SPSS СТАТИСТИКАЛЫҚ БАҒДАРЛАМАЛАР ПАКЕТІН ПАЙДАЛАНУМЕН ДЕНСАУЛЫҚ САҚТАУДАҒЫ КОКС РЕГРЕССИЯСЫН ҚОЛДАНУ

Мақалада өмір сүру Кокс регрессиясын - талдаудың ең белгілі көпшамалы әдістерінің бірін өткізудің теориялық негіздері берілген. Көптеген жағдайларда талдаудың осы әдісі зерделенетін уақыт арасындағы зерттелетін жағдайдың орнауы жылдамдығына қауіптің әлеуетті факторларының тәуелсіз әсерін анықтау үшін қолданылады. Тәжірибелік үлгіде Кокс пропорционалдық қауіптеріне талдау өткізу принциптері және ақпараттың SPSS қолданбалы статистикалық бағдарламалары пакеті көмегімен алынған интерпретациялар негізгі принциптері.

Негізгі сөздер: өмір сүруге жетуді талдау, өміршеңдік, Кокс регрессиялық талдауы, қауіптердің пропорционалдығы, SPSS.

Екатерина Е. Шарашова 1,

Камила К. Холматова 2,

Мария А. Горбатова 2, http://orcid.org/0000-0002-6363-9595

Андрей М. Гржибовский 2-5, http://orcid.org/0000-0002-5464-0498

 

1 Норвегия Арктикалық университеті, Тромсё, Норвегия;

2 Солтүстік Мемлекеттік Медициналық Университеті, Архангельск қ., Ресей;

3 Қоғамдық Денсаулық сақтау Ұлттық Институты, Осло қ., Норвегия;

4 Х.А. Ясави ат. Халықаралық Қазақ – Түрік Университеті, Туркестан, Қазақстан;

5 Солтүстік - Шығыс Федералдық Университеті, Якутск қ., Ресей;

1.         Бурдяк А.Я. Применение анализа «Анализ наступления события (Event history analysis) с помощью пакета SPSS». SPERO. Социальная политика: экспертиза, рекомендации, обзоры. 2007. №6. С. 189-202.

2.         Румянцев П.О., Саенко В.А., Румянцева У.В., Чекин С.Ю. Статистические методы анализа в клинической практике. Часть. 2. Анализ выживаемости и многомерная статистика // Проблемы Эндокринологии. 2009. №6. С. 48-56.

3.         Холматова К.К., Гржибовский А.М. Применение анализа дожития в здравоохранении // Наука и Здравоохранение 2017. №5. С. 5-28.

4.         Холматова К.К., Дворяшина И.В. Прогностическое значение уровней гликемии, зарегистрированных при поступлении, у пациентов с инфарктом миокарда // Архивъ внутренней медицины. 2014. №1. С. 25-29.

5.         Холматова К.К., Дворяшина И.В., Супрядкина Т.В. Влияние гликемии на ранний прогноз пациентов с инфарктом миокарда без сахарного диабета 2 типа в анамнезе. // Кардиоваскулярная терапия и профилактика. 2014. №2. С. 29-34.

6.         Холматова К.К., Дворяшина И.В., Супрядкина Т.В. Различные варианты нарушений углеводного обмена и их влияние на течение инфаркта миокарда у пациентов г. Архангельска // Экология человека. 2013. №10. С.14-22.

7.         Холматова К.К., Дворяшина И.В., Фомкина И.А., Супрядкина Т.В. Прогностическое значение содержания адипоцитокинов у пациентов с инфарктом миокарда и различными вариантами нарушений углеводного обмена // Сахарный диабет. 2014. №3. С. 90-95.

8.         Холматова К.К., Шарашова Е.Е., Горбатова М.А., Гржибовский А.М. Применение множественного логистического регрессионного анализа в здравоохранении // Наука и Здравоохранение 2017. №4. С. 5-26.

9.         Шарашова Е.Е., Холматова К.К., Горбатова М.А., Гржибовский А.М. Применение множественного линейного регрессионного анализа в здравоохранении с использованием пакета статистических программ SPSS // Наука и Здравоохранение 2017. №3. С. 5-31.

10.     Юнкеров В.И., Григорьев С.Г. Математико-статистическая обработка данных медицинских исследований. СПб.: ВМедА, 2002. 266 с.

11.     Cox D.R. Regression models and life tables (with discussion) // J. R. Statist. Soc., Series B. 1972. N 2. P. 187- 220.

12.     Foster J. Understanding and using advanced statistics. Foster J., Barkus M., Yavorsky C. London: SAGE Publications Ltd., 2006. 178 p.

13.     Hosmer JR. DW, Lemeshow S. Applied Survival Analysis; Regression Modeling of Time to Event Data. New York: John Wiley & Sons, 1999. 416 p.

14.     Kleinbaum D.G., Klein M. Survival analysis: a self-learning text (3rd ed.). New York, 2012. 591 p.

15.     Machin D., Cheung Y., Palmar M. Survival analysis: a practical approach (2nd ed.). New York, 2006. 267 p.

16.     NCSS statistical software. Cox regression: [site]. URL: http://ncss.wpengine.netdna-cdn.com/wp-content/themes/ncss/pdf/Procedures/NCSS/Cox_Regression.pdf

17.     Norusis M.J. SPSS 15.0 advanced statistical procedures companion. New Jersey, 2007. 418 p.

18.     Peat J., Barton B. Medical statistics: a guide to data analysis and critical appraisal (1st  ed.) // NY: Blackwell Publishing, 2005. 324 p.

19.     Rao S.R., Schoenfeld D.A. Survival methods // Circulation. 2007. N 115. P. 109-113.

Statsoft. Survival/Failure Time Analysis: [site]. URL: http://www.statsoft.com/Textbook/Survival-Failure-Time-Analysis
Көрген адамдардың саны: 3976


Библиографиялық сілтемелер

Шарашова Е.Е., Холматова К.К., Горбатова М.А., Гржибовский А.М. SPSS статистикалық бағдарламалар пакетін пайдаланумен денсаулық сақтаудағы Кокс регрессиясын қолдану / / Ғылым және Денсаулық сақтау. 2017. №6. Б. 5-27.


Авторизируйтесь для отправки комментариев