Фильтр
Автор(ы):
  
МЕТАБОЛИЧЕСКИЕ ЭФФЕКТЫ СОЧЕТАННОГО ВВЕДЕНИЯ КОМПЛЕКСА АДЕНОЗИН И АДЕНОЗИНМОНОФОСФАТ ПРИ ГИПЕРАДРЕНАЛИНЕМИИ
Введение. Известно, что аденозин как метаболит аденозинмонофосфата (АМФ) обладает множеством функциональных и метаболических эффектов, направленных на поддержание гомеостаза. Аденозин играет особо важную роль в адаптации миокарда к ишемии и гипоксии. Оказывая антиаритмическое на сердце действие, аденозин замедляет атриовентрикулярную проводимости индуцированную катехоламинами.

Цель исследования. Изучить эффекты сочетанного действия комплекса аденозин + АМФ на иммунный статус, на активность ферментов антиоксидантной защиты и метаболизма пуриновых нуклеотидов, на уровен...
Подробнее
2017 год | Выпуск: 2 | Страницы: 92-104

ГИПЕРАДРЕНАЛИНЕМИЯ КЕЗІНДЕ АДЕНОЗИН ЖӘНЕ АДЕНОЗИНМОНОФОСФАТ КЕШЕНІН ҚОСЫНДЫ ЕНГІЗУДІҢ МЕТАБОЛИТИКАЛЫҚ ӘСЕРЛЕРІ
Кіріспе. Аденозинмонофосфат (АМФ) метаболиті ретінде аденозиннің көптеген функционалды және метаболитикалық әсерлері бар, олар гомеостазды тұрақтандыруға бағытталған. Аденозин миокардтың ишемияға және гипоксияға бейімделуінде маңызды рөл атқарады. Жүрекке антиаритмиялық әсер көрсете отыра, аденозин катехоламиндердің әсерінен туындаған атриовентиркулярлы өткізгіштікті тежейді.

Зерттеу мақсаты. Қанда, жүректе және бауырда гиперадреналинемия кезінде аденозин+АМФ кешенінің қосынды әрекетенің иммунды статусқа, антиоксидантты қорғаныс ферменттерінің белсенділігіне және пурин...
Подробнее
2017 год | Выпуск: 2 | Страницы: 92-104

ҚАЛҚАНША БЕЗДІҢ ТҮЙІНДІ ТҮРЛЕРІН ЕМДЕУДЕГІ ДӘСТҮРЛІ ЕМЕС ЕМНІҢ ӘСЕРІ
Кіріспе. Қалқанша бездің қатерсіз түзілістерін азинвазивті емдеу әдісі бойынша медициналық әдебиеттерге шолу жасауда онда қалқанша бездің солидті түйіндерін және кистозды түйіндерін емдеу кезінде эндокринолог және хирург дәрігерлерінің арасында консенсустың жоқтығын көрсетті.

Зерттеудің мақсаты: Қалқанша бездің (ҚБ) қатерсіз түзілісі бар науқастарға тері арқылы этанолды инъекциялық терапияны (СКТ) қолдану болып табылды.

Зерттеу әдістерімен материалдары: Бізбен осы науқастарға проспективті когротты зерттеу жүргізілді. Зерттеу кезеңі әр зерттеуге қатысуш...
Подробнее
2017 год | Выпуск: 2 | Страницы: 59-67

METABOLIC EFFECTS OF COMBINED INTEGRATION OF ADENOSINE AND ADENOSINE MONOPHOSPHAT IN HYPERADENALEMEMIA
Introduction. It is known that adenosine as a metabolite of adenosune monophosphate (AMP) has a variety of functional and metabolic effects aimed at maintaining homeostasis. Adenosine plays a particularly important role in the adaptation of the myocardium to ischemia and hypoxia. By exerting an antiarrhythmic effect on the heart, adenosine slows the atrioventricular conduction induced by catecholamines.

Purpose of the study. To study the effects of the combined effect of the adenosine + AMP complex on the immune status, on the activity of antioxidant protection enzymes...
Подробнее
2017 год | Выпуск: 2 | Страницы: 92-104