P. Chumakov”]. Moscow, 1999, pp. 64–65. [in Russian] 10. Nurbakyt A.N., Absatarova K.S., Buribaeva Zh.K., Kazangapova G.E., Sarsenbaev E.Zh., Davibaeva B.R. Otsenka naseleniem sanitarno–gigienicheskikh uslovii v medicinskikh organizatsiyakh g. Almaty i Almatinskoi oblasti [Assessment by the population of sanitary and hygienic conditions in medical organizations of Almaty and Almaty region]. Rusnauka. 2010, 21. Available at: http://www.rusnauka.com/28_OINXXI_2010/Medecine/72649.doc.htm (accessed 26.06.2021). [in Russian] 11. Sanitarnye pravila “Sanitarno–epidemiologicheskie trebovaniya k vodoistochnikam, mestam vodozabora dlya hozyaistvenno–pit'evykh tselei, khozyaistvenno–pit'evomu vodosnabzheniyu i mestam kul'turno–bytovogo vodopol'zovaniya i bezopasnosti vodnykh ob"ektov” utverzhdennyi Prikazom Ministra natsional'noi ekonomiki Respubliki Kazahstan ot 16 marta 2015 goda No. 209 [Sanitary rules “Sanitary and epidemiological requirements for water sources, places of water intake for economic and drinking purposes, economic and drinking water supply and places of cultural and domestic water use and safety of water bodies” approved by Order of the Minister of National Economy of the Republic of Kazakhstan No. 209 dated March 16, 2015]. Available at: https://adilet.zan.kz/rus/docs/V1500010774 (accessed 24.06.2021). [in Russian] 12. Sanitarnye pravila “Sanitarno–epidemiologicheskie trebovaniya k osushchestvleniyu proizvodstvennogo kontrolya” utverzhdennye Prikazom Ministra natcional'noi ekonomiki Respubliki Kazahstan ot 6 iyunya 2016 goda No. 239 [Sanitary rules “Sanitary and epidemiological requirements for the implementation of production control” approved by Order No. 239 of the Minister of National Economy of the Republic of Kazakhstan dated June 6, 2016]. Available at: https://adilet.zan.kz/rus/docs/V1600013896 (accessed 24.06.2021). [in Russian] 13. OON. Celi v oblasti ustoichivogo razvitiya. Cel' 6: Obespechenie nalichiya i ratsional'nogo ispol'zovaniya vodnykh resursov i sanitarii dlya vsekh [UN. Sustainable Development Goals. Goal 6: Ensure the availability and rational use of water resources and sanitation for all]. Available at: https://www.un.org/sustainabledevelopment/ru/water-and-sanitation/ (accessed 25.06.2021). [in Russian] 14. Pozin S.G., Amvros'eva T.V., Klyuchenovich V.I. O nekotorykh napravleniyah obespecheniya bezopasnosti vody dlya zdorov'ya naseleniya Respubliki Belarus' [About some directions of ensuring water safety for the health of the population of the Republic of Belarus]. Voennaya meditsina [Military medicine]. 2016, 1, pp. 90–93. [in Russian] 15. Pozin S.G. O nekotorykh napravleniyakh nauchno–prakticheskikh issledovanii po obespecheniyu mikrobiologicheskoi bezopasnosti vody v hozyaistvenno–pit'evykh vodoprovodakh Respubliki Belarus' [About some directions of scientific and practical research on ensuring the microbiological safety of water in drinking water supply systems of the Republic of Belarus]. Materialy nauchno–prakticheskoi konferentsii, posvyashchyonnoi 80–letiyu sanitarno–epidemiologicheskoi sluzhby Respubliki Belarus' “Aktual'nye problemy gigieny i epidemiologii” [Materials of the scientific and practical conference dedicated to the 80th anniversary of the sanitary and epidemiological service of the Republic of Belarus “Actual problems of hygiene and epidemiology”], Minsk, November 17, 2006, pp. 306–309. [in Russian] 16. Pozin S.G. Osnovnye gigienicheskie aspekty obosnovaniya mikrobiologicheskoi bezopasnosti vody i algoritma meropriyatii po obespecheniyu eyo kachestva v khozyajstvenno–pit'evykh vodoprovodakh: monografiya [The main hygienic aspects of the substantiation of the microbiological safety of water and the algorithm of measures to ensure its quality in household and drinking water pipes: monograph]. Minsk, Boff, 2006, 92 p. [in Russian] 17. Pozin