Фильтр
Автор(ы):
  
АНАЛИЗ РАСПРОСТРАНЕННОСТИ МАЛОПОДВИЖНОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ СРЕДИ ПОДРОСТКОВ ВОСТОЧНО-КАЗАХСТАНСКОЙ ОБЛАСТИ
Введение. Малоподвижный образ жизни как фактор риска сопряжен с развитием ожирения и таких хронических неинфекционных заболеваний, как сахарный диабет и кардиоваскулярная патология. В большинстве стран мира болезни системы кровообращения занимают лидирующее место в структуре смертности и являются основной причиной инвалидизации трудоспособного населения. В Республике Казахстан, как и во всех других регионах, отмечается омоложение данной группы заболеваний, что может быть связано с нарастанием факторов риска в популяции.
Материалы и методы: Нами было проведено поперечное исследование 729 ...
Подробнее
2016 год | Выпуск: 5 | Страницы: 142-149

АНАЛИЗ РАСПРОСТРАНЕННОСТИ ЛИШНЕГО ВЕСА, ОЖИРЕНИЯ И НЕПРАВИЛЬНОГО ПИТАНИЯ СРЕДИ ПОДРОСТКОВ ВОСТОЧНО-КАЗАХСТАНСКОЙ ОБЛАСТИ
Введение. В большинстве стран мира болезни системы кровообращения занимают первое место в структуре смертности и являются основной причиной инвалидизации трудоспособного населения. В Республике Казахстан, как и во всех других регионах, отмечается омоложение данной группы заболеваний, что может быть связано с нарастанием факторов риска в популяции.
Материалы и методы: Нами было проведено поперечное исследование 729 подростков-школьников Восточно-Казахстанской области по распространенности таких факторов риска, как лишний вес и приверженность к неправильному питанию. Антропометрическая оце...
Подробнее
2016 год | Выпуск: 3 | Страницы: 113-122

АНАЛИЗ МЕДИКО-СОЦИАЛЬНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ БОЛЕЗНЕЙ СИСТЕМЫ КРОВООБРАЩЕНИЯ В РЕСПУБЛИКЕ КАЗАХСТАН НА ПРИМЕРЕ ВОСТОЧНО-КАЗАХСТАНСКОЙ ОБЛАСТИ
В Республике Казахстан болезни системы кровообращения занимают первое место в общей структуре смертности населения, поэтому, борьба с болезнями системы кровообращения является приоритетным направлением для Министерства Здравоохранения и Правительства Республики Казахстан.
Подробнее
2014 год | Выпуск: 2 | Страницы: 34-35

ШЫҒЫС ҚАЗАҚСТАН ОБЛЫСЫ ЖАСӨСПІРІМДЕР АРАСЫНДА ҚОЗҒАЛЫСЫ АЗ ӨМІРСАЛТЫНЫҢ ТАРАЛУЫН ТАЛДАУ
Кіріспе. Қозғалысы аз өмірсалты жұптастырылған тәуекел фактор ретінде семіздікке, сондай – ақ, қант диабеті, жүрек-қан тамыр аурулары сияқты созылмалы жұқпалы емес аурулардың дамуына әкеледі. Көптеген мемлекеттерде қан айналым жүйесінің аурулары еңбекке жарамды халықтың арасында мүгедектіктің артуына және өлім себептерінің құрылымында жетекші орын алады. Қазақстан Республикасында, өзге аймақтардағы сияқты, берілген топтағы сырқаттанудың жасаруы байқалады. Бұл құбылыс халықтың арасындағы тәуекел факторының артуына байланысты болды.
Материалдар және әдістер: Біз Шығыс Қазақстан облысының 7...
Подробнее
2016 год | Выпуск: 5 | Страницы: 142-149

