Фильтр
Автор(ы):
  
ЭКСПРЕССИЯ АКВАПОРИНОВ 1 И 5 В ЛЕГКИХ КРЫС ПОСЛЕ ВНУТРЕННЕГО ВОЗДЕЙСТВИЯ РАДИОАКТИВНЫМ ПОРОШКОМ 56MnO2
Введение. Радионуклид 56Mn (T1/2 = 2,58 час) является одним из доминирующих гамма- и бета-излучателей в начальный период после нейтронной активации почвы и элементов зданий, поднявшихся в воздух в виде пыли после ядерных взрывов. С целью моделирования экспозиции пылевидными микрочастицами 56Mn O2, были проведены эксперименты при воздействии на экспериментальных крыс диспергированным порошком 56MnO2, полученным в результате нейтронной активации стабильных атомов Mn на ядерном реакторе.

Цель. Изучить влияние воздействия диспергированным 56MnO2 на экспрессию генов в легких кр...
Подробнее
2017 год | Выпуск: 4 | Страницы: 50-62

КАЧЕСТВЕННЫЙ И КОЛИЧЕСТВЕННЫЙ СОСТАВ МИКРОФЛОРЫ ТОЛСТОГО КИШЕЧНИКА КРЫС ПОД ВОЗДЕЙСТВИЕМ ВНУТРЕННЕГО И ВНЕШНЕГО ОБЛУЧЕНИЯ
Введение: Эффекты облучения остаточной радиоактивностью, образовавшейся в результате ядерных взрывов, являются предметом обсуждения и исследований последствий ядерных испытаний и атомных бомбардировок. 56MnO2 (T1/2=2,58 ч) – один из основных нейтронно-активированных бета-излучателей в течение первых часов после нейтронной активации частиц почвенной пыли, поднявшийся в момент ядерного взрыва.

Цель: Исследовать количественный и качественный состав микрофлоры толстого кишечника крыс при воздействии внутреннего и внешнего облучения.

Материалы и методы: Дизайн иссл...
Подробнее
2017 год | Выпуск: 3 | Страницы: 45-58

РАДИАЦИОННО–ИНДУЦИРОВАННЫЙ АПОПТОЗ В ТОНКОМ КИШЕЧНИКЕ КРЫС
Введение. По данным литературных источников известно, что у лиц, подвергавшихся воздействию ионизирующего излучения наряду с различными повреждающими эффектами особое место отводится и желудочно–кишечному тракту. Доминирующая роль нейтронно–aктивировaнного рaдионуклида – Марганца–56 (56Mn) отмечалась в трудах японских ученых, изучавших последствия атомной бомбардировки в Хиросима и Нагасаки, заслуживающий интерес по сей день.

Цель исследования. Изучить микроскопические изменения в тонком кишечнике крыс, подвергавшихся воздействию γ– и нейтронного излучения.

Ма...
Подробнее
2017 год | Выпуск: 3 | Страницы: 32-44

56MnO2 РАДИОБЕЛСЕНДІ ҰНТАҒЫМЕН ІШКІ ӘСЕР ЕТУДЕН КЕЙІН ЕГЕУҚҰЙРЫҚТАР ӨКПЕСІНДЕГІ АКВАПОРИН 1 МЕН 2 ЭКСПРЕССИЯСЫ
Кіріспе: Радионуклид 56Mn (T1/2 = 2,58 сағ) ядролық жарылыстар кезінде көтерілген топырақ шаңы бөлшектерінің нейтрондық белсендендірілуінен кейінгі алғашқы сағаттардағы негізгі нейтронды –белсендендірілген бета- және гамма сәулелендіргіштердің бірі болып табылады. 56MnO2 шаң тәрізді микробөлшектерімен экспозицияны моделдеу мақсатында атом реакторында Mn тұрақты атомдарының нейтронды белсендендірілуі нәтижесінде алынған 56MnO2 диспергирленген ұнтағымен эксперименталды жануарларға әсер етумен тәжірибелер жүргізілді.

Мақсаты. Диспергирленген 56MnO2 ұнтағының егеуқұйрықтардың ...
Подробнее
2017 год | Выпуск: 4 | Страницы: 50-62

ІШКІ ЖӘНЕ СЫРТҚЫ СӘУЛЕЛЕНУДІҢ ӘСЕРІНЕН ЕГЕУҚҰЙРЫҚТАРЫНЫҢ ТОҚ ІШЕГІНІҢ МИКРОФЛОРАСЫНЫҢ САНДЫҚ ЖӘНЕ САПАЛЫҚ ҚҰРАМЫ
Кіріспе: Ядролық жарылыстар нәтижесінде пайда болған қалдықтық радиобелсендіргішпен сәулелену әсері ядролық сынақтардың және атомдық бомбалаулардың зардаптарын талқылаудың және зерттеудің негізіі болып табылады. Марганец 56 (T1/2=2,58 ч) – ядролық жарылыстар кезінде көтерілген топырақ шаңы бөлшектерінің нейтрондық белсендендірілуінен кейінгі алғашқы сағаттардағы негізгі нейтронды –белсендендірілген бета-сәулелендіргіштердің бірі.