S.G., Ryzgunskij V.V., Dolgin A.S., Gladkij A.G., Drozdova E.V., Mazejko L.N., Prishivalko A.P., Bogom'ya M.M., Kolyachko V.V. Sovershenstvovanie sanitarno–gigienicheskogo normirovaniya razmeshcheniya istochnikov netsentralizovannogo hozyajstvenno–pit'evogo vodosnabzheniya, zaklyuchenii sanepidsluzhby o kachestve sredy obitaniya, problemy otsenki soderzhaniya v vode bora i bariya, izmerenii temperatury vody iz kvartirnykh vodorazborov [Improvement of sanitary and hygienic rationing of the placement of sources of non-centralized household and drinking water supply, conclusions of the sanitary and epidemiological service on the quality of the habitat, problems of assessing the content of boron and barium in water, measurements of water temperature from apartment water samples]. Voennaya meditsina [Military medicine]. 2012, 2, pp. 93–97. [in Russian] 18. Pozin S.G., Ryzgunskij V.V. Itogi i zadachi nauchno–prakticheskikh issledovanii po obespecheniyu bezopasnosti pit'evoi vody v Respublike Belarus' [Results and tasks of scientific and practical research on ensuring the safety of drinking water in the Republic of Belarus]. V pomoshch' praktikuyushchemu vrachu [To help a practicing doctor]. 2013, 2, pp. 116–119. [in Russian] 19. Rahmanin Yu.A., Nedachin A.E., Doskina T.V., Kornilova N.M., Dmitrieva R.A., SHarlot Yu.M. Indikatornaya znachimost' kolifagov v otnoshenii zagryazneniya pit'evoi vody kishechnymi virusami [Indicator significance of coliphages in relation to contamination of drinking water by intestinal viruses]. Gigiena i sanitariya [Hygiene and sanitation]. 1990, 6, pp. 84–88. [in Russian] 20. Sbojchakov V.B. Mikrobiologiya, osnovy epidemiologii i metody mikrobiologicheskih issledovanii: uchebnik dlya meditsinskikh uchebnykh zavedenii 3–e izd., ispr. i dop. [Microbiology, fundamentals of epidemiology and methods of microbiological research: textbook for medical educational institutions 3rd ed., corrections and additions]. St. Petersburg: Publishing house SpetsLit, 2017, 712 p. [in Russian] 21. Toguzbaeva K.K., Dzhanbatyrova A.E., Sejduanova L.B., Niyazbekova L.S., Kaldybaj A.U., ZHunistaev D.D., Mejirman A.S., Toleu E.T. Gigienicheskaya otsenka kachestva sel'skogo vodosnabzheniya po rezul'tatam laboratornykh dannykh Enbekshikazahskogo raiona [Hygienic assessment of the quality of rural water supply based on the results of laboratory data of the Enbekshikazakh district]. Vestnik KazNMU [Bulletin of KAZ NMU]. 2015, 2, pp. 634–637. [in Russian] 22. Toguzbaeva K.K., Myrzahmetova SH.K., Niyazbekova L.S., Orakbaj L.ZH., ZHunistaev D.D., Sejduanova L.B., Sajlybekova A.K., Smagulov A.B., Sumenova K.A., Sabirova G.R. Gigienicheskaya otsenka vliyaniya kachestva hozyaistvenno–pit'evogo vodosnabzheniya na zdorov'e sel'skogo naseleniya Almatinskoi oblasti [Hygienic assessment of the impact of the quality of household and drinking water supply on the health of the rural population of the Almaty region]. Vestnik KazNMU [Bulletin of KAZ NMU]. 2014, 3, pp. 33–38. [in Russian] 23. Badhai J., Ghosh T.S., Das S.K. Taxonomic and functional characteristics of microbial communities and their correlation with physicochemical properties of four geothermal springs in Odisha, India. Front. Microbiol. 2015, 6, pp. 1–15. https://doi.org/10.3389/fmicb.2015.01166 24. De Boeck H., Lunguya O, Muyembe J.J., Glupczynski Y., Jacobs J. Presence of extended–spectrum beta–lactamase–producing Enterobacteriaceae in waste waters, Kinshasa, the Democratic Republic of the Congo. Eur J Clin Microbiol Infect Dis. 2012, 31,pp. 3085–3088. https://doi.org/10.1007/s10096–012–1669–8 25. Ding Z., Zhai Y., Wu C., Wu H, Lu Q., Lin J., He F. Infectious diarrheal disease caused by contaminated well water in Chinese schools: A systematic review and meta–analysis. J Epidemiol. 