"Ғылым және денсаулық сақтау" журналының бес жылдық импакт-факторы ғылыми дәйексөздің ресейлік индексі Science Index рейтингісінің деректері бойынша 2018 жылы - 0,237

Херфиндаль индексі дәйексөз журналдары бойынша 2854-тен 892-ге дейін төмендеді.
Онжылдық индексі Хирша-10.
Журнал туралы ақпаратты сайтта көруге болады http://elibrary.ru/
(http://elibrary.ru/title_profile.asp?id=38451)


05.03.2020