Мақсаты: Егеуқұйрықтарының ішкі және сыртқы сәулеленудің әсерінен кейінгі тоқ ішек микрофлорасының сандық және сапалық құрамын зерттеу.
Подробнее
2017 год | Выпуск: 3 | Страницы: 45-58

РАДИАЦИЯ ӘСЕРІНЕН ЕГЕУҚҰЙРЫҚТАРДЫҢ ЖІҢІШКЕ ІШЕГІНДЕ ТУЫНДАҒАН АПОПТОЗ
Кіріспе. Әдеби мәліметтерге сәйкес, иондағыш сәуле әсеріне душар болғандардың көптеген бүліндіргіш салдарымен қоса асқазан–ішек жолдарына да ерекше мән бөлінеді. Хиросима мен Нагасакидағы атомдық бомбалаудың салдарын зерттеген жапон ғалымдарының еңбектеріндегі нейтронды–белсенді Марганец–56 (56Mn) рaдионуклидінің басым рөлі заманауи жағдайда да қызығушылық арттырады.

Зерттеу мақсаты. γ– мен нейтронды сәуле әсеріне ұшыраған егеуқұйрықтардың жіңішке ішегіндегі микроскопиялық өзгерістерді зерттеу.

Материалдар мен әдістер. Тәжірибе жүзінде «Вистар» тұқымды 220–330...
Подробнее
2017 год | Выпуск: 3 | Страницы: 32-44

THE EXPRESSION OF AQUAPORINS 1 AND 5 IN RAT LUNG AFTER INTERNAL EXPOSE TO RADIOACTIVE 56MnO2 POWDER
Introduction: The radionuclide 56Mn (T1/2=2.58 hours) is one of the dominant beta- and gamma-emitters within few hours after the neutron irradiation of soil dust following nuclear explosion in atmosphere. The effects of exposure to residual radioactivity from nuclear explosions are the subject of discussions and research of the consequences of nuclear tests and the atomic bombing. In order to simulate the exposure of 56MnO2 pulverized microparticles, experiments were carried out when the experimental rats were exposed to 56MnO2 dispersed powder obtained as a result of neutron activatio...
Подробнее
2017 год | Выпуск: 4 | Страницы: 50-62

QUANTITATIVE AND QUALITATIVE COMPOSITION OF LARGE INTESTINAL MICROFLORA IN THE RATS FOLLOWING THE INTERNAL AND EXTERNAL IRRADIATION
Introduction: When nuclear testing and nuclear bombing in the lower atmosphere as a result of neutron activation of chemical elements in the soil and other materials produced beta and gamma emitting radionuclides. Manganese 56 (T1 / 2 = 2.58 hours) - is one of the dominant beta- and gamma-emitters within few hours after the neutron irradiation of soil dust following nuclear explosion in atmosphere. The effects of exposure to residual radioactivity from nuclear explosions are the subject of discussions and research of the consequences of nuclear tests and the atomic bombing.

Подробнее
2017 год | Выпуск: 3 | Страницы: 45-58

RADIATIОN–INDUCЕD AРОРTОSIS IN THE SMALL INTЕSTINЕ ОF RATS
Intrоductiоn. Accоrding tо thе litеraturе data, it is knоwn that реrsоns еxроsеd tо iоnizing radiatiоn, tоgеthеr with a diffеrеnt оf damaging еffеcts, рarticular imроrtancе is alsо attachеd tо thе gastrоintеstinal tract. Thе dоminant rоlе оf nеutrоn−activatеd radiоnuclidе Manganеsе−56 (56Mn) was nоtеd in thе trеatisеs оf Jaрanеsе sciеntists whо studiеd thе A−bоmb еffеcts оf Hirоshima and Nagasaki, dеsеrving thе intеrеst tоday.

Thе rеsеarch рurроsе. Invеstigatе thе micrоscорic changеs in thе small intеstinе оf rats еxроsеd tо γ– and nеutrоn radiatiоn.

Matеrials...
Подробнее
2017 год | Выпуск: 3 | Страницы: 32-44