Фильтр
Автор(ы):
  
ПРИМЕНЕНИЕ ГЕОИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ В ЗДРАВООХРАНЕНИИ: ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ
Введение: Болезни системы кровообращения и травмы являются одними из основных причин смертности в Казахстане. Использование геоинформационных систем и пространственного анализа могут помочь в разработке рекомендаций по улучшению деятельности для станции скорой помощи и снижению количества ДТП для службы общественного здоровья.  
Цель: Проведение обзора литературы с целью определения возможностей использования геоинформационных систем для нужд системы здравоохранения.
Стратегия поиска: Проведен поиск релевантных научных публикаций в базах данных доказательной медицины ...
2018 | : 6 | : 39-47

КАЧЕСТВО ЖИЗНИ ЛЮДЕЙ, РОЖДЕННЫХ ПРЕЖДЕВРЕМЕННО: СИСТЕМАТИЧЕСКИЙ ОБЗОР
Введение: Одним из основных приоритетов в Республике Казахстан является здоровье матери и ребенка. Знание о качестве жизни и развитии недоношенных детей является важной составляющей для достижения  целей в области охраны здоровья матери и ребенка.  

Цель: Проведение систематического анализа исследований по изучению качества жизни  преждевременно рожденных людей в различном возрасте.

Методы: Мы провели поиск в базах данных Web of Science, PubMed, Medline, EBSCOhost, мы так же просмотрели дополнительные информационный ресурс Google Scholar...
2017 | : 4 | : 113-123

NECESSITY OF LONG-TERM, DETAILED STUDIES OF THE MENTAL, PHYSICAL, AND ENVIRONMENTAL STATUS BY THE EFFECTS OF RADIATION INVOLVING MULTIPLE DISCIPLINES: DOMESTIC AND INTERNATIONAL PERSPECTIVES
Introduction:
The Great East Japan Earthquake struck in March 2011 and caused an accident at the nuclear power plant in Fukushima Prefecture. The resulting incident became a major topic of discussion around the world. The lives and living situations of some people are still being impacted by that earthquake. In addition, residents of the area near where the accident occurred still have various concerns.
Materials and Methods:
The current study examined the aftermath of the Chernobyl accident. This report also considered the direction that measures to deal with radiation and...
2016 | : 4 | : 45-49

СТАТИСТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ДОРОЖНО-ТРАНСПОРТНЫХ ПРОИСШЕСТВИЙ ПО ВРЕМЕНИ И ДНЮ НЕДЕЛИ: МЕТОДОЛОГИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ В ТОКИО БУДЕТ СЛУЖИТЬ ПРОЕКТОМ ДЛЯ БУДУЩЕГО ИССЛЕДОВАНИЯ В КАЗАХСТАНЕ
Introduction: In the future, detailed studies will need to be performed in Japan in order to devise more effective measures to prevent traffic accidents. Statistical approaches that are applicable not just to Japan but to other countries as well also need to be developed.
Materials and Methods: The occurrence of traffic accidents in Tokyo from 2010–2014 was studied based on a report from the Tokyo Metropolitan Police Department, and specific aspects of those accidents were examined. Those findings indicated important measures to prevent future traffic accidents in Tokyo. In addition, the...
2016 | : 4 | : 38-44

ГЕОАҚПАРАТТЫҚ ЖҮЙЕЛЕРДІ ДЕНСАУЛЫҚ САҚТАУДА ҚОЛДАНУ: ӘДЕБИЕТТІК ШОЛУ
Кіріспе: Қазақстанда қанайналым жүйесі мен жарақаттану аурулары қайтыс болудың басты себептерінің бірі болып табылады. Геоақпараттық жүйелерді және кеңістіктік талдауды пайдалану жедел-жәрдем станциясының қызметін жетілдіру бойынша ұсыныстар әзірлеуге және денсаулық сақтау саласындағы апаттар санын азайтуға көмектеседі.
Мақсаты: геоақпараттық жүйелерді денсаулық сақтау жүйесінің қажеттіліктері үшін қолдану мүмкіндігін анықтау үшін әдеби шолуды жүргізу.
Әдістері: Дәлелді медицина деректер базасында (PubMed, Web of Science, ResearchGate), мамандандырылған іздеу жүйелерінде &#...
2018 | : 6 | : 39-47

ШАЛА ТУҒАН АДАМДАРДЫҢ ӨМІР СҮРУ САПАСЫ: ЖҮЙЕЛІ ШОЛУ
Кіріспе: Қазақстан Республикасының негізгі басымдықтарының бірі ана мен бала денсаулығын қорғау болып табылады. Шала туылған нәрестелердің өмір сүру сапасы  мен дамуы жайлы білу ана мен бала денсаулығын қорғау мақсаттарына қол жеткізу үшін маңызды құрамдас бөлігі болып табылады.

Мақсаты: Мерзімінен бұрын дүниеге келген әр түрлі жастағы адамдардың өмір сүру сапасы жөніндегі зерттеулерді жүйелі шолу.

