Online ISSN: 3007-0244,
Print ISSN:  2410-4280
Фильтр
Автор(ы):
  
ФРАКЦИОНАЛДАНҒАН ГАММА-СӘУЛЕЛЕНУДЕН КЕЙІН ҰЗАҚ МЕРЗІМ КЕЗЕҢІНДЕ ОРГАНИЗМ ИММУНИТЕТІНДЕГІ СПЕЦИФИКАЛЫҚ ЕМЕС ФАГОЦИТАРЛЫҚ БӨЛІМІНЕ ИМУНОФАННЫҢ ӘСЕРІ
Фракционалданған гамма-сәулелермен сәулеленуден кейін ұзақ мерзім кезеңінде иммунитеттің спецификалық емес бөлімінде аздаған өзгерістер болды. Фракционалданған гамма-сәулелермен сәулеленуден кейін ұзақ мерзім кезеңінде иммунокорекция ретінде қолданылған имунофан препараты иммундық жүйедегі фагоцитарлық фактор көрсеткішінің қалыптасып, өзгергенін көрсетті.
Подробнее
2013 год | Выпуск: 1 | Страницы: 50-51

INFLUENCE OF IMUNOFAN TO NON-SPECIFIC LINK OF IMMUNITY OF ORGANISM IN LATE PERIOD AFTER ACTION OF THE FRACTIONAL GAMMA-IRRADIATION
In the period after the fractional irradiation by gamma-rays indices of non-specific link immunity are slightly increased. Using of Imunofan as mean of immune-correction in the late period after the fractional gamma-irradiation allows change indices of the phagocytic factors of non-specific resistance of organism to side of normalization
Подробнее
2013 год | Выпуск: 1 | Страницы: 50-51

ВЛИЯНИЕ ИМУНОФАНА НА НЕСПЕЦИФИЧЕСКОЕ ФАГОЦИТАРНОЕ ЗВЕНО ИММУНИТЕТА ОРГАНИЗМА, ОБЛУЧЕННОГО ФРАКЦИОНИРОВАННОЙ ДОЗОЙ В ОТДАЛЕННОМ ПЕРИОДЕ
В статье отражены результаты влияния имунофана на показатели фагоцитарного фактора иммунной системы у необлученных животных и в отдаленном периоде после после фракционированного гамма-облучения. В результате экспериментов были получены данные, что у интактных животных под влиянием имунофана фагоцитоз достоверно повышается с 36±2,4 до 42,6±1,5, а фагоцитарное число – в 1,6 раза. При этом имунофан в 3 раза повышает НСТ-тест. Под воздействием имунофана в отдаленном периоде после облучения происходит нормализация фагоцитарных факторов неспецифической резистентности организма.
Подробнее
2013 год | Выпуск: 1 | Страницы: 50-51

6 ГР ГАММА-СӘУЛЕНІҢ ӘСЕРІНЕН ЕГЕУҚҰЙРЫҚТАРДАҒЫ ЛИПИДТЕРДІҢ АСҚЫН ТОТЫҒУЫ ЖӘНЕ ЭНЕРГИЯЛЫҚ АЛМАСУДЫҢ ЖАС ЕРЕКШЕЛІГІНЕ БАЙЛАНЫСТЫ ӨЗГЕРІСІ
Эксперимент гамма-сәулеленудің энергия алмасуының және липидті пероксидиялардың 6 Ги мөлшеріндегі әсерін зерттеді. Нәтижелері: Липидтердің тотығу өнімдерінің жоғарылауы және метаболизм ферменттерінің белсенділігінің төмендеуі Диенді конъюгаттар мен малондиальдегид мазмұнын жоғарылату липидті пероксидация процестерін жеделдетуді және қарттық кезінде антиоксидант жүйесінің жетіспеушілігін көрсетеді.
Подробнее
| Выпуск: 1 | Страницы: 12-14

