Фильтр
Автор(ы):
  
ЭПИДЕМИОЛОГИЯ РАКА ПРЕДСТАТЕЛЬНОЙ ЖЕЛЕЗЫ В СЕМЕЙСКОМ РЕГИОНЕ ВОСТОЧНО-КАЗАХСТАНСКОЙ ОБЛАСТИ

Резюме.

Введение: во всем мире рак предстательной железы находится на втором месте по заболеваемости онкопатологиями среди мужского населения. В то же время, с учетом женского населения, заболеваемость раком простаты стоит на четвертом месте, уступая раку легких, молочной железы и колоректальному раку. Рак предстательной железы наиболее распространен в развитых странах мира, где отмечается большая продолжительность жизни населения, но реже встречается в странах Азии, где он находится на шестом месте после раков других локализаций: легких, желуд...

2018 | : 3 | : 32-44

ЗАБОЛЕВАЕМОСТЬ И СМЕРТНОСТЬ ОТ РАКА ЭНДОМЕТРИЯ В РЕСПУБЛИКЕ КАЗАХСТАН ЗА 5 ЛЕТНИЙ ПЕРИОД (С 2012 ПО 2016 гг)

В развитых странах мира рак эндометрия представляет собой наиболее часто встречающееся злокачественное гинекологическое заболевание со средней заболеваемостью 14,7 на 100 000 женщин и находится на 2-м месте после рака шейки матки. Во всем мире средняя заболеваемость в 2012 году составила 8,2 на 100 000 женщин или 319 605 новых случаев рака эндометрия с совокупным риском, равным 0,97%. К странам с самыми высокими показателями заболеваемости в пересчете на 100 000 женщин относят Македонию (29), Люксембург (24,2), Чешскую Республику (17,97), Гайану (22,65), Сербию (17,8), Болгарию (17,83) ...

2018 | : 2 | : 67-77

ИММУНОГИСТОХИМИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ В ДИАГНОСТИКЕ РАКА ПРЕДСТАТЕЛЬНОЙ ЖЕЛЕЗЫ
В течение последних 10 лет активно шел поиск новых методов диагностики рака предстательной железы, способных обеспечить более точную оценку его исходов.
2017 | : 6 | : 131-146

СЕМЕЙ АЙМАҒЫ БОЙЫНША АТАЛЫҚ БЕЗ ОБЫРЫНЫҢ ЭПИДЕМИЛОГИЯСЫ ШЫГЫС ҚАЗАҚСТАН ОБЛЫСЫ

Кіріспе: Әлем бойынша ер адамдар қатарында қуықасты безінің қатерлі ісігі барлық онкологиялық аурулардың ішінде 2 орын алады. Сонымен қатар тұрғындары әйел адамдар санымен аурушаңдылық көрсеткіші бойынша простата обыры - өкпе обыры, сүт безі, колоректальді обырдан кейінгі төртінші орында тұр. Аталық без обыры тұрғындардың өміршеңдігі жоғары әлемнің дамыған елдерінде көбірек таралған, бірақ Азия елдерінде сирек кездеседі, себебі ол өзге локализация обырлары: өкпе, асқазан, бауыр, өңеш, колоректальдіден кейін алтыншы орында. Өкінішке орай Орта Азия е...

2018 | : 3 | : 32-44

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНДА ЭНДОМЕТРИЯЛЫҚ ҚАТЕРЛІ ІСІК АУРУШАҢДЫҚ ЖӘНЕ ӨЛІМ (2012-2016 жылдары)

Кіріспе: Дамыған елдерінде гинекологиялық аурулардың ішінде жиі кездесетін қатерлі ісік эндометриялық қатерлі ісік (14,7) және жатыр мойны обырынан кейін екінші орында. Әлемде орташа аурушаңдық 2012 жылы 8,2 құрады 100 000 әйелдерге немесе 319 605 жаңа жағдайларды ісік эндометрия жиынтық тәуекел тең 0,97%. Елдерге көрсеткіштері ең жоғары сырқаттанушылық есептегенде 100 000 әйелдер жатқызады Македонию (29), Люксембург (24,2), Чех Республикасы (17,97), Гайану (22,65), Сербия (17,8), Боливия.

Мақсаты: Шығыс Қазақстан облысымен салыстырғанд...

2018 | : 2 | : 67-77

ҚУЫҚАСТЫ БЕЗІНІҢ ҚАТЕРЛІ ІСІГІНІҢ ДИАГНОСТИКАСЫНДА ИММУНОГИСТОХИМИЯЛЫҚ ЗЕРТТЕУЛЕР

Соңғы 10 жыл ішінде қуықасты безінің қатерлі ісігін диагностикалау, оның нәтижелерін неғұрлым нақты бағалауға қабілетті жаңа әдістері белсенді іздестіруде.

2017 | : 6 | : 131-146

EPIDEMIOLOGY OF PROSTATE CANCER IN SEMEY REGION OF EAST KAZAKHSTAN REGION

Background: prostate cancer holds second position out of all cancer morbidity among the world male population. At the same time, taking into account the female population, incidence of prostate cancer is on the fourth place, yielding its position to lung cancer, breast cancer and colorectal cancer. Prostate cancer is most common in the developed world, for which long life expectancy is characteristic, but it is less common in Asian countries, where it locates in the sixth place after cancers of other localizations: lung, stomach, liver, colorectal cancer ...

2018 | : 3 | : 32-44

MORTALITY AND MORBIDITY FROM ENDOMETRIC CANCER IN THE REPUBLIC OF KAZAKHSTAN (FROM 2012 TO 2016)

In developed countries, endometrial cancer is the most common malignant gynecological disease with an average incidence of 14,7 per 100 000 women and is in the second place after cervical cancer. Worldwide, the average incidence in 2012 was 8,.2 per 100 000 women or 319 605 new cases of endometrial cancer with a combined risk of 0,97%. The countries with the highest morbidity rates per 100 000 women include Macedonia (29), Luxembourg (24,2), Czech Republic (17,97), Guyana (22,65), Serbia (17,8), Bulgaria (17,83) and the Russian Federation (16,2). At the same time, there is an extremely ...

2018 | : 2 | : 67-77

IMMUNOHISTOCHEMISTRY IN THE DIAGNOSTICS OF PROSTATE CANCER
Over the past decade, there was an active search of new diagnostic methods of prostate cancer, providing a more accurate assessment of its outcomes.
2017 | : 6 | : 131-146