Әдістері: Біз Web of Science, PubMed, Medline, EBSCOhost деректер базасында іздеу жүргіздік, сонымен қатар қосымша Google Scholar ақпарат ресурсы да қаралды. Қайт...
2017 | : 4 | : 113-123

УАҚЫТЫЖӘНЕАПТАКҮНІБОЙЫНША ЖОЛ-КӨЛІКАПАТТАРЫНЫҢСТАТИСТИКАЛЫҚТАЛДАУЫ: ОСЫ ТОКИОДАҒЫЗЕРТТЕУ ҮШІНҚАЗАҚСТАНДАҒЫБОЛАШАҚЗЕРТТЕУЛЕРҮШІНЖОБАБОЛАТЫНМЕТОДОЛОГИЯ
Кіріспе: Келешекте жол–көлік оқиғалары алдын алу үшін іс – шаралар әдістеу мақсатында егжей-тегжейлі зерттеулер өткізу қажет болады. Сол сияқты Жапонияда ғана емес, сонымен қатар басқа мемлекеттерде қолданылатын статистикалық әдістерді әдістеу қажет.
Материалдар және әдістер: 2010-2014 жж. мерзімдегі Токиодағы жол–көлік оқиғаларының таралуы астаналық полиция департаменті баяндамасы негізінде зерттелген болатын. Сол сияқты, осы апаттар ерекшеліктері зерттелген болатын. алынған нәтижелер Токиодағы ЖКО алдын алу бойынша іс – шараларын әдістеуде жіті қажеттілікті анықтады. Содан басқа, Қазақ...
2016 | : 4 | : 38-44

КӨПБЕЙІНДІПӘНДЕРДІҚОЛДАНУМЕНРАДИЦИЯНЫҢӘСЕРІНЕНКЕЙІНГІПСИХИКАЛЫҚ, ФИЗИКАЛЫҚ ЖӘНЕ СЫРТҚЫ ЖАҒДАЙДЫҰЗАҚ, ЕГЖЕЙ– ТЕГЖЕЙДІЗЕРТТЕУДІҢҚАЖЕТТІЛІГІ: ОТАНДЫҚЖӘНЕХАЛЫҚАРАЛЫҚ ПЕРСПЕКТИВАЛАР
Кіріспе: Шығыс Жапонияда Фукусима префектрурасының атомдық электрстансиясында апатының себептері 2011 жылғы наурыздағы ұлы жер сілкінісі болып табылады. Апаттың нәтижелері барлық дүниежүзіндегі талқылаудың басты тақырыбы болды. Кейбір адамдардың өмірінде және өмірлік жағдайларында осы жер сілкінісі әлі де өзінің әсерін қалтыруда. Сонымен бірге апат болған ауданға таяу орналасқан аудандар тұрғындары осы күнге дейін сол апаттың әртүрлі зардаптарын татуда
Материалдар мен әдістер: Осы зерттеуде Чернобыль апатының салдарлары қарастырылады. Сол сияқты, осы баяндамада Фукусима префектрурасында...
2016 | : 4 | : 45-49

APPLICATION OF GEOINFORMATION SYSTEMS IN HEALTH CARE: LITERARY REVIEW
Introduction: Diseases of the circulatory system and trauma are among the leading causes of death in Kazakhstan. The use of geographic information systems and spatial analysis can allow making recommendations for improving the activity for an ambulance station and reducing the number of accidents for public health services.
Objective: To conduct a literature review to determine the possibilities of using geographic informational systems for the needs of the health care system.
Methods: The search for relevant scientific publications in the databases of evidence-based medicine (...
2018 | : 6 | : 39-47

QUALITY OF LIFE OF PEOPLE BORN PREMATURELY: A SYSTEMATIC REVIEW
Background: One of the main priorities in the Republic of Kazakhstan is maternal and children health. Knowledge of the quality of life and the development of premature babies is an important component for achieving the goals in the area of ​​maternal and child health.

Objective: To conduct a systematic analysis of studies on the quality of life of prematurely born people at various ages.

Methods: Search was created in Web of Science, PubMed, Medline, EBSCOhost databases, we also looked at the additional information resource Google Scholar. Repeated publications were e...
2017 | : 4 | : 113-123

НЕОБХОДИМОСТЬ ДЛИТЕЛЬНОГО, ДЕТАЛЬНОГО ИССЛЕДОВАНИЯ ПСИХИЧЕСКОГО, ФИЗИЧЕСКОГО И ВНЕШНЕГО СОСТОЯНИЯ ПОСЛЕ ВОЗДЕЙСТВИЯ РАДИАЦИИ, С ПРИМЕНЕНИЕМ МНОГОПРОФИЛЬНЫХ ДИСЦИПЛИН: ОТЕЧЕСТВЕННЫЕ И МЕЖДУНАРОДНЫЕ ПЕРСПЕКТИВЫ
В марте 2011 года произошло сильное землетрясение на Востоке Японии, явившееся причиной аварии на атомной электростанции в Префектуре Фукусима. Результаты аварии стали главной темой обсуждаемой во всем мире. Это страшное землетрясение все еще оказывает свое влияние на жизни и жизненные ситуации многих людей. К тому же, жители близлежащих территорий, где произошла авария, по сей день испытывают на себе различные последствия той катастрофы.
Материалы и Методы:
Изучены исследования последствий Чернобыльской аварии. Так же, в настоящем докладе рассматриваются необходимые мероприятия п...
2016 | : 4 | : 45-49

A STATISTICAL ANALYSIS OF TRAFFIC ACCIDENTS BY TIME AND DAY OF THE WEEK: THE METHODOLOGY FOR THIS STUDY IN TOKYO WILL SERVE AS A BLUEPRINT FOR A FUTURE STUDY IN KAZAKHSTAN
Введение: Необходимо проведение детальных исследований с целью разработки мероприятий для предотвращения дорожно-транспортных происшествий в будущем. Так же, необходима разработка статистических методов, применимых не только в Японии, но и в других странах.
Материалы и Методы: Распространенность дорожно-транспортных происшествий в Токио в период с 2010-2014 гг. была исследована на основе доклада департамента столичной полиции. Так же, были изучены особенности этих происшествий. Полученные результаты выявили острую необходимость в разработке мер по предотвращению ДТП в Токио. Кроме того,...
2016 | : 4 | : 38-44