Online ISSN: 3007-0244,
Print ISSN:  2410-4280
Фильтр
Автор(ы):
  
КЛИНИКО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ СИНДРОМА ДИСПЛАЗИИ СОЕДИНИТЕЛЬНОЙ ТКАНИ В ФОРМИРОВАНИИ ВРОЖДЕННЫХ ПОРОКОВ СЕРДЦА.ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ.
Введение. В структуре всех врожденных пороков развития 30 % приходится на врожденные пороки сердца (ВПС), они вносят существенный вклад в показатели перинатальной и младенческой смертности, приводят к инвалидности, тем самым требуют значительных экономических затрат на хирургическую коррекцию и социальную помощь детям-инвалидам. В Республике Казахстан частота ВПС среди живорожденных составляет 8-10 на 1000, а общее количество детей, родившихся с ВПС в Казахстане ежегодно около 3000.

Целью исследования был анализ литературных источников по проблеме формирования врожденн...
Подробнее
2017 год | Выпуск: 4 | Страницы: 94-112

ТУА БІТКЕН ЖҮРЕК КЕМІСТІГІ ҚАЛЫПТАСТЫРУДА КЛИНИКАЛЫҚ-ЭПИДЕМИОЛОГИЯЛЫҚ МАҢЫЗДЫЛЫҒЫ ДӘНЕКЕРТІНІНІҢ ДИСПЛАЗИЯСЫ СИНДРОМЫ. ӘДЕБИЕТ ШОЛУЫ.
Кіріспе. Туа біткен жүрек кемістігі (ТБЖК) үшін туа біткен даму кемістіктерінің 30% құрылымында, олар, перинаталдық мен бала өлімі айтарлықтай үлес мүгедектікке әкелуі және, осылайша, хирургиялық түзету және мүгедек балаларға әлеуметтік көмек үшін елеулі экономикалық шығындарды талап етеді. Тірі туғандарға арасында Қазақстан Республикасы ТБЖК сырқаттанушылық 1000 жылы 8-10, және біздің елімізде жыл бойы 3000 ТБЖК мен туған балалардың жалпы саны болды.

Іздеу стратегиясы Pub Med, Google Academy, Tompson Reuters негізіндегі әдеби көздерден іздеу жүргізілді.

Т...
Подробнее
2017 год | Выпуск: 4 | Страницы: 94-112

ЖАС ЖӘНЕ ҰЛТТЫҚ ЕРЕКШЕЛІКТЕРІНЕ БАЙЛАНЫСТЫ 12-13 ЖАС АРАЛЫҒЫНДАҒЫ ЖАСӨСПІРІМДЕРДІҢ ТАМАҚТАНУ ҚАЖЕТТІГІН ЗЕРТТЕУ
Кіріспе. Жасөспірімдерде тамақтану әдебін қалыптастыраотырып жаңа өскелең организмда муына қажетті ережелерді енгізу керек. Әсіресе осы жаста өмір ережелері қалыптаса бастайды.

Мақсаты: жынысы және этностық топ қажатуына байланысты жасөспірімдердің тамақтану әдебін зерттеу.

Әдістері: Семей қаласының 12 орта білімберетін мектептерінде 12 - 13 жас аралығындағы жасөспірімдерді көлденең зерттеу жүргізілді. Зерттеу кезінде тамақтану туралы сауалнама өткізілді. SPSS 20.0 бағдарламасы пакетін қолдана отырып, нәтижелерге статистикалық сараптама жүргізілді.

Нәтиже...
Подробнее
2017 год | Выпуск: 4 | Страницы: 38-49

СЕМЕЙ ҚАЛАСЫНЫҢ БАЛАЛАРЫНДАҒЫ ТУА БІТКЕН ЖҮРЕК КЕМІСТІКТЕРІ МЕН ДӘНЕКЕР ТІН ДИСПЛАЗИЯСЫНЫҢ ҮЙЛЕСУІ
Кіріспе. Туа біткен жүрек ақауының (ТЖА) және дәнекер тіннің дисплазиясы (ДТД) дамуының патогенді тетіктерінің жиынтығы олардың үйлесу қауіпінің жоғарлауын анықтайды. Осы жағдайда ТЖА реттеу үшін ағым болжамы мен шарттарының қомақты нашарлауы мүмкін. Осы уақытқа дейін популяциядағы осы патологиялық жағдайдың үйлесім құрылымы мен нағыз жиілілігі  толық зерттелмей келеді.
Зерттеудің мақсаты. Семей қаласы жағдайында туа біткен жүрек кемістігі мен дәнекер тіннің дисплазиясы үйлесімінің жиілілігін анықтау.
Зерттеу материалдары мен әдістері. 1-ден 14- жасқа дейі...
Подробнее
2016 год | Выпуск: 5 | Страницы: 101-110

CLINICAL AND EPIDEMIOLOGICAL SIGNIFICANCE SYNDROME OF CONNECTIVE TISSUE DYSPLASIA IN THE FORMATION OF CONGENITAL HEART DEFECTS. REVIEW.
Structure of all congenital malformations include 30% malformations of the heart and blood vessels (CHD - congenital heart disease), congenital malformations make a significant contribution for child mortality and disability, requiring significant economic costs for surgical correction and social assistance for children with disabilities. In the Republic of Kazakhstan, practical measurement of CHD among live births is 8-10 per 1,000 live births and every year the total number of live births children with CHD in Kazakhstan is 3,000.

The aim of study was analyzed of lite...
Подробнее
2017 год | Выпуск: 4 | Страницы: 94-112

STUDY OF FOOD PREFERENCES OF ADOLESCENTS 12-13 YEARS OLD DEPENDING ON SEX AND ETHNIC ACCESSORIES
Introduction. The creation of the necessary and correct settings in food preferences is an important component of a growing and emerging young organism that will later prevent the impact of various harmful effects on the body through the creation of healthy eating behavior in adolescents. It is in this age range that a conscious attitude to life attitudes is formed, which they will follow in life

The aim of the study was to study the food preferences of adolescents, the influence of sex and ethnicity.

Methods: A one-stage cross-sectional study was conducted of 1519 ad...
Подробнее
2017 год | Выпуск: 4 | Страницы: 38-49