Фильтр
Автор(ы):
  
ЛИТЕРАТУРНЫЙ ОБЗОР СОВРЕМЕННОГО СОСТОЯНИЯ СИСТЕМЫ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В ПОДГОТОВКЕ ВРАЧЕЙ ПЕРВИЧНОЙ МЕДИКО-САНИТАРНОЙ ПОМОЩИ

В статье представлены результаты систематического литературного поиска публикаций и других доступных источников отражающих состояние системы дополнительного образования в подготовке врачей первичной медико-санитарной помощи. Основная масса публикаций была проиндексирована в базах данных PubMed, MEDLINE, CINAHL, Embase, e-library, Google Scholar. Глубина поиска составила более 30 лет.

Подробнее
2015 год | Выпуск: 1 | Страницы: 33-42

ҚАЗІРГІ КЕЗЕҢДЕГІ БМСК ДӘРІГЕРЛЕРІНІҢ ҚОСЫМША БІЛІМ БЕРУ ЖҮЙЕСІНІҢ ЖАҒДАЙЫ ТУРАЛЫ ӘДЕБИЕТТІ ШОЛУ
Мақалада алғашқы медициналық көмек көрсететін дәрігерлерге арналған, жүйелі әдебиет бойынша басылымдардан іздестірумен алынған және қосымша білім беру жүйесінің жағдайын көрсететін басқа қол жетімді ақпараттардан алынған нәтижелер ұсынылды. Негізгі басылымдардың бөлігі PubMed, Medline, CINAHL, EMBASE, e-library, Google Scholar деректер қорында индекстелген. Іздеу кезеңі 30 жылдан астам болды.
Подробнее
2015 год | Выпуск: 1 | Страницы: 33-42

LITERATURE REVIEW OF THE CURRENT STATUS OF ADDITIONAL EDUCATION IN PRIMARY CARE PHYSICIANS’ TRAINING
The article presents the results of a systematic literature search of publications and other available sources reflecting the status of the system of additional education in the training of doctors of primary health care. The bulk of publications were indexed in the databases PubMed, MEDLINE, CINAHL, Embase, e-library, Google Scholar. Search depth was more than 30 years.
Подробнее
2015 год | Выпуск: 1 | Страницы: 33-42