2017, 27, pp. 274–281. https://doi.org/10.1016/j.je.2016.07.006 26. Divyashree M., Mani M.K., Shama Prakash K., Vijaya Kumar D., Veena Shetty A., Shetty A.K., Karunasagar I. Hospital wastewater treatment reduces NDM–positive bacteria being discharged into water bodies. Water Environ Res. 2020, 92, pp. 562–568. https://doi.org/10.1002/wer.1248 27. Douterelo I., Husband S., Boxall J.B. The bacterial composition of biomass recovered by flushing an operational drinking water distribution system. Water Res. 2014, 54, pp. 100–114. https://doi.org/10.1016/j.watres.2014.01.049 28. Gomez–Alvarez V., Schrantz K. A., Pressman J. G., Wahman D. G. Biofilm community dynamics in bench–scale annular reactors simulating arrestment of chloraminated drinking water nitrification. Environ. Sci. Technol. 2014, 48, pp. 5448–5457. https://doi.org/10.1021/es5005208 29. Gomez–Alvarez V., Revetta R. P., Santo Domingo J. W. Metagenomic analysis of drinking water receiving different disinfection treatments // Appl. Environ. Microbiol. 2012, 78, pp. 6095–6102. https://doi.org/10.1128/AEM.01018–12 30. Haberecht H.B., Nealon N.J., Gilliland J.R., Holder A.V., Runyan C., Oppel R.C., Ibrahim H.M., Mueller L., Schrupp F., Vilchez S., Antony L., Scaria J., Ryan E.P. Antimicrobial–Resistant Escherichia coli from Environmental Waters in Northern Colorado. J Environ Public Health. 2019, 18, pp. 1–13. https://doi.org/10.1155/2019/3862949 31. Hendriksen R.S., Munk P., Njage P.M.K., van Bunnik B., McNally L., Lukjancenko O., Röder T., Nieuwenhuijse D., Karlsmose Pedersen S., Kjeldgaard J.S., Kaas R.S., Clausen P.T.L.C., Vogt J.K., Leekitcharoenphon P., van de Schans M.G.M., Zuidema T., de Roda Husman A.M., Rasmussen S., Petersen B., Aarestrup F.M. Global monitoring of antimicrobial resistance based on metagenomics analyses of urban sewage. Nature Communications. 2019, 1124, pp. 1–12. https://doi.org/10.1038/s41467–019–08853–3 32. Honda R., Tachi C., Yasuda K., Hirata T., Noguchi M., Hara–Yamamura H., Yamamoto–Ikemoto R., Watanabe T. Estimated discharge of antibiotic–resistant bacteria from combined sewer overflows of urban sewage system. NPJ Clean Water. 2020, 3, pp. 1–7. https://doi.org/10.1038/s41545–020–0059–5 33. Hwang C., Ling F., Andersen G. L., LeChevallier M. W., Liu W. Microbial community dynamics of an urban drinking water distribution system subjected to phases of chloramination and chlorination treatments. Appl. Environ. Microbiol. 2012, 78, pp. 7856–7865. https://doi.org/10.1128/AEM.01892–12 34. Khan A.U., Maryam L., Zarrilli R. Structure, Genetics and Worldwide Spread of New Delhi Metallo–β–lactamase (NDM): a threat to public health. BMC Microbiol. 2017, 27, pp. 1–12. https://doi.org/10.1186/s12866–017–1012–8 35. McArdell C.S., Molnar E., Suter M.J., Giger W. Occurrence and fate of macrolide antibiotics in wastewater treatment plants and in the Glatt Valley watershed, Switzerland. Environ Sci Technol. 2003, 37, pp. 5479–86. https://doi.org/10.1021/es034368i 36. Nescerecka A., Rubulis J., Vital A., Juhna T., Hammes F. Biological instability in a chlorinated drinking water distribution system. PLoS One. 2014, 9, pp. 1–11. https://doi.org/10.1371/journal.pone.0096354 37. Niquette P., Servais P., Savoir R. Impacts of pipe materials on densities of fixed bacterial biomass in a drinking water distribution system. Water Res. 2000, 34, pp. 1952–1956. https://doi.org/10.1016/S0043–1354(99)00307–3 38. Omarova A. Morbidity of Rural Population Associated with the Quality of Drinking Water Supply. Medicine. 2019, 4, pp. 8–13. 39. Omarova A., Kalishev M. The Status of Household and Drinking Water Supply of the Rural Population of Karaganda Region. Astana Medical Journal. 2017, 4, pp. 123–128. 40. Omarova A., Tussupova K., Berndtsson R., Kalishev M. Medical and Social Significance of Water Supply, Sanitation and Hygiene in Human Activity. Bulletin of KAZ NMU. 2017, 3, pp. 193–197. 