ШЫҒЫС ҚАЗАҚСТАН ОБЛЫСЫ ЖАСӨСПІРІМДЕРІ АРАСЫНДАҒЫ АРТЫҚ САЛМАҚТЫҢ, СЕМІЗДІКТІҢ ЖӘНЕ ДҰРЫС ТАМАҚТАНБАУДЫҢ ТАРАЛУЫНА ТАЛДАУ
Кіріспе. Дүниежүзі мемлекеттерінің көпшілігінде қанайналымы жүйесінің аурулары өлім –жітім құрылымында бірінші орын алады және жұмысқа жарамды тұрғындардың мүгедектігінің негізгі салдары болып табылады. Қазақтан Республикасында, басқа барлық өңірлер сияқты осы ауралыр тобының жастануы анықталуда, ол популяцияда қауіп факторларының өсуімен байланысты болуы мүмкін.
Материалдар және әдістер: Бізбен артық салмақ және дұрыс тамақтанбау сияқты осындай қауіп факторларының таралулары бойынша Шығыс Қазақстан облысының 729 жасөспірім - оқушыларын көлденеңінен зерттеу өткізілді. Аурушаңдықты Бақыла...
Подробнее
2016 год | Выпуск: 3 | Страницы: 113-122

ШЫҒЫС ҚАЗАҚСТАН ОБЛЫСЫ БОЙЫНША ҚАНАЙНАЛЫМ ЖҮЙЕСІ АУРУЛАРЫНЫҢ КӨРСЕТКІШТЕРІН МЕДИКО-ӘЛЕУМЕТТІК БАҒАЛАУ
Біздің зерттеу жұмыстарымыз бойынша мынандай қорытынды жасауға  болады: жас тұрғындар арасында қауіп тобына жататындарды анықтау мақсатында  АМСК да (ПМСП) ерте диагностикалау жұмысын жетілдіру арқылы ҚЖА бірінші белгілері пайда болғаннан диспансерлік есепке алу сырқаттану көрсеткішін төмендетуге мүмкіндік береді.
Подробнее
2014 год | Выпуск: 2 | Страницы: 34-35

ANALYSIS OF THE PREVALENCE OF LOW PHYSICAL ACTIVITY AMONG ADOLESCENTS OF THE EAST KAZAKHSTAN REGION
Background. Physical inactivity as a risk factor is associated with obesity and the development of chronic non-communicable diseases such as diabetes and cardiovascular pathology. In most countries, cardiovascular diseases hold the leading place in the structure of mortality and are major cause of disability in the working age population. In Kazakhstan, as in all other regions, there is a rejuvenation of this group of diseases that may be associated with an increase in risk factors in the population.
Materials and methods. We carried out a cross-sectional study 729 adolescents of school ...
Подробнее
2016 год | Выпуск: 5 | Страницы: 142-149

ANALYSIS OF THE PREVALENCE OF OVERWEIGHT, OBESITY AND UNHEALTHY DIET AMONG ADOLESCENTS OF THE EAST KAZAKHSTAN REGION
Background. In most countries, cardiovascular diseases occupy first place in the structure of mortality and became a major cause of disability in the population of working age. In Kazakhstan, as in all other regions, there is a rejuvenation of this group of diseases, that may be associated with an increase of risk factors in the population.
Materials and methods. We carried out a cross-sectional study of 729 school aged adolescents of the East Kazakhstan region on the prevalence of risk factors such as overweight and adherence to unhealthy diet. Anthropometric assessment of overweight an...
Подробнее
2016 год | Выпуск: 3 | Страницы: 113-122

THE ANALYSIS OF MEDICAL-SOCIAL INDICATORS DISEASES OF THE CIRCULATORY SYSTEM IN THE REPUBLIC OF KAZAKHSTAN ON THE EAST KAZAKHSTAN REGION
In our study we can conclude that the improvement of PHC performance in the early diagnosis of the young population in order to identify risk groups and narcological registration when the first signs of symptoms BSK, which gives a likely reduction of these indicators.
Подробнее
2014 год | Выпуск: 2 | Страницы: 34-35