Фильтр
Автор(ы):
  
ПРОФИЛАКТИКА ОСЛОЖНЕНИЙ ХИРУРГИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ БОЛЬНЫХ С ОККЛЮЗИЕЙ АОРТО-ПОДВЗДОШНОГО СЕГМЕНТА
Введение. В современной сосудистой хирургии окклюзионные поражения аорто-подвздошного сегмента (АПС), представляют одну из наиболее актуальных проблем. Общепринятым считается мнение, что обнаружение окклюзии АПС свидетельствует о тяжести и распространенности атеросклеротического процесса, а значит и большой вероятности сочетанных окклюзирующих поражений в других артериальных бассейнах. Особую важность в этом отношении представляет поражение артериального русла жизненно важных органов – сердца и головного мозга.
Цель исследования. Провести сравнительный анализ результатов операти...
Подробнее
2018 год | Выпуск: 6 | Страницы: 81-89

ПРОФИЛАКТИКА ИШЕМИЧЕСКИХ ОСЛОЖНЕНИЙ СО СТОРОНЫ СЕРДЦА И ГОЛОВНОГО МОЗГА ПРИ ОТКРЫТОМ ПРОТЕЗИРОВАНИИ ИНФРАРЕНАЛЬНОЙ АНЕВРИЗМЫ БРЮШНОЙ АОРТЫ
Введение. Проблема определения тактики хирургического лечения аневризмы брюшной аорты (АБА) на фоне сочетанного поражения сонных и коронарных артерий является актуальной и многогранной, и пока не нашла своего окончательного решения.
Цель исследования. Изучить эффективность терапевтической и поэтапной хирургической коррекции сочетанной патологии коронарных и сонных артерий при открытом протезировании АБА.
Методы. Расчет размера выборки выполняли для регрессионного анализа при помощи программы PASS 2000, версия 12.0.4. Проведено ретроспективное и проспективное нерандомизиров...
Подробнее
2016 год | Выпуск: 2 | Страницы: 56-69

АОРТА-МЫҚЫН СЕГМЕНТІ ОККЛЮЗИЯСЫ ХИРУРГИЯЛЫҚ ЕМІНІҢ АСҚЫНУЛАРЫНЫҢ ПРОФИЛАКТИКАСЫ
Кіріспе. Заманауи қан тамыр хирургиясында аорта-мықын сегментінің (АМС) окклюзиясы өзекті мәселелердің  біріне жатады. Науқаста АМС окклюзиясы анықталуы атеросклеротикалық үрдістің ауырлығын және таралғандығын көрсетеді, демек бірлескен окклюздеуші зақымдалулардың басқа да бассейндерге  таралуының ықтималдығы жоғарылығын білдіреді. Бұл жағдайда өмірлік маңызды мүшелердің – жүрек пен бас миының  артериалды арнасының зақымдалуы маңызды рөл ойнайды.
Зерттеу мақсаты: АМС окклюзионды зақымдалуларының өмірлік маңызды мүшелер жағынан асқыну предикторларын ...
Подробнее
2018 год | Выпуск: 6 | Страницы: 81-89

ҰЙҚЫ ТАМЫР МЕН ЖҮРЕК ТАМЫРЛАРЫНЫҢ БІРІКТІРІЛГЕН ЗАҚЫМДАЛУЫНДА ИНФРАРЕНАЛЬДІ АОРТА АНЕВРИЗМАЛАРЫНЫҢ АШЫҚ ПРОТЕЗДЕУ КЕЗІНДЕ ИШЕМИЯЛЫҚ АСҚЫНУЛАРДЫҢ АЛДЫН АЛУЫ
Кіріспе. Ұйқы тамыр мен жүрек тамрыларының біріктірілген зақымдалуында инфраренальді аорта аневризмаларының хирургиялық емнің сұрақтары осы күнге деің манызды және әр тараптан зертелінбеген, нақты жауаптары мен шешімдері жоқ болып табылады.
Зерттеу мақсаты. Ұйқы тамыр мен жүрек тамрыларының біріктірілген патологияларында терапиялық және кезен-кезеңмен жасалынатын хирургиялық түзетулердің тиімділігін зерттеу.
Әдістер. Тандау өлшемінің есептулері PASS 2000 12.0.4 бағдарламасының нусқасымен жүргізілген. 1998-2015 жж кезен аралығында іш аортасының аневризмасы бар 262  наұқа...
Подробнее
2016 год | Выпуск: 2 | Страницы: 56-69

ЖҮРЕКТІҢ ИШЕМИЯ АУРУЫНЫҢ ХИРУРГИЯЛЫҚ ЕМІНІҢ АЛҒАШҚЫ ТӘЖІРИБЕСІ
Мақалада Семей қаласының ММУ Медициналық Орталығында жүректің ишемия ауруының хирургиялық емінің алғашқы нәтижелері қарастырылған. Жасанды қанайналым аппаратының қолдануымен және соғып тұрған жүрекке жасалған оперативті араласуының таңдау ерекшелігі, ағымы және нәтижесі сарапталды. Жасанды қанайналымның 150 мин астам қолдануымен оперативті араласулар кезінде қанның ультрагемофильтрация жасаудың қажеттілігі анықталып негізделді. Жүргізілген зерттеу негізінде авторлар Семей өңірінің кардиохирургиялық науқастарына жоғары сапалы көмекті кепілдендірілген көлемде көрсету үшін қаржылық шектеуді алу т...
Подробнее
2014 год | Выпуск: 2 | Страницы: 71-72

АОРТА-МЫҚЫН СЕГМЕНТІ ОККЛЮЗИЯСЫ ХИРУРГИЯЛЫҚ ЕМІНІҢ АСҚЫНУЛАРЫНЫҢ ПРОФИЛАКТИКАСЫ
Кіріспе. Заманауи қан тамыр хирургиясында аорта-мықын сегментінің (АМС) окклюзиясы өзекті мәселелердің  біріне жатады. Науқаста АМС окклюзиясы анықталуы атеросклеротикалық үрдістің ауырлығын және таралғандығын көрсетеді, демек бірлескен окклюздеуші зақымдалулардың басқа да бассейндерге  таралуының ықтималдығы жоғарылығын білдіреді. Бұл жағдайда өмірлік маңызды мүшелердің – жүрек пен бас миының  артериалды арнасының зақымдалуы маңызды рөл ойнайды.
Зерттеу мақсаты: АМС окклюзионды зақымдалуларының өмірлік маңызды мүшелер жағынан асқыну предикторларын ...
Подробнее
2018 год | Выпуск: 6 | Страницы: 81-89

PROPHYLAXIS OF CEREBRAL AND CARDIAC COMPLICATIONS AT OPEN SURGICAL REPAIR OF INFRARENAL ABDOMINAL AORTIC ANEURISM
Introduction. A problem of tactic determination of abdominal aortic aneurysm surgical treatment at combined pathology of carotid and coronary arteries remains actual and polyhedral, but it has no final solution yet.
Aim of research. To study effectiveness of therapeutical and stage-by-stage surgical correction of combined pathology of coronary and carotid arteries during open surgical repair of abdominal aortic aneurysm.
Methods: Calculation of selection rate carried out for regression analyses using PASS 200 programm, version 12.0.4. Retrospective and prospective nonrandomized c...
Подробнее
2016 год | Выпуск: 2 | Страницы: 56-69