41. Omarova A., Tussupova K., Berndtsson R., Kalishev M. Burden of Water–Related Diseases in Developing Countries. Literature Review. Nauka i Zdravookhranenie [Science & Healthcare]. 2017, 3, pp. 95–109. 42. Omarova A., Tussupova K., Berndtsson R., Kalishev M., Sharapatova K. Protozoan Parasites in Drinking Water: A System Approach for Improved Water, Sanitation and Hygiene in Developing Countries. International Journal of Environmental Research and Public Health. 2018, 15, pp. 1–18. https://doi.org/10.3390/ijerph15030495 43. Omarova A., Tussupova K., Hjorth P., Kalishev M., Dosmagambetova R. Water Supply Challenges in Rural Areas: A Case Study from Central Kazakhstan. International Journal of Environmental Research and Public Health. 2019, 16, pp. 1–14. https://doi.org/10.3390/ijerph16050688 44. Omarova A., Tussupova K. The future of piped water in villages in low– and middle–income countries. European Journal of Public Health. 2018, 2, pp. 336–337. https://doi.org/10.1093/eurpub/cky214.081 45. Paduano S., Marchesi I, Casali M. E, et al. Characterisation of Microbial Community Associated with Different Disinfection Treatments in Hospital Hot Water Network. Int J Environ Res Public Health. 2020, 17, pp. 1–17. https://doi.org/10.3390/ijerph17062158 46. Paduano S., Valeriani F., Romano–Spica V., Bargellini A., Borella P., Marchesi I. Microbial biodiversity of thermal water and mud in an Italian spa by metagenomics: A pilot study. Water Sci. Technol. Water Supply. 2018, 18, pp. 1456–1465. https://doi.org/10.2166/ws.2017.209 47. Pinto A. J., Xi C., Raskin L. Bacterial community structure in the drinking water microbiome is governed by filtration processes Environ. Sci. Technol. 2012, 46, pp. 8851–8859. https://doi.org/10.1021/es302042t 48. Proctor C., Hammes F. Drinking water microbiology – from measurement to management. Curr. Opin. Microbiol. 2015, 33, pp. 87–95. https://doi.org/10.1016/j.copbio.2014.12.014 49. Rathinasabapathi P., Hiremath D. S., Arunraj R., Parani M. Molecular Detection of New Delhi Metallo–Beta–Lactamase–1 (NDM–1) Positive Bacteria from Environmental and Drinking Water Samples by Loop Mediated Isothermal Amplification of bla NDM–1. Indian J Microbiol. 2015, 55, pp. 400–405. https://doi.org/10.1007/s12088–015–0540–x 50. Runcharoen C., Raven K.E., Reuter S., Kallonen T., Paksanont S., Thammachote J., Anun S., Blane B., Parkhill J., Peacock S.J., Chantratita N. Whole genome sequencing of ESBL–producing Escherichia coli isolated from patients, farm waste and canals in Thailand. Genome Med. 2017, 9, pp. 1–11. https://doi.org/10.1186/s13073–017–0471–8 51. Sano D., Louise Wester A., Schmitt H., Amarasiri M., Kirby A., Medlicott K, Roda Husman A. M. Updated research agenda for water, sanitation and antimicrobial resistance. J Water Health. 2020, 18, pp. 858–866. https://doi.org/10.2166/wh.2020.033 52. Yong D., Toleman M.A., Giske C.G., Cho H.S., Sundman K., Lee K., Walsh T.R. Characterization of a new metallo–beta–lactamase gene, bla (NDM–1), and a novel erythromycin esterase gene carried on a unique genetic structure in Klebsiella pneumoniae sequence type 14 from India. Antimicrob Agents Chemother. 2009, 53, pp. 5046–5054. https://doi.org/10.1128/AAC.00774–09 53. Zagui G.S., de Andrade L.N., Moreira N.C., Silva T.V., Machado G.P., da Costa Darini A.L., Segura–Muñoz S.I. Gram–negative bacteria carrying β–lactamase encoding genes in hospital and urban wastewater in Brazil. Environ Monit Assess. 2020, 192, pp. 1–10. https://doi.org/10.1007/s10661–020–08319–w
Көрген адамдардың саны: 16

Түйенді сөздер:

Библиографиялық сілтемелер

Омарова А.О., Беляев И.А., Ахметова С.Б., Ердесов Н.Ж., Исмаилов Ч.У., Харин А.Д. Сумен жабдықтау, санитария және гигиенаның микробиологиялық қауіпсіздігінің мәселелері. Әдебиет шолу // Ғылым және Денсаулық сақтау. 2021. 4 (Т.23). Б. 46-57. doi 10.34689/SH.2021.23.4.005