ҚАЛҚАНША БЕЗІ ІСІКТЕРІНДЕ Р53-БАЙЛАНЫСТЫРУШЫ НӘРУЫЗ 1 ОШАҚТАРЫНЫҢ ҚАЛЫПТАСУЫ: ҚАЛҚАНША БЕЗІ КАНЦЕРОГЕНЕЗІНДЕ ГЕНОМДЫ ТҰРАҚСЫЗДЫҚТЫҢ БЕЛСЕНДІЛІГІ. ӘДЕБИЕТТЕРДІ ШОЛУ
Кіріспе: Қазіргі таңда канцерогенездің молекулярлық-жасушалық механизмдерін зерттеуде үлкен қадамдар жасалды, әртүрлі локализациялық ісіктердің онкогендер мен антионкогендердің, оның ішінде қалқанша безінің қатерлі ісігінің дамытудағы рөлі анықталды. Қалқанша безінің ісігі мен қатерлі ісіктерінің басым көпшілігі әр-түрлі дәрежелі дифференциациялық, морфогенетикалық және биохимиялық ерекшеліктері, клиникалық ағымы және болжауы фолликулярлық эпителийден дамиды.
Мақсаты: Қалқанша безінің канцерогенезінде генетикалық тұрақсыздықты белсендіру туралы ғылыми ақпараттарды іздестіруді жүргізу.
Подробнее
2019 год | Выпуск: 2 | Страницы: 25-37

ҚАЗАҚСТАННЫҢ ӨНЕРКӘСІП ДАМЫҒАН АЙМАҚТАРЫНДАҒЫ АДАМ ДЕНСАУЛЫҒЫНА ЭКОЖҮЙЕНІҢ ӘСЕРІ. ӘДЕБИЕТТЕРДІ ШОЛУ.
Кіріспе: Республикамыздың көптеген аймақтарында экологиялық жағдай тек қолайсыз ғана емес, сонымен бірге апатты жағдай. Қазақстанның ірі қалаларының экологиялық мәселелері тау-кен, түсті және қара металлургияны дамытумен байланысты. Халықтың, көлік және өнеркәсіп кәсіпорындарының шамадан тыс жоғары концентрациясы табиғи ортадағы экологиялық тепе-теңдіктің бұзылуына әкеледі. Адам денсаулығына теріс әсер ететін атмосфералық ауаның ластануы экожүйенің зақымдануының негізгі себептерінің бірі болып табылады.
Мақсаты: Қазақстанның өнеркәсіптік аймақтары экожүйесінің адам денсаулығына әсері ту...
Подробнее
2018 год | Выпуск: 4 | Страницы: 107-132

FEATURES OF ADAPTATION OF CELLULAR IMMUNITY IN LATE PERIOD AFTER INFLUENCE OF FRACTIONAL DOSE OF GAMMA-IRRADIATION
Бейімделу синдромының барлық кезеңдерінде фракциональдық гамма – сәуле әсерінен алшақ кезеңде иммундық жүйенің арнайы емес фагоцитарлы буынның төзімділігінің артуы анықталды.
Подробнее
2014 год | Выпуск: 4 | Страницы: 59-62

FORMATION OF FOCI OF P53 BOUND PROTEIN 1 IN THYROID TUMORS: ACTIVATION OF GENETIC INSTABILITY DURING THYROID CARCINOGENESIS. LITERATURE REVIEW
Introduction: In our days big successes have been reached in studying of molecular–cellular mechanisms in carcinogenesis, establishing the role of oncogens and antioncogens in the development of tumors with various localization, including thyroid cancer. The vast majority of benign and malignant tumors of the thyroid gland develops from the follicular epithelium, which have different degrees of differentiation, different morphogenetic and biochemical features, clinical course and prognosis.
Objective: to conduct a search for scientific information on the activation of genetic instability...
Подробнее
2019 год | Выпуск: 2 | Страницы: 25-37

INFLUENCE OF THE ECOSYSTEM ON HUMAN HEALTH IN THE INDUSTRIAL DEVELOPED REGIONS OF KAZAKHSTAN. A LITERATURE REVIEW
Introduction: In most regions of our republic, the environmental situation is not only unfavorable, but also catastrophic. Ecological problems of large cities of Kazakhstan are associated with the development of mining, non-ferrous and ferrous metallurgy. Excessively high concentration of the population, transport and industrial enterprises leads to a violation of the ecological balance of the natural environment. Air pollution is also one of the main causes of ecosystem damage, which adversely affects human health.
Purpose: to conduct a systematic search for scientific information on th...
Подробнее
2018 год | Выпуск: 4 | Страницы: 107-132

INFLUENCE OF LATE CONSEGUENCES OF ACUTE GAMMA-IRRADIATION AND EMOTIONAL STRESS FOR FUNCTIONAL CONDITION OF BONE MARROW AND THYMUS
In early period of general adaptation syndrome mass of thymus is decreased, number of lymphoid cells is increased, further mass of thymus is increased and number of lymphoid cells is normalized. In the all phases of adaptation syndrome number of lymphoid cells is increased in bone marrow.
Подробнее
2014 год | Выпуск: 4 | Страницы: 62-65